Regnskap

Årets nøkkeltall, samfunnsregnskap, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter.

Nøkkeltall

Nøkkeltall
NØKKELTALL KONSERN 201820172016
Resultatregnskap    
Driftsinntektermill.kr1 210855564
Driftsresultatmill.kr14810680
Resultat før skattmill.kr1288757
Skattekostnadmill.kr473422
Årsresultatmill.kr815435
Investeringer mill.kr916772
Utbytte mill.kr352825
     
Balanse    
Sum gjeld og egenkapitalmill.kr1 5661 4851 346
Egenkapitalmill.kr566511453
Soliditet%363434
Netto kontantstrømmill.kr490-3
     
Nøkkeltall    
Driftsmargin%121214
Totalrentabilitet%755
Egenkapitalrentabilitet%15118
     
Øvrige tall    
Antall ansatte 294271209
Antall lærlinger (av total) 212219
Produsert vannkraftGWh416460439
Produsert annen fornybar energiGWh566
KraftomsetningGWh620518345
Distribuert i eget nettGWh663561566
Andel kunder eget nettområde%727474

 

Begreper

Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter)

Soliditet (egenkapital i prosent av totalkapital)

Totalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig totalkapital)

Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital)

Samfunnsregnskap

Ringerike og Hole
Samfunnsregnskap for Ringerike og Hole 
Tall fra driften 2018  
Direkte virkninger  
Lønn ansatte etter skatt*96 100 
Skatter og avgifter til kommune17 100 
Aksjeutbytte til Ringerike Kommune25 550 
Aksjeutbytte til Hole Kommune4 200 
Aksjeutbytte til KLP5 250 
Sponsormidler brukt lokalt2 850 
Indirekte virkninger  
Varer og tjenester kjøpt lokalt39 350 
Induserte virkninger  
Sysselsettingsfaktor**59 040 
Sum samfunnsregnskap Ringerike og Hole249 440 
Sum samfunnsregnskap øvrige kommuner118 830 
Sum totalt samfunnsregnskap368 270 
    
Alle tall i tusen kroner 
* Lønn fratrukket Nettservice Hadeland og Nettservice Drammen, og andel av SMARTservice og Kraftriket 
** Regnet med sysselsettingsfaktor på 1,6 og 360 000 kr i medianinntekt med 164 årsverk (fratrukket årsverk i andre kommuner i konsernet). Sysselsettingsfaktor beregnes vanligvis i området 1,3 - 2,0.  
Øvrige kommuner
Samfunnsregnskap for øvrige kommuner hvor Ringerikskraft har virksomhet 
Tall fra driften 2018  
Direkte virkninger  
Lønn ansatte etter skatt*49 200 
Skatter og avgifter til kommune8 300 
Sponsormidler brukt lokalt80 
Indirekte virkninger  
Varer og tjenester kjøpt lokalt13 600 
Induserte virkninger  
Sysselsettingsfaktor**47 650 
Sum samfunnsregnskap øvrige kommuner118 830 
  
Alle tall i tusen kroner 
* Lønn fratrukket Nettservice Hadeland og Nettservice Drammen, og andel av SMARTservice og Kraftriket 
** Regnet med sysselsettingsfaktor på 1,6 og 360 000 kr i medianinntekt med 164 årsverk (fratrukket årsverk i andre kommuner i konsernet). Sysselsettingsfaktor beregnes vanligvis i området 1,3 - 2,0.  


