Fra venstre: Per Christian Gomnæs (styremedlem), Per Erling Roskifte (styreleder), Roger W. Hansen (styremedlem), Ellen Langeggen (styremedlem),
Hedda Obstfelder (styremedlem), Anders Trå (varamedlem), Atle Jensen (styrets nestleder)

Styrets beretning

Årsberetning 2018

Konsernet Ringerikskraft består av morselskapet Ringerikskraft AS, med hovedkontor i Hønefoss og tilhørende datterselskaper. Konsernets hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft, samt entreprenørvirksomhet.

Hovedtrekkene i 2018

Konsernet leverer sitt beste resultat til nå, der de ulike virksomhetsområdene i fellesskap løfter resultatet. Vi har over tid hatt fokus på utvikling av konsernet for å tilpasse oss fremtidens teknologi, samt krav og forventninger fra sluttkunder og myndigheter. I 2018 ble konsernets nye hovedkontor på Hvervenmoen ferdig, og virksomhetene i Hønefoss ble samlokalisert for bedre optimalisering av driften. Samtidig fikk merkevaren en oppussing med endring av navn fra Ringeriks-Kraft til Ringerikskraft, ny logo og grafisk profil.

Konsernet omsetter for 1,2 milliarder kroner mot 855 millioner kroner i 2017. Konsernet hadde stor aktivitet, blant annet i entreprenør-virksomheten, der blant annet opptil 120 medarbeidere jobbet med målermontasje flere steder i landet samtididig. 

Allerede nå ser vi at utviklingsfokuset gir resultater, både gjennom økte markedsandeler for flere av virksomhetsområdene, og ved positiv nasjonal oppmerksomhet om selskapet. Styret er fornøyd med at systematisk arbeid med kompetanse og HMS gir gode tall for virksomhetene, og et resultat for konsernet på 80,6 millioner kroner etter skatt.

 

Kunde

Vi ønsker å treffe kundene der de er. Det er jobbet med nye og effektive digitale kommunikasjonskanaler mot kunden. Spesielt er det lagt betydelige ressurser i kundeinformasjon ved planlagte strømutkoblinger og feilsituasjoner i nettet.

Markedsselskapet Kraftriket opprettholder gode markedsandeler i lokalområdene, og ser at den lokale tilhørigheten kombinert med gode strømprodukter til en konkurransedyktig pris er viktig for kundene. Kraftriket jobber i samarbeid med Smartliv om å tilby nye og spennende produkter som bygger kundelojalitet utover pris per kWh. Hurum Kraft kom inn som ny eier i Smartliv AS i mars 2018. De vil bidra med ytterligere kompetanse, nye produkter og kapital inn i selskapet, noe som løfter utviklingsmuligheten vesentlig.

Ringeriksregionens første datasenter ble etablert i de gamle Follum-anleggene sommeren 2017, og utvidet med en større aktør i 2018. To tyske selskaper og et norsk har inngått avtale om tilknytning og nettleveranser. Anleggene, som er skalerbare, utvides raskt ved kapasitetsbehov. Konsernet leverte 112 GWh strøm til disse anleggene med et høyeste uttak på 16 MW. Etableringen ble muliggjort gjennom tett samarbeid med blant annet Treklyngen, Ringerike Utvikling og Innovasjon Norge.

Nettleien for 2018 ble som følge av datasenterdriften satt ned med 1 øre/kWh fra 1.9.2018. Ringerikskrafts nettleie består av egne inntekter, inntekter fra de regionale nettselskapene og avgifter fra staten. Vi har i 2018 hatt en av Buskeruds laveste nettleier. Justert for KPI er Ringerikskraft sin andel av nettleien i dag på 67 % av nivået i 2008.

Styret vil peke på viktigheten av god drift, vedlikehold og reinvesteringer i strømnettet for å sikre en god forsynings-sikkerhet. Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden også i 2018.  Leveringskvaliteten til kundene i 2018 ble på 99,98 %. Kostnaden for ikke levert energi (KILE) ble på 7,9 millioner kroner etter linjebrudd som følge av tungt snøfall i januar og flere tilfeller av utfall under tordenvær i løpet av sommerhalvåret. Dette er høyere enn nivået i 2017. Det jobbes med å forbedre leveringssikkerheten ytterligere.

