Konsernsjefens hjørne

God samhandling gir resultater

Felles verdiplattform

Ringerikskraft har de siste årene vært i kontinuerlig vekst, der endring og utvikling er en naturlig del av alles arbeidshverdag. 2018 ble også et slikt år. Jeg opplever at vekstreisen Ringerikskraft har vært igjennom langt på vei har ført til at organisasjonen opplever at trygghet er knyttet til god utvikling.

Ringerikskraft er bygget på kraften som ligger i det å være konsern. Samhandling tuftet på en felles verdiplattform som gjør at det vi leverer i fellesskap er langt mer enn summen av det hver enkelt leverer hver for seg. Det er laget, hvor samlet kompetanse, teknologi og kapital utnyttes, som skaper resultatene.

370 millioner til lokalsamfunnene

Ringerikskraft leverer sitt beste resultat til nå med 128 millioner kroner før skatt og en omsetning som for første gang er over en milliard kroner. 250 millioner kroner går tilbake til lokalsamfunnet her vi er lokalisert i Ringerike og Hole i form av blant annet utbytte, skatter og avgifter. Totalt viser samfunnsregnskapet for konsernet et bidrag på 370 millioner. Vi er stolte av konsernresultatet, men det å bidra til et aktivt og levende lokalmiljø betyr uten tvil også mye for oss.

I fjor høst hadde Ringblad en oversikt over distriktets største bedrifter. Ringerikskraft havner på 3. plass målt etter omsetning, verdiskapning og antall ansatte. Dette betyr ikke så mye hvis man ikke vil se på årsaken til at Ringerikskraft passerer 1 milliard i omsetning og nærmere 300 ansatte i 2018. Årsaken er åpenbar, og ganske enkelt, at vi har tenkt VI - altså kraften i konsernet og samhandling med omgivelsene og eierne våre.

Jeg vil berømme modige eiere og styrer, som har forstått og støttet planer for vekst og utvikling. Ringerikskraft har en viktig rolle for byen og regionen vi jobber i, og vi må spille godt på lag med omgivelsene våre.

For 2018 kan vi levere et utbytte til eierne på 35 millioner kroner, og vi er den største lærlingevirksomheten i regionen med 25-30 lærlinger.

Vi er positive til lokalt engasjement, og er en aktiv støttespiller og sponsor. Tusen takk til alle som legger ned et betydelig antall timer i frivillig aktivitet for å gi gode tilbud til innbyggerne.

 

Samlokalisering for samhandling

1. august tok vi i bruk våre nye, flotte lokaler på Hvervenmoen. Et flott anlegg som er planlagt for effektiv samhandling internt i Ringerikskraft, med andre selskaper i bygget og også med verden rundt oss, både med tanke på utforming og teknologiske fasiliteter.  Nå er det opp til oss å utnytte mulighetene for bedre samhandling som det å være lokalisert under samme tak gir oss. Jeg er både glad og stolt over resultatet, og fornøyd med at et så stort prosjekt er gjennomført av lokale krefter sammen med AKA som profesjonell eiendomsutvikler og medeier i bygget, og Tronrud Bygg (nå BetonmastHæhre Ringerike) som utførende entreprenør.

Et flott anlegg som er planlagt for effektiv samhandling internt og med øvrige leietakere

 

 

 

En bindestrek mindre

Juni 2018 ble Ringeriks-Kraft til Ringerikskraft, og vi lanserte ny logo og visuell profil. I forbindelse med innflytting i nytt hovedkontor, og sett i sammenheng med organisasjonens vekst og endring de siste årene, så ble dette et godt tidspunkt for endringene. 

Fra å være merkevaren Ringerikskraft i alle virksomhetsområdene våre, har vi de siste årene utviklet oss med flere ulike selskaper og varemerker. Det er flere årsaker til dette. Blant annet kommer det krav om at nettvirksomheten vår ikke kan ha samme navn som markeds-virksomhetene.

Fra å være en lokal aktør med nesten all omsetning internt i Ringeriks-regionen, har vi kommet dit at 90 % av omsetningen vår er utenfor regionen, og vi har blitt store på entreprenørtjenester.

I dag selger vi strøm til sluttbrukere gjennom Kraftriket, entreprenør-virksomheten er nasjonal og opererer som Nettservice og SMARTservice, og teknologiutvikling for sluttbrukermarkedet er Smartliv. Men felles for alle selskapene vi eier eller har eierandeler i er at de alle i større eller mindre grad er en del av Ringerikskraft-familien, og at vi må jobbe sammen og dele grunnleggende verdier for å være gode alene, men best sammen.

 

Regional vekst

Fremtidsutsiktene for regionen vår er lyse så langt jeg klarer å se inn i glasskulen. Vi har et næringsliv som vil og tør. Vei og bane har kommet enda et skritt eller to nærmere realisering. Selv om det innimellom kommer noen tilbakeslag, kan vi ikke miste trua. Vi må slåss for vår rett. Og jeg tror jo at samarbeidet mellom næringsliv, organisasjoner og kommunene gir en stor kraft inn i beslutningsprosessene. Det er best sammen. I alle fall er vi i Ringerikskraft godt i gang med planarbeidet for å møte de kravene som vei og bane vil stille til oss, både organisatorisk og finansielt. Det skal ikke stå på oss - vi er forberedt.

I 2018 besluttet vi også å ta en aktiv rolle i markedsføringen av Ringeriksregionen som sted for etablering av datasenter. Ny etablering av kraftkrevende industri basert på fornybar energi skaper gode ringvirkninger for både næringsliv og innbyggere gjort på riktig måte, og vi ser frem til hva vi kan få til sammen i lokalmiljøet.

 

Ole Sunnset, Administrerende direktør

Det grønne skiftet treffer Ringerikskraft på mange måter. 416 GWh vannkraftproduksjon representerer et viktig bidrag til klimariktig energiproduksjon. I tillegg er Ringerikskraft både en rådgiver og leverandør av klimavennlige energiløsninger. Om det så gjelder lokale bio- eller varmepumpeanlegg som erstatning for olje, smarthusløsninger, ladeanlegg for elbiler eller solanlegg. Myndighetenes satsing på klimanøytrale byggeplasser understøtter vi med å tilby både utstyr og driftsløsninger som utfaser fossile løsninger. Ringerikskraft vil bidra til at fremtiden blir elektrisk.

Vi ser frem til å være en del av det grønne skiftet, og bidra til å legge til rette for å gjøre gode miljøvalg i utviklingen av regionen.