Regnskap

Resultatregnskap
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN 
20172018Note Note20182017 
   DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER    
00 Salgsinntekt 1 169 140796 972 
33 91336 646 Annen driftsinntekt 40 45257 632 
33 91336 6461,2Sum driftsinntekter1,21 209 592854 604 
73133 Varekostnad 690 802441 739 
17 73519 9635,6Lønnskostnad5,6209 497167 449 
2 2392 58510Avskrivninger9,1054 87550 928 
21 71330 594 Annen driftskostnad7106 30588 776 
41 76053 275 Sum driftskostnader 1 061 479748 892 
-7 847-16 629 Driftsresultat 148 113105 712 
   FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER    
30 18540 262 Inntekt på investering i datterselskap 00 
5 0005 00011Inntekt på investering i tilknyttet selskap11-963-1 470 
16 83916 899 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 00 
1 9592 241 Annen renteinntekt 3 9292 963 
3 3982 009 Annen finansinntekt 2 3003 548 
-21 322-21 479 Annen rentekostnad -23 711-22 200 
-68-86 Annen finanskostnad -1 615-1 131 
35 99144 846 Netto finansresultat -20 060-18 290 
28 14428 217 Ordinært resultat før skattekostnad 128 05387 422 
4 5299918Skattekostnad på ordinært resultat847 40833 702 
23 61527 226 Ordinært resultat 80 64553 720 
23 61527 226 ÅRSRESULTAT 80 64553 720 
   Minoritetens andel av årsresultatet 1 5922 748 
   Majoritetens andel av årsresultatet 79 05350 972 
   OVERFØRINGER    
-4 385-7 774 Overført til/fra annen egenkapital    
28 00035 000 Foreslått utbytte    
23 61527 22615Sum overføringer    
Balanse - Eiendeler
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20172018NoteEIENDELERNote20182017
   ANLEGGSMIDLER   
 Immaterielle eiendeler   
00 Forskning og utvikling 010 532
00 Fallrettigheter9254 530254 530
19408Utsatt skattefordel8,900
00 Goodwill95 08710 885
00 Kundekontrakter934 09336 717
1940 Sum immaterielle eiendeler 293 710312 664
   Varige driftsmidler   
1 2051 17310Tomter, bygninger og annen fast eiendom10310 508319 203
93970210Maskiner og anlegg10411 689407 520
5 38713 54610Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.1039 70120 254
7 53115 421 Sum varige driftsmidler 761 898746 977
   Finansielle anleggsmidler   
273 457273 65711Investering i datterselskap1100
161 094161 09411Investering i tilknyttet selskap1176 40682 369
618 943625 943 Lån til foretak i samme konsern 00
00 Lån til tilknyttet selskap 015
19 73119 80112Investeringer i aksjer og andeler1227 57727 208
0019Andre fordringer193 0073 010
2 4173 443 Pensjonsmidler639 20332 791
1 075 6431 083 938 Sum finansielle anleggsmidler 146 193145 393
1 083 3681 099 359 Sum anleggsmidler 1 201 8011 205 034
   OMLØPSMIDLER   
00 Varer133 7415 076
   Fordringer   
1 1611 83318Kundefordringer 247 801181 030
3 4162 743 Andre fordringer338 84268 747
27 31337 666 Fordring til foretak i samme konsern 00
31 89042 242 Sum fordringer 286 643249 777
1 46132 06514Bankinnskudd, kontanter o.l.1473 83625 123
33 35174 307 Sum omløpsmidler 364 220279 976
1 116 7191 173 666 SUM EIENDELER 1 566 0211 485 010
Balanse - Egenkapital og gjeld
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20172018NoteEGENKAPITAL OG GJELDNote20182017
   EGENKAPITAL   
   Innskutt egenkapital   
150 000150 00015,16Aksjekapital15,16150 000150 000
48 27148 27115Overkurs1548 27148 271
198 271198 271 Sum innskutt egenkapital 198 271198 271
   Opptjent egenkapital   
118 603110 82915Annen egenkapital15360 758307 431
00 Minoritetsinteresser 7 1705 578
118 603110 829 Sum opptjent egenkapital 367 929313 009
316 874309 100 Sum egenkapital 566 200511 280
   GJELD   
   Avsetning for forpliktelser   
3 2222 7796Pensjonsforpliktelser614 51916 781
04608Utsatt skatt810 36710 170
3 2223 239 Sum avsetninger for forpliktelser 24 88626 951
   Annen langsiktig gjeld   
250 0000 Obligasjonslån 0250 000
200 284400 18417Gjeld til kredittinstitusjoner17403 026203 633
450 284400 184 Sum annen langsiktig gjeld 403 026453 633
   Kortsiktig gjeld   
101 801165 679 Kortsiktig gjeld konsernselskaper 00
202 495250 00020Gjeld til kredittinstitusjoner20250 022202 508
5 4865 08118Leverandørgjeld 84 39888 785
4 418178Betalbar skatt852 75431 061
1 6422 451 Skyldige offentlige avgifter 72 92363 190
28 00035 00015Utbytte1536 56031 315
2 4972 916 Annen kortsiktig gjeld 75 25376 287
346 339461 143 Sum kortsiktig gjeld 571 910493 146
799 845864 566 Sum gjeld 999 822973 730
1 116 7191 173 666 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 566 0211 485 010
Kontantstrøm
MORSELSKAPAlle tall i tusen kronerKONSERN 
20172018 20182017 
  KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:   
28 14428 217Ordinært resultat før skattekostnad128 05387 422 
-4 226-4 738Periodens betalte skatt-29 611-23 769 
2 2392 585Ordinære avskrivninger48 86145 315 
00Avskrivninger goodwill6 0135 612 
-1 067-1 469Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser-9 051-6 240 
-229-332Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler-1 003-388 
-5 000-5 000Inntekt fra datterselskap/tilknyttet selskap963-1 470 
00Endring i varer1 564-814 
-581-464Endring i kundefordringer-29 944-68 497 
-1 983-613Endring i leverandørgjeld3 63638 511 
-29 350-37 317Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter10 9876 441 
-12 053-19 131Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter130 46882 123 
  KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:   
00Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler0-3 722 
250733Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler2 517776 
-3 096-10 876Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-91 245-63 171 
00Innbetalinger ved salg av kundefinansierte anlegg36 54917 089 
5 0005 000Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap5 0005 000 
16-70Endring i aksjer og andeler-369-563 
-1 312-150Investering i datterselskaper0-1 312 
-17 1500Investering i tilknyttede selskaper0-17 150 
00Endringer i obligasjoner og andre fordringer110 
17 500-7 000Endring i lån til foretak i samme konsern0300 
00Effekt av valutakursendringer1990 
1 208-12 363Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-47 338-62 754 
  KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:   
-100-100Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld-607-440 
00Innskutt egenkapital03 958 
2 4950Endring i konsernkontoordning-2 4952 495 
-9 0870Gjeld til selskap i samme konsern00 
-25 000-28 000Utbetalinger av utbytte-31 315-25 000 
11 4700Innbetaling av utbytte00 
27 00030 185Innbetaling av konsernbidrag00 
6 7782 085Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-34 417-18 987 
-4 067-29 409Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende48 713382 
-51 898-55 965Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.25 12324 741 
-55 965-85 374Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.73 83625 123 
  BEHOLDNING AV BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE BESTÅR AV:   
1 4611 534Bankinnskudd mv.73 83625 123 
-57 426-86 908Konsernkontoordning    