Ringerikskraft har tro på fremtidig vekst i entreprenørmarkedet, og kjøpte 66 % av Laje Entreprenør på Hamar mot slutten av 2018. Selskapet har 96 ansatte og har Innlandet som sitt marked.

I 2018 monterte SMARTservice Norge 352 000 smarte målere i norske hjem. De vant nærmere en fjerdedel av det norske markedet for målermontasje og har til sammen satt opp 643 000 målere innen utgangen av året. På det meste hadde SMARTservice Norge ca. 120 ansatte i 2018. Fristen for å montere nye målere var 1.1.2019, men selskapet fortsetter satsingen og ser på muligheter for nye oppdrag fremover. Blant annet ble det inngått kontrakter med Hafslund om etterarbeid med deres nymonterte AMS-målere.

Vi har også valgt å satse utenfor landegrensen ved å opprette et eget svensk SMARTservice-selskap.  I Sverige skal det byttes ut 5,4 millioner målere innen 2025, og vi har mål om å videreføre vår suksess fra Norge.

Som lokal energi- og miljøpådriver skal Ringerikskraft være tilrettelegger for- og tilbyder av miljøvennlige produkter og tjenester. Vi har allerede lagt til rette for hurtiglading av elbiler  i regionen, og i 2018 startet satsingen på hjemmeladere som følge av stor vekst av elbiler. Vi tilbyr både enkle ladere og smarte ladere som sørger for lading når forbruket er lavest og strømmen billigst. Markedsområdet spenner fra privatpersoner til bedrifter og borettslag og er et samarbeidsprosjekt mellom flere av virksomhets-områdene i konsernet. Konsernet opprettholder stabil drift i de 5 nærvarme-anleggene i regionen, og vil ha oppstart av nytt anlegg på Tanberglia i løpet av 2019. Disse anleggene sikrer miljøvennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi til bedrifter og sameier.

Samfunn

Eierstrategien vektlegger at selskapet skal ta samfunnsansvar gjennom å drive et robust selskap med høy leveringssikkerhet stabile arbeidsplasser og utvikling i et langsiktig perspektiv. Som en viktig hjørnestensbedrift i Ringeriksregionen er selskapet bevisst sin rolle innen kompetanseutvikling, rekruttering av lærlinger, bidrag til utvikling av regionen og støtte til lokale idretts-, kultur- og ungdomsmiljøer. Ringerikskraft hadde 21 lærlinger ved årsskiftet.

Ringerikskraft leverer i et normalt nedbørsår ren og miljøvennlig kraft tilsvarende energibehovet i omtrent 22 000 bolighus. Selskapet produserte 416 GWh vannkraft, som er ca. 30 GWh mindre enn normalproduksjonen.Produksjonen kan variere med +/-25 % i våte/tørre år.

Selskapet produserte 27 774 elsertifikater og 294 404 opprinnelses-garantier i 2018.

Selskapet har produksjon i fire av de sentrale vassdragene på Østlandet. I elvene produserer vi kraft av vannet som renner der, uavhengig av kraftpriser og værforhold. Vi sikrer stabil produksjon ved å være representert i flere vassdrag, og ved å ha flere aggregater i hvert vannfall. 

Selskapet søker å optimalisere produksjonsvirksomheten innenfor gjeldende rammebetingelser. Selskapet vil fortsette utvikling av alternativ energi og vil være åpne for å delta i andre utviklingsområder.

Kraftprisene økte med 55 % sammenlignet med 2017. Kraftprisene i Europa har økt som følge av økt etterspørsel samtidig som prisene på olje og kull har steget. Som en del av et felles marked påvirker dette også prisene i Norden.

Ringerikskraft Produksjon AS har en sikringsstrategi hvor en andel av tilgjengelig kraft sikres til forhåndsavtalte priser. Formålet er å gi forutsigbarhet ved en delvis utjevning av selskapets resultat etter skatt fra år til år.

Konsernet vil gjennom bransjeorganisasjonene Energi Norge og DistriktsEnergi arbeide for ytterligere forbedring av rammevilkårene knyttet til nettreguleringen. 