Noter

Note 1
NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte eier mer enn 50% av aksjene eller på annen måte har kontroll. For datterselskap tilkommet gjennom året er resultatet fra tidspunktet for Ringerikskrafts overtagelse av kontroll og frem til 31.12 medtatt i resultatregnskapet. Disse selskapene er inkludert i balansen pr. 31.12. Ved eventuelt salg av datterselskap i løpet året er resultat fra 01.01 og frem til salgstidspunkt inkludert i resultatregnskapet. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. I konsolideringen er bokført verdi av aksjer i datterselskapene eliminert mot egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskap. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes og pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Transaksjonsutgifter forbundet med kjøpet kostnadsføres. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, og inkluderer eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser. Anskaffelskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler (materielle og immaterielle) i datterselskap, balanseføres som goodwill.
Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Tilknyttede selskap er selskap hvor Ringerikskraft har betydelig innflytelse over den finansielle og operasjonelle styringen, men som ikke er datterselskap eller felleskontrollert virksomhet. Betydelig innflytelse vil normalt si at Ringerikskraft eier mer enn 20% av aksjene i selskapet. I konsernregnskapet vurderes tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden. Morselskapets andel av resultatet er basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er vist under finansielle anleggsmidler.
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
Driftsinntekter
Driftsinntekter gjenspeiler opptjent verdi av produsert og levert strøm, overføringstjenester og andre varer og tjenester. Avregning av konsernets nett- og kraftkunder foretas etterskuddsvis hver måned, hver annen måned eller årlig etter måleravlesninger. Hovedtyngden av disse avlesningene har siden utgangen av 2013 kommet inn via timesavleste AMS målere. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.
Inntektsrammer for nettvirksomheten
Nettselskapenes virksomhet (monopolvirksomhet) blir regulert gjennom regler fastsatt av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Det fastsettes inntektsrammer for hvert inntektsår og inntektsrammen reduseres årlig med et effektivitetskrav. Merinntekt skal tilbakeføres kundene, mens mindreinntekt kan hentes fra kundene. Nettselskapene skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Akkumulert mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som henholdsvis gjeld eller fordring i balansen.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.
Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraftproduksjonsvirksomheten med naturressursskatt og grunnrenteskatt (omfatter kraftverksgeneratorer med påstemplet merkeytelse over 10 000 KVA). I tillegg betales eiendomsskatt. Eiendomsskatten er i regnskapet klassifisert som en driftskostnad. Dette på grunn av at den ikke er en resultat- eller omsetningsbasert skatt, men fastsettes basert på eiendomsverdier innenfor kraftproduksjon.
Naturressursskatt er en betalbar skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverks gjennomsnittlige kraftproduksjon de siste sju årene. Naturressursskatten kan avregnes krone for krone mot alminnelig inntektsskatt i den utstrekning konsernets alminnelige inntektsskatt for et enkelt år utgjør et høyere beløp enn naturressursskatten. I motsatt fall representerer naturressursskatt en forskuddsbetaling, og balanseføres som fordring.
Grunnrenteskatten utgjør 35,7 % (37% fra 2019) av kraftstasjonens normerte resultat utover beregnet friinntekt. Utsatt skatt/-skattefordel knyttet til negative grunnrenteinntekter og midlertidige forskjeller på driftsmidler er beregnet basert på en skattesats på 37%. Eventuell negativ grunnrenteinntekt fra et kraftverk kan avregnes mot positiv grunnrenteinntekt fra et annet kraftverk.
Utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt i forbindelse med kjøp av kraftproduksjonsvirksomhet beregnes og bokføres til nåverdi. Gjenvinningstidspunktet for fallrettigheter er ubestemt og det forventes ikke verdifall på slike rettigheter. Nåverdien av utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt for fallrettigheter er dermed null.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler som består av fallrettigheter, goodwill, forskning og utvikling og merverdi kunder, er balanseført til historisk kost i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Fallrettigheter avskrives normalt ikke, da det ikke foreligger hjemfallsrett og verdiene anses som evigvarende. Det foretas vurdering av nedskrivningsbehov når det foreligger indikasjoner på verdifall, minimum en gang i året. Goodwill avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Ringerikskraft har via sitt tilknyttede selskap SMARTliv en betydelig immateriell eiendel knyttet til lisens og utvikling av appen SMARTliv. Denne eiendelsposten fremkommer ikke i konsernbalansen, da selskapet innarbeides etter egenkapitalmetoden. Merverdi kunder har opstått ved fusjon 01.01.2017 og avskrives lineært over 15 år. Dersom virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost, og verdifallet ikke forventes å være forbigående, vil posten også bli nedskrevet.
Forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel, og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
Offentlige tilskudd
Tilskudd knyttet til prosjekter behandles som en reduksjon av beløp innregnet i balansen.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger TNOK 15. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høyest av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Andre anleggsaksjer-/andeler
Anleggsaksjer-/andeler i selskap hvor Ringerikskraft AS ikke har betydelig innflytelse balanseføres til ankaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Elsertifikater
Ringerikskraft Produksjon AS har egentilvirket 28 125 elsertifikater gjennom året. Tildelingen av elsertifikater behandles som offentlig driftstilskudd og balanseføres. Etterfølgende måling skjer etter laveste verdis prinsipp. Kraftriket AS kjøper inn nødvendige elsertifikater eksternt i markedet.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Prosjekter
Igangværende prosjekter behandles i samsvar med løpende avregningsmetode. Dersom utfallet av prosjektene ikke kan fastslås med rimelig grad av sikkerhet, er inntektsføringen basert på løpende avregning uten fortjeneste.
Anleggskontrakter
Anleggskontrakter regnskapsføres etter løpende avregnings metoder. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i takt med fremdriften i prosjektene. Inntektsføringen tilsvarer fullføringsgraden av prosjektene. Fullføringsgraden beregnes på grunnlag av utført produksjon. Utført produksjon måles ved de påløpte prosjektkostnadene, og fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom prosjektkostnader og estimert totalkostnader på prosjektene. Dersom vurderingen av et prosjekt viser at det vil gå med tap, gjøres det avsetning for hele det forventede tapet uavhengig av fullføringsgrad.
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Pensjoner, innskuddspensjon
Ytelsespensjon ble stengt for alle ansatte bortsett fra de som hadde nådd mulig pensjonsalder 31.12.2014. Premiebelastningene tas løpende i personalkostnaden.
Pensjoner, lukket ytelsesordning
Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen var dekket gjennom en ytelsesbasert pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ytelsesordningen ble stengt i 2014 for alle bortsett fra de som har nådd mulig pensjonsalder. Det er beregnet oppsatte pensjonsrettigheter for de ansatte som er flyttet over på innskuddspensjon.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er beregnet etter prinsippene i Norsk Regnskapsstandard 6 ”Pensjonskostnader”. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn og pensjoner, avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger. I det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget er det forutsatt lineær opptjening frem til pensjonsalder for alle ytelser. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelser som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid dersom avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 prosent av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
I tillegg er det avsatt for AFP forpliktelser ved stenging av den ytelsesbaserte ordningen.
Finansielle instrumenter
Selskapet har en prissikringsstrategi for produsert kraft med en 10 års rullerende sikringsstrategi (kontantstrømsikring). Strategien gjelder kraftpris og valuta. Kraftsikringene foretas i hovedsak mot Statkraft, men kan også gjøres mot NASDAQ OMX. Valutasikringene gjøres mot DNB Markets. Sikringer gjøres opp løpende når kraftkontraktene går til levering. 
Kraftriket AS foretar sine finansielle sikringer mot Ringerikskraft Produksjon AS. Disse gjøres opp ved leveranse.
Akkumulert for sikrede kontrakter (2019-2028)  viser beregningen et netto tap på 40 mnok pr 31.12.2018.
Sikring gjøres for å sikre fremtidige inntekter og anses som en kontantstrømsikring. Sikringen regnskapsføres ikke. Dette er i samsvar med NGAAP.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.
Viul Kraft AS
Det er ikke foretatt avskrivning for goodwill i årets regnskap, da disse verdiene knyttes til fallrettigheter. Det gjøres vurdering rundt behov for nedskrivning ved eventuelt verdifall.
2
NOTE 2 INFORMASJON OM VIRKSOMHETSOMRÅDER 
        