Ytre miljø

Selskapet produserer og distribuerer miljøvennlig kraft. Selskapets virksomhet medfører i sin alminnelighet lite forurensning av det ytre miljøet og representerer betydelige positive miljøbidrag gjennom sin produksjon av fornybar vannkraft.

Det er ikke registrert brudd på konsesjonsbestemmelser i 2018. Det har ikke blitt registrert hendelser som har skadet det ytre miljøet.


Ringerikskraft AS ønsker å legge til rette for utslippsfri transport med lademuligheter for kunder og ansatte ved hovedkontoret. Selskapet bruker 13 elbiler i daglig drift, den første varebilen med elektrisk motor er bestilt, og flere vurderes fremover. Det nye hovedkontoret er bygget i passivhus standard for å redusere energiforbruket. Bygget har også et eget solcelleanlegg som produserer fornybar energi.

Det er etablert beredskapsplaner som skal sikre trygg håndtering av unormale situasjoner som ulykker, flom eller uvær.

Organisasjon og HMS

Ringerikskraft AS eies av Ringerike kommune med 73 prosent, KLP med 15 prosent og Hole kommune med 12 prosent. Konsernets virksomhetsområder er vannkraft, ny fornybar energi, elektrisitetsinfrastruktur, strømsalg og entreprenørvirksomhet.

Morselskapet eier 100 prosent av aksjene i datterselskapene Ringerikskraft Produksjon AS, Ringerikskraft Nett AS, Ringerikskraft Entreprenør AS, Ringerikskraft Nærvarme AS, Ringerikskraft Eiendom 2 AS. Selskapet eier 61 prosent av Kraftriket AS, 50 prosent av Viul Kraft AS og 35 prosent av Smartliv AS.

Selskapet eier 49 prosent av HM 33, som ble selskapets nye hovedkontor i 2018, samt 19 prosent av aksjene i Bruget Hønefoss AS (Øya).

Ringerikerikskraft Entreprenør AS er morselskap for Nettservice Ringerike AS, Nettservice Drammen AS, Nettservice Datadrift AS, Nettservice Hadeland AS (71,01 prosent), SMARTservice Norge AS og SMARTservice Nordic Contractors AB. Selskapet fullførte kjøpsavtalen på 66 prosent av Laje Nettservice AS i mars 2019. Overtagelsen har virkning fra 1.1.2019.

Ved utgangen av 2018 hadde konsernet 294 ansatte (284 årsverk), hvorav 21 ansatte er lærlinger. Morselskapet hadde 20 ansatte (19 årsverk) ved utgangen av 2018. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 40 år. 

 

De ansatte er fordelt på følgende datterselskap per 31. desember 2018 Antall ansatte Herav antall kvinner
Ringerikskraft AS 20 12
Ringerikskraft Produksjon AS 12 0
Ringerikskraft Nett AS 26 5
Kraftriket AS 16 13
Ringerikskraft Entreprenør AS 1 0
Nettservice Ringerike AS 49 2
Nettservice Hadeland AS 52 6
Nettservice Drammen AS 33 2
Nettservice Datadrift AS 6 0
SMARTservice Norge AS 78 44
SMARTservice Nordic Contractors AB 0 0
Ringerikskraft Nærvarme AS 1 1
Ringerikskraft konsern 294 85

Det gjennomføres regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser i Ringerikskraft AS. Generelt skårer vi over landsgjennomsnittet. Selskapet har regelmessige samlinger hvor vi jobber aktivt med kulturbygging, strategier, måloppnåelse og trivsel på jobben.

Ringerikskraft har innskuddsbasert pensjonsordning i KLP for alle ansatte som ikke hadde nådd laveste mulig pensjonsalder ved stengetidspunket i 2014. 6 personer er igjen i den stengte ytelsesordningen.

Nettselskapet var ferdig med innføringen av AMS i 2013. AMS-plattformen brukes nå som grunnlag for selskapets «smartnett»-prosjekt. Prosjektet har blitt skattefunn-godkjent og NVE har gitt tilsagn om FoU-støtte. I tillegg har vi prosjektet Energipilot som har fått støtte av PilotE, et prosjekt som skal utrede bruken av innovative energiløsninger med helt nye teknologier i drift og utvikling av strømnettet. Utover dette driver ikke konsernet med forsknings- og utviklingsaktiviteter.