2018DriftsinntekterDriftskostnaderAvskrivningerDriftsresultatEiendelerEgenkapital 
Produksjon160 30878 0058 68373 620739 352297 763 
Nett165 079124 91926 46113 699529 473172 407 
Kraftriket287 522283 3193 0021 201116 50442 724 
Entreprenør639 988545 12814 69280 168318 357110 330 
Annet36 83450 7432 672-16 5811 180 734316 066 
Nærvarme6 4775 989565-7721 41219 459 
Elimineringer-86 616-81 499-1 200-3 917-1 339 812-392 550 
Konsern1 209 5921 006 60454 875148 1131 566 021566 200 
        
2017DriftsinntekterDriftskostnaderAvskrivningerDriftsresultatEiendelerEgenkapital 
Produksjon134 78976 1458 76749 877697 065299 062 
Nett142 698106 23224 94511 521519 424153 436 
Kraftriket185 902174 5262 9808 396102 16845 975 
Entreprenør441 752380 75012 05748 945242 01352 941 
Annet34 29339 5792 327-7 6131 124 040323 861 
Nærvarme6 3945 946913-46521 81819 376 
Elimineringer-91 224-85 214-1 061-4 949-1 221 518-383 371 
Konsern854 604697 96450 928105 7121 485 010511 280 
3
NOTE 3 MER-/MINDREINNTEKT 
  
 20182017 
Faktisk inntekt fra kunder157 089142 392 
Årets inntektsramme fra NVE115 331103 471 
Avvik avskrivninger og avkastning på avvik avkastningsgrunnlag5 6742 817 
FoU prosjekt godkjent av NVE1 2151 201 
Eiendomsskatt639638 
Overliggende Nett43 09234 209 
KILE-7 609-4 811 
Tillatt inntekt fra NVE158 342137 525 
Årets merinntekt (+) / mindreinntekt (-)-1 2534 867 
Korreksjon fra tidligere år og enkeltvedtak Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)   
Renter av mer-/mindreinntekt-60-96 
Korreksjon NVE-940 
Korreksjon tidligere år3390 
Korrigeringer184-96 
Årets merinntekt (+) / mindreinntekt (-) etter korreksjoner-1 0694 771 
Mer- (+)/mindreinntekt (-) inkl. renter 1.1.-4 766-9 537 
Årets bevegelser inkl. renter og korreksjoner fra NVE-1 0694 771 
Akkumulert mer- (+) / mindreinntekt (-) inkl renter 31.12.-5 835-4 766 
    
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter ved enkeltvedtak årlig mer- eller mindreinntekt for nettvirksomheten. Vedtaket for regnskapet blir gjort i påfølgende år, og eventuelle korreksjoner blir korrigert i forbindelse med NVE vedtaket. 
Nettvirksomheten skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Merinntekt skal tilbakeføres kundene og mindreinntekt kan hentes inn fra kundene gjennom beregning av tariffene. Avvik på mer enn 25 % av tillatt inntekt skal strykes fra akkumulert mer / mindreinntekt. 
4
NOTE 4 NVE NETTKAPITAL 
  
Balanse20182017 
Sum driftsmidler etter fordeling 1.1.395 131397 601 
Sum driftsmidler etter fordeling 31.12.406 622395 131 
Gjennomsnittlige driftsmidler400 877396 366 
1 % påslag for nettkapital4 0093 964 
Avkastningsgrunnlag404 885400 330 
Avkastning (driftsresultat/nettkapital)3,9 %3,7 % 
Driftsresultat i nettvirksomheten15 74514 910 
  
Driftsresultatet refererer til NVE regulert inntekt (fiber, tele og ikke nettrelatert inntekt trukket ut av driftsresultat). 
5
NOTE 5 LØNNSKOSTNAD M.V. 
  
MORSELSKAP   KONSERN 
20172018LØNNSKOSTNAD20182017 
12 73015 208Lønn180 363143 785 
2 2372 543Folketrygdavgift27 88322 576 
293-171Pensjonskostnader stengt ytelse-2682 021 
983765Pensjonskostnader innskudd9 8197 582 
1 4921 618Andre ytelser4 2955 277 
00Aktiverte kostnader-12 475-13 779 
17 73519 963Sum209 497167 449 
1718Antall ansatte296271 
      
Ytelser til ledende personerLønnBonusAndre naturalytelserPensjonskostnaderStyrehonorarTotale ytelser 
Ole Sunnset, Administrerende direktør2 605 154148 2 907 
Øvrig konsernledelse8 462 8991 028 10 390 
Styret i Ringerikskraft AS606    606 
  
Ytelsespensjonsordningen ble stengt i 2014. 
Administrerende direktør har en sluttavtale med rett til å fratre ved fylte 62 år. Ved fratredelse ved 62 år har han krav på utbetaling av lønn tilsvarende 66 % av den lønn han hadde på fratredelsestidspunktet frem til ordinær pensjonsalder, for tiden 67 år. Hvis partene ønsker det kan administrerende direktør fortsette i stillingen etter fylte 62 år. Av administrerende direktørers ytelser har tnok 1 100 blitt viderefakturert til datterselskapene. Det er avtalt at eventuell sluttlønn skal avkortes krone mot krone hvis han velger å gå inn i en ny stilling utenom bedriften. Dette gjelder ikke styrehonorarer, andre lignende betalte verv. 
Pensjonskostnad er bedriftens innbetalte premier og avsetninger som inngår i pensjonsordning (KLP). Det er ikke avsatt forpliktelse for sluttavtalen med administrerende direktør, da det er lagt til grunn at han har som intensjon å fortsette i stillingen. 
      
Revisor     
Godtgjørelse til Ernst & Young AS fordeler seg slik:     
RIK AS     KONSERN 
20172018Revisjon 20182017 
160176Lovpålagt revisjonshonorar 1 1731 068 
5463Skattemessig bistand 273257 
4121 845Annen bistand 2 847606 
66Andre attestasjonstjenester 2119 
6322 089SUM 4 3141 951 
  
Beløpene er eksklusive merverdiavgift. 
6
NOTE 6 PENSJON 
  
Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Foretakets pensjonsansvar i henhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Alle foretak i KLP inngår i en flerforetaksplan. 
1 person er er aktiv i ytelsespensjonsordningen i morselskapet, og 6 personer i konsernet. 18 ansatte inngår i innskuddspensjonsordningen i morselskapet, og 290 personer i konsernet. 
  