Finansiell risiko

Konsernets inntekter fra kraftproduksjonen er eksponert for risiko ved endringer i energipriser, produksjonsvolumer og valuta.

I et marked med stort innslag av vannkraft vil pris og produksjonsvolum variere. For å redusere risiko for store prisvariasjoner, og for å sikre deler av kontantstrømmene innen produksjonsvirksomheten og strømsalget, benyttes finansielle prissikringsinstrumenter. Prissikringer foretas i henhold til vedtatte strategier og inngås med ekstern samarbeidspartner.

All krafthandel i engrosmarkedet foretas normalt i euro. For å unngå resultatendringer på grunn av svingninger i valutakurser er fastprisavtaler, inngått direkte i norske kroner eller ved at selskapet har valutasikret disse.


Risiko forbundet med nettvirksomheten er i hovedsak knyttet til endringer i myndighetenes reguleringer og til skader på strømnettet som forårsakes av uvær, ytre påkjenninger eller havari samt skader på tredjeperson forårsaket av strømnettet.

Selskapet har etablert en finansstrategi hvor deler av selskapets rentebærende gjeld er sikret med fast rente. Selskapets kredittrisiko og renterisiko anses som lav.

Det er etablert en trekkrettighet for å sikre driftslikviditet. Selskapets likviditetsrisiko anses som lav.


Framtidsutsikter

Kraftmarkedet har opplevd en oppgang etter et fall i kraftprisene de siste årene. Langtidsprognoser fra kjente analytikere viser fortsatt prisoppgang i årene som kommer.

Forbruksvekst på strøm blir dekket gjennom utbygging av vind- og vannkraft, samt atomkraft i Finland. De planlagte forbindelsene mot Europa vil binde Norden enda tettere mot det Europeiske markedet som i dag er priset høyere enn Norden. Prisene på mellomlang sikt er også påvirket av konjunkturutviklingen i verdensøkonomien. Industrien i Europa er inne i en positiv vekstfase. På lengre sikt vurderes klimautfordringene å bidra til høy etterspørsel etter norsk miljøvennlig vannkraft.

Teknologiutviklingen preges av trender og nye begreper som «delingsøkonomi», «big data», «smarthusteknologi», «plusshus» og «prosumers».  Kraftselskapene vil møte kunder som opptrer og stiller krav på helt annen måte enn det vi har sett før. Strømleverandørene vil gå fra å være råstoffleverandør til selgere av smarte energitjenester.

Ringerikskraft har gjennom Smartliv og samarbeidet med eSmart Systems tatt en posisjon i denne utviklingen. Teknologi er i rask utvikling og endring og krever et kraftselskap som kan snu seg raskt. Inntreden i Smartliv AS fra Hurum kraft gir oss bedre muligheter for gjennomføring av selskapets planer.

Ringerikskraft har valgt å utnytte konsernmessige synergier i ulike vekstløp for virksomhetsområdene, og dette gir positive resultater for konsernet. Regjeringen og NVE-sjefen har uttalt seg til støtte for en reduksjon av antall nettselskaper.

Ringerikskraft vil fortsette arbeidet med å utvikle forretningsmessig samarbeid med andre, der valg av riktige partnere i hvert enkelt tilfelle er viktig.

Ringerikskraft er i stor grad tilpasset kravet til funksjonelt skille for nettvirksomheten som skal gjennomføres for alle selskap med over 10 000 kunder.

Ved utgangen av 2018 var det investert for 620 millioner kroner siden 2010 etter mange år med flere store investeringsprosjekter. Vi har i dag et av Norges nyeste nett. For å opprettholde den gode kvaliteten fremover har vi planlagt årlige egeninvesteringer i nettet på ca. 30 millioner kroner.

Entreprenørvirksomheten har vokst de siste årene, og fortsetter vekststrategien gjennom både organisk vekst og gjennom fortløpende vurdering av oppkjøp.

Ringerikskraft har en total investeringsplan for perioden 2018 – 2028 på 620 millioner kroner som i hovedsak er knyttet til nye nettinvesteringer og oppgradering av vannkraftsdammer. Dette vil kreve en styrking av egenkapitalen på minimum 10 millioner kroner i året. Investeringer i det enkelte år vil være avhengig av myndighetenes rammebetingelser og kraftprisutviklingen fremover.


Ringerikskraft har vært involvert i planleggingen av ny E16/ Ringeriksbanen i flere år, og har analysert konsekvensene både for det fysiske nettet i regionen med forventet befolkningsvekst ved en realisering av E16/Ringeriksbanen i løpet av de ti neste årene. Arbeidet viser at vi har et sterkt nett som medfører at befolkningsveksten utløser relativt små investeringsbehov, og at Ringerikskraft er godt rustet til å møte et slikt utviklingsscenario i vår region. Utbygging av vei og bane krever store forsterkninger av nettet i ulike områder, og dette finansieres av utbygger. Denne utbyggingen er med på sikre et enda mer solid nett i regionen når vei og bane er på plass.

Ringerikskraft vurderes å ha godt omdømme hos sine kunder, en åpen og tillitsfull dialog med eierne, kompetente medarbeidere og en tilfredsstillende økonomi. Ringerikskraft er godt rustet til å videreutvikles som et fritt og selvstendig energikonsern de nærmeste årene. Selv om vi står godt alene, må vi søke vekst og utvikling for å opprettholde og utvikle kompetanse, teknologi, attraktivitet som arbeidsgiver og finansiell kapasitet. Ringerikskraft må sikres økonomisk handlefrihet til å utnytte forretnings-messige muligheter som oppstår, slik som kjøp av Laje Entreprenør AS.

Gjennom 2018 ble det arbeidet med løsninger for å styrke strømsalgs-virksomheten. Kraftriket har gjort avtale med Midtkraft om å fusjonere inn sine strømkunder. Det nye selskapet vil ha 38 000 kunder med ansatte på Fagernes, Modum og i Hønefoss. Ringerikskraft eier 43 % av selskapet etter fusjonen. Målet er å få med flere partnere og bli minst 100 000 kunder innen 2021. Fusjonen vil ha juridisk og økonomisk virkning fra 1.1.2019, og med operativ oppstart i april 2019.  

Ringerikes sentrale plassering med kort vei til Oslo og Gardermoen gjør regionen attraktiv for datasenter. I 2018 ble merkevaren Oslo Data Center Location en del av Ringerikskraft, og målsettingen er å markedsføre og tilrettelegge for Ringeriksregionen som et godt sted å etablere datasenter. Vi ser store positive ringvirkninger for regionen og lokalt næringsliv ved slike etableringer. Det har oppstått en usikkerhet rundt elavgiften for slike sentere. En avklaring av avgiften i 2019 vil være førende for etableringer i Norge. Vi er allikevel rustet til å komme raskt i gang med datasenter-virksomhet gjennom eiendomsavtaler på lokasjoner som er godt egnet til formålet.

I 2012 kjøpte Ringerikskraft Nett strømforsyningsanleggene etter papir-industrien på Follum og har deretter utviklet anleggene slik at strømforsyning til ny virksomhet raskt kan være operativ. Området på og rundt Follum er godt tilpasset de behov som moderne dataindustri krever. I desember 2017 inngikk Ringerikskraft Nett Norges største kontrakt for drift av et datasenter. Det er løpende henvendelser fra nye aktører som vurderer å investere i lignende anlegg på Ringerike. Med høye kraftpriser mot slutten av 2018 begynte driften ved de etablerte anleggene å variere.

Samtidig registrerer vi mulig utvikling av ny treindustri på Follum. Vår rolle blir, i nært samarbeid med grunneiere og myndigheter, å kartlegge og samordne behov og strømforsyningsmuligheter slik at det kan etableres lønnsom virksomhet som skaper arbeidsplasser og store lokale ringvirkninger.

Styret forventer en stabil utvikling av selskapet i 2019.


LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Likestillings- og diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge også de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes og betjenes av flest mulig.

Likestilling

Konsernet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets ansatte er 85 kvinner. Morselskapets styre har sju medlemmer, herav to kvinner. 