MORSELSKAP KONSERN 
20172018 20182017 
00Nåverdi av årets pensjonsopptjening230470 
568599Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen5 7946 074 
-751-944Avkastning på pensjonsmidler-8 691-7 294 
62166Resultatført estimeringstap/(gevinst)2 9532 801 
4954Administrasjonskost501490 
-19-41Periodisert arbeidsgiveravgift-306-37 
00Resultatført planendring00 
00Resultatført andel nettoforpliktelse v. avkortning00 
-91-166Netto pensjonskostnad 4802 504 
  
MORSELSKAP KONSERN 
Forpliktelser Forpliktelser 
20172018 20182017 
-3 518-3 057Beregnede pensjonsforpliktelser-34 767-36 306 
296278Pensjonsmidler (til markedsverdi)18 89319 423 
00Ikke resultatført virkning av estimatavvik1 550425 
00Periodisert arbeidsgiveravgift-195-322 
-3 2222 779Netto pensjonsforpliktelser-14 519-16 781 
  
MORSELSKAP KONSERN 
Midler Midler 
20172018 20182017 
-25 578-26 433Beregnede pensjonsforpliktelser-224 584-223 902 
23 27923 591Pensjonsmidler (til markedsverdi)196 881194 200 
4 4175 860Ikke resultatført virkning av estimatavvik62 06258 441 
299426Periodisert arbeidsgiveravgift4 8454 052 
2 4173 443Netto pensjonsmidler39 20332 791 
  
      
Økonomiske forutsetninger:20182017 
Diskonteringsrente2,60 %2,40 % 
Årlig lønnsvekst2,75 %2,50 % 
Forventet avkastning på fondsmidler4,30 %4,10 % 
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp2,50 %2,25 % 
Forventet uttakshyppighet AFP45,00 %45,00 % 
  
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 
  
Kompensasjoner i forbindelse med stenging ytelsespensjon som inngår i ovennevnte pensjonsforpliktelser: 
  
MORSELSKAP KONSERN 
Forpliktelser Forpliktelser 
20172018 20182017 
-2 070-1 681Forpliktelser stenging ytelsespensjon-11 842-13 021 
7
NOTE 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER         
 Konsern         
 20182017         
Kostnader lokaler17 2238 535         
Leiekostnader maskiner / inventar2 6471 192         
Materiell, utstyr verktøy18 08215 711         
Regningsarbeid / konsulenttjenester20 92636 194         
Kontorkostnader / trykksaker2 7622 912         
Telefon / porto6 1163 281         
Kostnader transportmidler9 3355 130         
Reise og diett5 5853 323         
Salg, reklame og representasjon8 0633 659         
Kontingenter1 2851 011         
Forsikringer1 8031 408         
Konsesjonsavgift og eiendomsskatt4 4014 981         
Diverse kostnader6 5561 357         
Tap på krav1 52183         
Sum annen driftskostnad106 30588 776         
8
NOTE 8 SKATT 
  
MORSELSKAP  
20172018Årets skattekostnad fordeler seg på: 
4 41817Betalbar skatt 
111654Endring utsatt skatt 
 320For mye/lite avsatt tidligere år 
4 529991Årets totale skattekostnad 
  
20172018Beregning av årets skattegrunnlag: 
28 14428 218Ordinært resultat før skattekostnad 
-9 307-25 209Permanente forskjeller 
-428-2 935Endring i midlertidige forskjeller 
18 40873Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet 
  Anvendt fremførbart underskudd 
18 40873Årets skattegrunnlag 
4 41817Betalbar skatt (23 %) av årets skattegrunnlag 
4 41817Betalbar skatt i balansen  
  
20172018Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:  
4 41817Betalbar skatt på årets resultat 
4 41817Betalbar skatt i balansen  
  
31.12.201731.12.2018Oversikt over midlertidige forskjeller 
-651 405Driftsmidler inkl goodwill 
  Utestående fordringer 
2520Gevinst- og tapskonto 
-805664Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen 
-8452 090Sum 
-8452 090Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 
  
-194460Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22 % for i år, 23 % for i fjor) 
  
20172018Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 23 % av resultat før skatt 
6 7556 49023 % skatt av resultat før skatt 
 320For mye/lite avsatt tidligere år 
-2 234-5 798Permanente forskjeller (23 %) 
8-21Effekt av endret skattesats 
4 529991Beregnet skattekostnad 
    
16 %4 %Effektiv skattesats *) 
  
*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt 
  
KONSERN  
20172018Årets skattekostnad fremkommer slik: 
23 41630 533Betalbar inntektsskatt  
8 57817 613Betalbar grunnrenteskatt 
-1 854441Endring i utsatt skatt  
1 324-243Endring utsatt grunnrenteskatt 
2 237-936For mye avsatt tidligere år 
33 70247 408Årets totale skattekostnad på ordinært resultat 
  
20172018Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 23 % av resultat før skatt 
20 98229 45223 % av resultat før skatt 
8 57817 613Grunnrenteskatt 
1 1461 17523 % av permanente forskjeller 
2 237272For mye avsatt tidligere år og andre forskjeller 
1 103-733Endring utsatt grunnrenteskatt og utsatt skatt til nåverdi 
-222-701Effekt av endret skattesats 
-123331Andre forskjeller 
33 70247 408Beregnet skattekostnad 
    
20172018Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: 
87 423128 053Resultat før skattekostnad 
4 7806 342Permanente forskjeller 
5 524-272Endring i midlertidige forskjeller 
-160-1 373Anvendt fremførbart underskudd 
97 567132 750Grunnlag betalbar skatt i resultatregnskapet 
23 41630 533Betalbar skatt på årets resultat (23% i år, 24% i fjor) 
    
20172018Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: 
23 41630 533Betalbar inntektsskatt 
8 57817 613Betalbar skatt på grunnrente 
 6 077Betalbar skatt egenkapitalføring merinntekt tidligere år/avsatt betalbar skatt 2017 
-933-1 468Skattefunn 
31 06152 754Sum betalbar skatt 
    
31.12.201731.12.2018Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: 
-38 184-3 426Anleggsmidler - nominell sats 
425-280Omløpsmidler 
16 01124 683Pensjon 
-5 844-4 091Gjeld og andre forskjeller 
-1 373 Akkumulert fremførbart underskudd 
-28 96516 887Netto midlertidige forskjeller 
 2 887Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt/-skattefordel 
 14 000Sum 
-6 6623 080Utsatt skatt (+)/ skattefordel (-) 
5 2064 716Utsatt skatt - nåverdi 
-3 409-3 555Utsatt skatt grunnrente 
6 2226 126Utsatt skatt grunnrente - nåverdi 
8 812 Utsatt skatt som følge av fusjon i 2017 
10 17010 367Sum utsatt skatt 
    