Konsernet har en høy andel mannlige ansatte. Dette skyldes hovedsakelig at infrastruktur- og entreprenørvirksomhetene tradisjonelt har vært mannsdominert.

Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillingene og er uavhengig av kjønn.

 


Helse og sikkerhet

Konsernet har stor oppmerksomhet på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Ringerikskraft AS har i 2018 videreført aktiviteter der målet blant annet er å redusere sykefraværet.

Vi jobber målrettet med tilrettelegging på arbeidsplassen, og har flere velferdstilbud med målsetting og trivsel på jobb og god helse blant ansatte.


Konsernets samlede sykefravær var 4,1 prosent. Av dette utgjorde fravær inntil 16 dager 2,1 prosent og sykefravær ut over 16 dager 2,0 prosent.

Det arbeides systematisk med rapportering av uønskede hendelser og farlige forhold. Rapporteringen har som formål å forebygge ulykker og å legge til rette for erfaringsutveksling mellom kollegaer. Det har vært 1 personskader med fravær, og 7 personskader uten fravær i 2018.

Virksomhetsområder

Konsernets virksomhet er energiproduksjon, nettvirksomhet, strømsalg og entreprenørvirksomhet.

Vannkraft

Ringerikskraft Produksjon AS ivaretar konsernets virksomhet innen kraftproduksjon og består av hel- og deleide produksjonsanlegg. Virksomheten drifter kraftverk i Bægnavassdraget, Numedalslågen, Midt-Telemark og i Randselva og har konsesjon på drift av anleggene Hønefoss I og II, Åsa, Vittingfoss og Aall-Ulefos kraftstasjon.

Selskapet hadde i 2018 samlede driftsinntekter på 160,3 millioner kroner, et driftsresultat på 73,6 millioner kroner og et resultat før skatt på 63,5 millioner kroner. Samlet produksjon i 2018 for selskapet utgjorde 416 GWh, noe lavere enn normal produksjon på 446 GWh.

Gjennomsnittlig spotpris for året var 41,9 øre/kWh (område 1) og 41,5 øre/kWh (område 2), mens gjennomsnittlig oppnådd pris ble 37,6 øre/kWh.

Det har ikke vært noen brudd på bestemmelsene i konsesjonsvilkårene i 2018. Driften av anleggene har forløpt uten større feil eller avvik.


Fra kraftverkene Vittingfoss og Åsa har selskapet produksjon som er sertifikatberettiget grønn energi. Dette utgjør 6 % av selskapets totale produksjon.

Ringerikskraft AS eier 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS som igjen eier 100 prosent av aksjene i AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk. Selskapet har fire kraftverk lokalisert i Randsfjord-vassdraget og drives av eierne på eiernes konsesjoner. Viul-selskapene selger kraften til eierne på markedsvilkår.

Viul Kraft AS’ regnskap er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. I regnskapet er andel av resultat i Viul Kraft AS innarbeidet med minus 1,5 millioner kroner.

 


Infrastruktur

Ringerikskraft Nett AS har som mål å gi kundene sikker strømforsyning og trygge elektriske anlegg.

Virksomheten hadde samlede driftsinntekter på 165,1 millioner kroner. Selskapet har et driftsresultat på 13,7 millioner kroner og resultatet før skatt er 6,0 millioner kroner. Vi har en avkastning på nettkapitalen på 3,9 % i 2018. Det ble transportert 663 millioner kWh i strømnettet. Selskapet hadde 22 024 kunder ved utgangen av 2018.


Leveringssikkerheten til kundene ble 99,98 %.
Som følge av AMS er selskapet inne i en periode med effektivisering av driften og jobber videre med nettnytteløsninger som skal redusere investeringsbehovet i de nærmeste årene.

AMS legger også til rette for en mer effektiv styring av energibruk for kundene. En gjennomføring av prosjektene for ny E16 og Ringeriksbanen vil prege selskapets virksomhet de nærmeste årene. 


Ny fornybar energi

Ringerikskraft Nærvarme AS ble stiftet i 2009 og er et heleid datterselskap av Ringerikskraft AS. Målet med selskapet er å sikre vekst og utvikling av miljøvennlig energiproduksjon og -distribusjon gjennom bygging og drift av nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier i regionen. Selskapet har også ambisjoner om å være en rådgiver innen fornybar energi og miljø.