31.12.201731.12.2018Årets grunnlag for grunnrenteskatt: 
70 541101 743Inntekter 
-35 770-41 956Driftskostnader 
-8 812-8 844Skattemessige avskrivninger 
-952-1 607Friinntekt 
25 00849 336Sum grunnrenteinntekt 
8 57817 613Grunnrente skatt (35,7 %) 
    
Midlertidige forskjeller   
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier samt skattemessig underkudd til fremføring. Midlertidige forskjeller ved kjøp av kraftverkene Vittingfoss og Aall Ulefos er beregnet til nåverdi, øvrige beregninger er basert på nominell skattesats. Skattesats på alminnelig inntekt er redusert fra 23% til 22% fra 01.01.2019. Skattesats på 22% er lagt til grunn for beregninger av utsatt skatt pr 31.12.2018. 
    
Grunnrenteskatt   
Salgsinntekter beregnes for det enkelte kraftverk ut fra årets timesoppløste spotmarkedspriser multiplisert med produksjon i tilhørende timesavsnitt med unntak av konsesjonskraft. Gevinst ved realisasjon av driftmidler som benyttes i kraftproduksjon medtas. Tap ved realisasjon av driftsmidler, skattemessige avskrivninger samt øvrige kostnader tilordnet kraftverket trekkes fra i beregningen av grunnrenteskatten. Ut over dette gis det fradrag for en friinntekt beregnet ut fra skattemessig verdi på driftsmidlene muliplisert med en normrente. 
Skattesats på grunnrenteinntekt er økt fra 35,7% til 37% fra 01.01.2019. Skattesats på 37% er lagt til grunn for beregninger av utsatt grunnrenteskatt pr 31.12.2018. 
Alle kraftverk med påstemplet merkeytelse over 10 000 kVA skal svare grunnrenteskatt og naturressursskatt. 
9
NOTE 9 IMMATERIELLE EIENDELER  
   
KonsernForskning og utviklingFallrettigheterGoodwillKundekontrakterTotalt 
Anskaffelseskost 1.1.1814 439254 53020 13039 339328 438 
Tilgang    0 
Reklassifisering som driftsmiddel-14 439   -14 439 
Avgang    0 
Anskaffelseskost 31.12.180254 53020 13039 339313 999 
       
Akkumulerte avskrivninger 1.1.183 907011 6542 62218 183 
Reklassifisering som driftsmiddel-3 907   -3 907 
Akkumulerte avskrivninger 31.12.180 15 0435 24620 289 
Bokført verdi pr. 31.12.180254 5305 08734 093293 710 
Årets avskrivninger0Avskrives ikke3 3892 6246 013 
Økonomisk levetid5 år  15 år  
AvskrivningsplanLineær  Lineær  
   
Vannfallsrettigheter avskrives ikke da det ikke foreligger hjemfallsrett (evigvarende konsesjon for alle egne kraftverk) og verdiene anses som evigvarende. 
10
NOTE 10 VARIGE DRIFTSMIDLER 
  
MorselskapTomter, bygninger og annen fast eiendomMaskiner og anleggDriftsløs., inventar, verktøy, kontor-maskiner o.lTotalt    
Anskaffelseskost 1.1.181 4393 94615 39920 784    
Tilgang kjøpte driftsmidler06910 80710 876    
Tilgang egentilvirkede driftsmidler0000    
Avgang001 0211 021    
Anskaffelseskost 31.12.181 4394 01525 18630 640    
Akkumulerte avskrivninger 01.01.1825897212 02513 256    
Akkumulerte avskrivninger avgang00619619    
Akkumulerte avskrivninger 31.12.182671 34713 60515 219    
Netto akk. nedskrivninger og rev. nedskr. 31.12.180000    
Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned. 31.12.182671 34713 60515 219    
Bokført verdi pr. 31.12.181 1722 66811 58115 421    
Årets avskrivninger103752 2002 585    
Økonomisk levetid0-30 år25-65 år3-5 år     
AvskrivningsplanLineærLineærLineær     
  
  
KonsernTomter, bygninger og annen fast eiendomKraftverkFordelingsanleggMaskiner og anleggDriftsløs., inventar, verktøy, kontor-maskiner o.lMaskiner og anlegg under utførelseTotalt 
Anskaffelseskost 31.12.1713 440400 232602 95348 41463 20417 2601 145 503 
Reklassifisering FOU fra immaterielle eiendeler til varige driftsmidler000014 439014 439 
Anskaffelseskost 1.1.1813 440400 232602 95348 41477 64317 2601 159 942 
Tilgang kjøpte driftsmidler17067 1839 52621 685-7 16691 245 
Kundefinansierte anlegg  -36 549   -36 549 
Avgang   2 2781 578 3 856 
Anskaffelseskost 31.12.1813 458400 232633 58755 66297 75010 0941 210 782 
Akkumulerte avskrivninger 1.1.1875193 741239 56522 11646 2600402 433 
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18962102 220260 27027 78757 6460448 884 
Avgang akkumulerte avskrivninger 31.12.18   1 3801 03002 410 
Netto akk. nedskr. og rev. nedskr. 31.12.18      0 
Avskrivninger, nedskrivninger og rev. nedskr. 31.12.18962102 220260 27027 78757 6460448 884 
Bokført verdi pr. 31.12.1812 496298 012373 31727 87540 10510 094761 898 
Årets avskrivninger2108 47920 7067 05112 415048 862 
Økonomisk levetid0-30 år25-65 år25-30 år25-65 år3-5 år0-10 år  
AvskrivningsplanLineærLineærLineærLineærLineærLineær  
         
Selskapet  har gjennomført verdivurderinger av kraftverkene per 31.12.2018. Basert på eksterne prisprognoser forsvares de bokførte verdiene med en kalkulasjonsrente mellom 5,5 % og 6 %. Prisingen av kraftverk den siste tiden underbygger disse verdianslagene. Det er derfor ikke grunnlag for å nedskrive verdien i Ringerikskrafts kraftverksportefølje. Vurderingen oppfyller kravet til forsiktighet og forsvarlighet i regnskapet. 
Selskapet har ikke stillet sikkerhet i form av pant i kraftverk og fallrettigheter, men konsernets innlån har klausul om negativ pantsettelse. 
11
NOTE 11 INVESTERING I DATTERSELSKAP OG TILKNYTTET SELSKAP 
  
FirmaAnsk.-tidspunktForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalResultat 
Ringerikskraft Produksjon AS21.09.2004Ringerike100 %100 %297 76331 422 
Ringerikskraft Nett AS20.12.2004Ringerike100 %100 %172 4075 072 
Kraftriket AS01.01.1997Ringerike61 %61 %42 7241 432 
Ringerikskraft Entreprenør AS18.01.2018Ringerike100 %100 %110 33059 571 
Ringerikskraft Nærvarme AS17.11.2009Ringerike100 %100 %19 459286 
Ringerikskraft Eiendom 2 AS12.09.2014Ringerike100 %100 %6 98640 
Fiberselskapet AS29.09.2010Lier25 %25 %1 568-219 
Viul Kraft AS / RTP AS01.01.1992Ringerike50 %50 %9 783-2 971 
Smartliv AS21.04.2015Ringerike35 %35 %45 485-2 718 
HM33 Kontoreiendom AS30.06.2015Ringerike49 %49 %45 3371 227 
Bruget Hønefoss AS01.05.2016Ringerike19 %19 %24 161626 
  
Tilknyttet selskap m.v. - konsern 
  
FirmaAnsk.-tidspunktForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalResultat 
Viul Kraft AS / RTP AS01.01.1992Ringerike50 %50 %4 892-1 486 
Smartliv AS21.04.2015Ringerike35 %35 %15 920-951 
HM33 Kontoreiendom AS30.06.2015Ringerike49 %49 %22 215601 
  
  
   Viul Kraft ASSmartliv ASHM33 Kontoreiendom ASTotalt 
Anskaffelseskost120 01919 0254 900143 944 
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet17 6840017 684 
Fallrettigheter102 33500102 335 
Inngående balanse 01.01.201844 62615 96121 78282 369 
Emisjon   0 
Andel av årets resultat-1 486-951601-1 836 
Årets avskrivning av merverdi00-154-154 
Gevinst ifm. nedsalg001 0271 027 
Mottatt utbytte-5 00000-5 000 
Bokført verdi 31.12.1838 14015 01023 25676 406 
12
NOTE 12 INVESTERING I AKSJER OG ANDELER 
  
MORSELSKAP 
AnleggsmidlerEierandelBalanseført verdiMarkedsverdi 
Grunnfondsbevis Sparebank 1 Ringerike0,87 %16 87727 520 
Rasjonell El. Nettvirks. AS0 %1111 
Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd)0 %2 3242 324 
Follum Energisentral AS50 %118118 
Hringariki8 %22 
Bruget Hønefoss AS19 %4704 591 
Sum 19 80134 565 
  
KONSERN 
AnleggsmidlerEierandelBalanseført verdiMarkedsverdi 
Grunnfondsbevis Sparebank 1 Ringerike0,87 %16 87727 520 
Rasjonell El. Nettvirks. AS0 %1111 
Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd)0 %8 0738 073 
Hringariki8,1 %22 
Andel FBR3,8 %2525 
Andel Follum Energisentral50 %118118 
Andel Ring Næringsforum BA1 %11 
Trio Eiendom Hadeland AS17,5 %200200 
Bruget Hønefoss AS19 %4704 591 
Fiberselskapet AS25 %1 8001 800 
Sum 27 57742 339 
13
NOTE 13 VARER
 
MORSELSKAP KONSERN
20172018 20182017
00Innkjøpte varer for videresalg3 7415 076
00Sum3 7415 076
14
NOTE 14 BANKINNSKUDD 
Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med tnok 1 263 for morselskapet og tnok 8 743 for konsernet. I tillegg omfatter posten bundne bankinnskudd som konsernet har knyttet til sikkerhetsstillelse med tnok 6 445 (NASDAQ), tnok 11 012 (eSett) og tnok 8 837 (NordPool). 
Konsernet har et konsernkontosystem hvor datterselskapene deltar. Alle selskapene er solidarisk ansvarlig for trekk på kontoen. Kontoinnehaver er Ringerikskraft AS. 
15
NOTE 15 EGENKAPITAL   
    
MorselskapAksjekapitalOverkursAnnen egenkap.  Sum 
Egenkapital 1.1.18150 00048 271118 603  316 874 
Årets endring i egenkapital:       
Årets resultat  27 226  27 226 
Avsatt utbytte  -35 000  -35 000 
Egenkapital 31.12.18150 00048 271110 829  309 100 
    
KonsernAksjekapitalOverkursAnnen egenkap.Minoritet i Nettservice HadelandMinoritet i KraftriketSum 
Egenkapital 31.12.17150 00048 271307 4302 8392 739511 280 
Korrigering tidligere års føring mer/-mindreinntekt 1)  13 899  13 899 
Korrigering tidligere års goodwill avskrivning 2)  -2 409  -2 409 
Avsatt skattegjeld tidligere år 3)  -682  -682 
Egenkapital 1.1.18150 00048 271318 2372 8392 739522 087 
Årets endring i egenkapital:       
Omregningsdifferanse valuta  28  28 
Årets resultat  79 0531 03355880 645 
Avsatt utbytte  -36 560  -36 560 
Egenkapital 31.12.18150 00048 271360 7593 8723 298566 200 
        
1) Beløpet gjelder manglende inntektsføring av tidligere års nettleie. Posten inngikk i annen kortsiktig gjeld med mnok 19,3 og til fradrag i utsatt skatt med mnok 5,3 frem til 2017.     
2) Beløpet gjelder manglende avskrivninger på goodwill for årene 2014-2017.     
3) Beløpet gjelder manglende skyldig betalbar skatt for 2017.     
16
NOTE 16 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON 
  
Aksjekapitalen i morselskapet pr. 31.12.18 består av 1 000 aksjer pålydende 150 000. 
 AntallPålydendeBokført 
Ordinære aksjer1 000150 000150 000 
Sum1 000 150 000 
  
Eierstruktur 
De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12.18 var: 
 OrdinæreSumEierandelStemmeandel 
Ringerike Kommune73073073 %73 % 
Hole Kommune12012012 %12 % 
KLP15015015 %15 % 
Totalt antall aksjer1 0001 000100 %100 % 
17
NOTE 17 ANNEN LANGSIKTIG GJELD 
  