Selskapets markedsområder er primært i Ringerike og Hole.


Virksomheten drifter 5 nærvarmeanlegg, og utbygging av nytt jordvarmeanlegg på Tanberglia pågår og vil bli tatt i bruk i løpet av 2019.

Årsregnskapet viser inntekter på 6,5 millioner kroner og et resultat før skatt på 0,4 millioner kroner. Det er produsert og levert 4,8 millioner kWh fra nærvarmeanleggene.


Marked og strømsalg

Kraftriket AS er ansvarlig for kraftsalg til sluttbrukermarkedet, og drifter kundesenteret til konsernet. Selskapet er en fusjon mellom Ringeriks-Kraft Strøm AS og Valdres Energi Strøm AS i 2017. Selskapet hadde i 2018 driftsinntekter på 287,5 millioner kroner og et resultat før skatt på 0,9 millioner kroner.

Hovedaktiviteten har vært å få inn Midkraft som ny medeier, bygging av nytt brand, strukturering av organisasjon, utvikling av nye produkter og tradisjonelt salg av strøm til bedriftskunder og privathusholdninger i Ringeriksregionen og Valdres. Selskapet har henholdsvis en markedsandel på 72 % i Ringeriksregionen og 66 % i Valdres. Resultatet er preget av at det er brukt over 5 mnok i restrukturering av eierskapet.

Det ble solgt 620 GWh strøm i 2018. Volumet i 2017 var 518 GWh.


Kundeappen Smartliv ble utvidet med ekstra funksjonalitet i 2018, blant annet det funksjonalitet for oversikt og styring av smarte hjemmeladere for elbil. Ved hjelp av en smart lader og Smartliv kan man lade elbilen når forbruket er lavest og strømmen er billigst. I appen er det også utviklet en hyttepakke med styring av varme, lys, bevegelsessensorer og lignende.

Ringerikskraft startet selskapet Smartliv AS sammen med eSmart Systems AS. Selskapet selger løsningen som Software-as-a-service til andre kraftselskaper. Hurum Kraft, som har stor tro på Smartliv- konseptet, gikk inn som 30 % eier gjennom en rettet emisjon i Smartliv AS i mars 2018. I regnskapet i Ringerikskraft er andel av resultat i Smartliv AS innarbeidet med minus 1,0 millioner kroner etter egenkapitalmetoden.


Entreprenør

Ringerikskraft Entreprenør AS samler entreprenørselskapene i konsernet. Selskapene prosjekterer og bygger nye nettanlegg i tillegg til drift og vedlikehold av det eksisterende ledningsnettet, veibelysning og booking og montasje av nye smarte målere. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, kontroll av strømmålere, nye tilknytninger samt vedlikehold.

Ringerikskraft Entreprenør AS er 100 % eid av Ringerikskraft AS. Selskapet hadde i 2018 driftsinntekter på 1,7 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 75,4 millioner kroner.

Ringerikskraft Entreprenør AS eier 100 % av Nettservice Ringerike AS, Nettservice Drammen, Nettservice Datadrift AS, SMARTservice Norge AS, SMARTservice Nordic Contractors AB, samt en eierpost på 71,2 % i Nettservice Hadeland AS. Selskapene skal bidra til vekst i utvalgte markedssegmenter i eksterne nettområder.

Nettservice Drammen hadde i 2018 driftsinntekter på 56,4 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 4,0 millioner kroner. Selskapet har en ekstern omsetning på 100 prosent.

Nettservice Hadeland hadde i 2018 driftsinntekter på 92,1 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 4,5 millioner kroner. Selskapet hentet 100 % av sin omsetning fra eksterne oppdrag.


Nettservice Ringerike
hadde i 2018 driftsinntekter på 133,0 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 26,0 millioner kroner. Selskapet har en ekstern omsetning på 34 prosent.

Nettservice Datadrift hadde i 2018 driftsinntekter på 9,3 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på minus 1,6 millioner kroner. Selskapet hentet 100 % av sin omsetning fra eksterne oppdrag.