MORSELSKAP KONSERN 
20172018 20182017 
200 000400 000Gjeld til kredittinstitusjoner400 268200 775 
250 0000Obligasjonslån0250 000 
284184Øvrig gjeld2 7582 858 
450 284400 184Sum annen langsiktig gjeld403 026453 633 
  
Selskapet har et obligasjonslån hos Sparebank1 Markets. Lånet ble refinansiert i 2016 og løper frem til 2019. Grunnet forfall i 2019 har dette lånet blitt reklassifisert som kortsiktig. 
Selskapet har et lån hos DNB pålydende 200 mnok. Lånet ble refinansiert i 2018 og løper frem til september 2023, hvorpå det forfaller i sin helhet.  
Til slutt har selskapet et lån hos Handelsbanken, også pålydende 200 mnok. Dette forfaller i sin helhet i april 2020. 
18
NOTE 18 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER                  
                   
MORSELSKAP                  
Nærstående og tilknyttede parter                     
Kraftriket ASDatterselskap61 %Eid                  
Ringerikskraft Produksjon ASDatterselskap100 %Eid                  
Ringerikskraft Nett ASDatterselskap100 %Eid                  
Nettservice Ringerike ASDatterdatterselskap100 %Eid                  
Ringerikskraft Entreprenør ASDatterselskap100 %Eid                  
Smartservice Norge ASDatterdatterselskap100 %Eid                  
Ringerikskraft Nærvarme ASDatterselskap100 %Eid                  
Ringerikskraft Eiendom 2 ASDatterselskap100 %Eid                  
Viul Kraft ASTilknyttet selskap50 %Eid                  
Nettservice Hadeland ASTilknyttet selskap71,01 %Eid                  
HM33 Kontoreiendom ASTilknyttet selskap49 %Eid                  
Smartliv ASTilknyttet selskap35 %Eid                  
                      
Transaksjoner med selskaper i konsernet                  
Ringerikskraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med nærstående og tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til priser i henhold til armlengdeprinsippet. De vesentlige transaksjonene som er foretatt er som følger:                  
Solgt fra selskapTil selskapTransaksjonerBeløp                  
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASSalg av administrative tjenester10 816                  
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASLeie av biler405                  
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nett ASSalg av administrative tjenester9 150                  
Ringerikskraft ASNettservice Ringerike ASSalg av administrative tjenester7 294                  
Ringerikskraft ASKraftriket ASSalg av administrative tjenester431                  
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nærvarme ASSalg av administrative tjenester162                  
Ringerikskraft ASSmartservice Norge ASSalg av administrative tjenester782                  
Ringerikskraft ASRingerikskraft Entreprenør ASSalg av administrative tjenester150                  
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASHusleie865                  
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nett ASHusleie2 125                  
Ringerikskraft ASNettservice Ringerike ASHusleie1 905                  
Ringerikskraft ASKraftriket ASHusleie424                  
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nærvarme ASHusleie68                  
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASRenter langsiktig lån9 060                  
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nett ASRenter langsiktig lån6 808                  
Ringerikskraft ASNettservice Ringerike ASRenter langsiktig lån632                  
Nettservice Ringerike ASRingerikskraft ASSalg av varer og tjenester202                  
Ringerikskraft Nærvarme ASRingerikskraft ASSalg av administrative tjenester246                  
Ringerikskraft Eiendom 2 ASRingerikskraft ASHusleie188                  
Kraftriket ASRingerikskraft ASSalg av varer og tjenester1 104                  
Viul Kraft ASRingerikskraft ASUtbytte5 000                  
Ringerikskraft ASViul Kraft ASSikkerhetsstillelse600                  
Ringerikskraft ASSmartliv ASSalg av administrative tjenester150                  
Ringerikskraft ASSmartliv ASHusleie75                  
Ringerikskraft ASSmartliv ASLeie av bil169                  
                   
Balansen inkluderer følgende beløp som følge av transaksjoner med selskaper i konsernet:                  
  20182017                  
Kundefordringer1 336926                  
Leverandørgjeld1 616602                  
Sum2 9521 527                  
                   
KONSERN                  
Transaksjoner med tilknyttet                  
Ringerikskraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesentlige transaksjonene som er foretatt er som følger:                  
                   
Solgt fra selskapTil selskapTransaksjonerBeløp                  
Ringerikskraft ASViul Kraft ASSikkerhetsstillelse600                  
Ringerikskraft Produksjon ASViul Kraft ASSalg av administrative tjenester1 346                  
Ringerikskraft Produksjon ASViul Kraft ASSalg av varer og tjenester2 350                  
Nettservice Hadeland ASNettservice Ringerike ASSalg av varer og tjenester483                  
Nettservice Ringerike ASNettservice Hadeland ASSalg av varer og tjenester1 467                  
19
NOTE 19 ANDRE FORDRINGER
 
MORSELSKAP KONSERN
20172018 20182017
00Rødungen3 0003 000
00Øvrige710
00Sum3 0073 010
 
Rødungen er en rett til evigvarende korrigering av produksjonstap i Numedalsverkene som krediteres Vittingfoss med 880 MWh fra E-CO til markedspris i uke 8 hvert år.
20
NOTE 20 KORTSIKTIG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER 
  
MORSELSKAP KONSERN 
20172018 20182017 
200 0000Banklån0200 000 
0250 000Obligasjonslån250 0000 
2 4950Trekk på konsernkontoordning02 495 
00Øvrig kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner2213 
202 495250 000Sum gjeld til kredittinstitusjoner250 022202 508 
  
Selskapet har et obligasjonslån hos Sparebank1 Markets. Lånet ble refinansiert i 2016 og løper frem til 2019. Grunnet forfall i 2019 har dette lånet blitt reklassifisert som kortsiktig. 
21
NOTE 21 MAGASINBEHOLDNINGER 
Selskapet har ikke egne magasiner, men eier andeler i reguleringsanlegg gjennom Foreningen til Bægnavassdragets Regulering og Numedalslaugens Brugseierforening. Magasinbeholdningen i vassdraget ovenfor Hønefoss kraftstasjon var på 572 millioner m3. Dette tilsvarer en produksjon på 36 GWh. Magasinbeholdningen i vassdraget ovenfor Vittingfoss kraftstasjon var 666 millioner m3, tilsvarende 38 GWh produksjon. 
  

Revisjonsberetning