SMARTservice Norge har montert nesten 100 % av de 650 000 målerne som Ringerikskraft har vunnet kontrakter på. Selskapet ble stiftet i 2015 og har en omsetning på 381,3 millioner kroner.  Selskapet hentet 100 % av sin omsetning fra eksterne oppdrag.

SMARTservice Nordic Contractors er i oppstartsfasen og har ingen kontrakter. 2018 ble brukt til rigging av selskapet samt tilbudsarbeid. De fikk et resultat før skatt på minus 3,4 millioner kroner.

Entreprenør med alle sine datterselskaper hadde driftsinntekter på 640,0 millioner kroner, og et resultat før skatt på 79,2 millioner kroner. Med totalkapital på 318,7 millioner kroner og en egenkapital på 110,3 millioner kroner har Entreprenør en egenkapitalandel på 34,6 prosent.

Styret er fornøyd med omsetning, resultat og utvikling i 2018.


Morselskap

Ringerikskraft AS er morselskapet i konsernet. Selskapet utfører strategiske og administrative tjenester for konsernet, blant annet kraft- og finansforvaltning, økonomi- og regnskapsrapportering, risiko- og økonomistyring. Videre utføres felles administrative tjenester som informasjon, kompetanseutvikling, personal og HMS-arbeid.


Selskapet hadde i 2018 driftsinntekter på 36,6 millioner kroner og et resultat før skatt på 28,2 millioner kroner.

I regnskapet er andel av resultat i HM33 AS innarbeidet med 0,6 millioner kroner etter egenkapitalmetoden.

Resultat

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle stilling.

Konsernets omsetning utgjorde 1,2 milliarder kroner. Konsernet fikk et driftsresultat på 148,1 millioner kroner og et resultat før skatt på 128,1 millioner kroner.  Resultatet etter skatt i konsernet utgjorde 80,6 millioner kroner. Konsernets resultat og finansielle stilling er etter styrets mening godt. 


Likviditet og finans

Langsiktig rentebærende gjeld i konsernet er 403 millioner kroner. 

Konsernets egenkapital var ved utløpet av året 566 millioner kroner. Dette ga en egenkapitalandel på 36,2 prosent, som er et tilfredsstillende nivå i forhold til selskapets virksomhet, omfang og risiko. Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital) for konsernet var 15,0 prosent.

 


Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 130 millioner kroner. Selskapet har et kortsiktig rentebærende lån på 250 millioner kroner som har under ett år igjen til forfall. Etter dekning av netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 47 millioner kroner, netto reduksjon av gjeld på 3 millioner kroner og utbetalt utbytte i 2018 med 31 millioner kroner, ble likviditeten økt med 49 millioner kroner. Samlet tilgjengelig likviditet var 74 millioner kroner per 31. desember 2018. I tillegg har konsernet en trekkrettighet på 70 millioner kroner.


INVESTERINGER

Samlede investeringer i konsernet var 91,2 millioner kroner i 2018. Av dette utgjorde investeringer i strømnettet 69,4 millioner kroner. 36,5 millioner kroner av nettinvesteringene ble finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. Øvrige investeringer var i hovedsak infrastruktur til fibernett, driftsmidler til Nettservice og oppgradering av IT infrastruktur.

FORTSATT DRIFT

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.


Utbytte

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling. Ringerikskraft AS har, i samsvar med eierkravene, investeringsplaner med hovedvekt på fornyelse og styrking av strømnettet som krever en styrking av egenkapitalen på 10 – 15 millioner kroner i året.  

 

Resultatet for 2018 ble godt for konsernet. Styret har lagt vekt på ikke å svekke selskapets finansielle stilling, samt å sikre eierne langsiktighet og stabilitet i utbyttet. Styret foreslår et utbytte til eierne på 35 millioner kroner av et resultat i konsernet på 80,6 millioner kroner etter skatt.

Disponering av resultat

Resultatet etter skatt i Ringerikskraft konsernet ble kroner 80 644 747 for 2018.  Årets overskudd etter skatt i morselskapet Ringerikskraft AS er kroner 27 226 181. 

Årets overskudd foreslås anvendt slik:

Avsatt utbytte kr. 35 000 000
Overført fra annen egenkapital kr. - 7 773 819
Sum disponert kr. 27 226 181

26. mars 2019
Styrets signaturer