Fra venstre: Per Christian Gomnæs (styremedlem), Per Erling Roskifte (styreleder), Roger W. Hansen (styremedlem), Ellen Langeggen (styremedlem),
Hedda Obstfelder (styremedlem), Anders Trå (varamedlem), Atle Jensen (styrets nestleder)

Styrets beretning

Årsberetning 2017

Konsernet Ringeriks-Kraft består av morselskapet Ringeriks-Kraft AS, med hovedkontor i Hønefoss, og tilhørende datterselskaper. Konsernets hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft, samt entreprenørvirksomhet.

Hovedtrekkene i 2017

Konsernet leverer et godt år der de ulike virksomhetsområdene i fellesskap løfter resultatet. Vi har over tid hatt fokus på utvikling av konsernet for å tilpasse oss fremtidens teknologi, samt krav og forventninger fra sluttkunder og myndigheter. I februar endret entreprenøren vår merkevare til Nettservice og i april ble Ringeriks-Kraft Strøm fusjonert med omsetningsvirksomheten til Valdres Energi. Det nye selskapet heter Kraftriket. Selskapet skal satse på lokale og nasjonale produkter, samt prøve å knytte til seg flere selskaper på eiersiden.

Allerede nå ser vi at utviklingsfokuset gir resultater, både gjennom økte markedsandeler for flere av virksomhetsområdene, og ved positiv nasjonal oppmerksomhet om selskapet. Styret er fornøyd med resultatet for konsernet som ble 53,7 millioner kroner etter skatt. Resultatet viser at Ringeriks-Kraft er robust og godt rigget for å møte fremtiden.

 

Kunde

Vi ønsker å treffe kundene der kundene er. Det er jobbet med nye og effektive digitale kommunikasjonskanaler mot kunden. Spesielt er det lagt betydelige ressurser i kundeinformasjon ved planlagte strømutkoblinger og feilsituasjoner i nettet.

SMARTliv, med forbruksappen, er viktig for å opprettholde og øke markedsandelen i et konkurransepreget marked. SMARTliv har også bidratt til at vi ble en av vinnerne i konkurransen Pilot-E, utlyst av Enova, som ett av fem nasjonale prosjekter. Prosjektet skal utrede bruken av innovative energiløsninger med helt nye teknologier i utbyggingssammenheng. Pilot-E og Energipilot som vi fikk midler fra Enova i 2016, har gitt oss et betydelig beløp til forskning og utvikling av nye smarte produkter og tjenester til kundene. Prosjektene vil pågå til 2021.

Hurum Kraft kommer inn som ny eier i SMARTliv AS i mars 2018. De vil bidra med ytterligere kompetanse, nye produkter og kapital inn i selskapet, noe som løfter utviklingsmuligheten vesentlig.

Regionens første datasenter ble etablert i de gamle Follumanleggene sommeren 2017. To tyske selskaper har inngått avtale om tilknytning, strøm og nettleveranser. Anleggene, som er skalerbare, utvides raskt i kapasitetsbehov. Tett oppunder nyttår inngikk Ringeriks-Kraft Nett avtale med en aktør som bestilte en kapasitet på 40 MW. På avtaletidspunktet er dette Norges største datasenter. Etablering ble muliggjort blant annet gjennom tett samarbeid med Treklyngen, Ringerike Utvikling og Innovasjon Norge ved sitt program Invest in Norway.

Styret vil peke på viktigheten av god drift, vedlikehold og reinvesteringer i strømnettet for å sikre en god forsyningssikkerhet. Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden også i 2017.  Til tross for mye uvær som forårsaket utfall i strømforsyningen, hadde nettet en leveringssikkerhet på 99,98 %. Det jobbes med å forbedre leveringssikkerheten ytterligere. Nettleien, med unntak av offentlige avgifter, ble i 2017 holdt på samme nivå som i 2015 og 2016.

Ringeriks-Kraft har tro på fremtidig vekst i entreprenørmarkedet. I 2017 har vi blant annet inngått beredskapskontrakter med Hafslund Nett, Glitre Nett og Norgesnett. Selskapet har kontrakter på montasje av nye AMS-målere. Innen 2019 skal 650 000 målerbytter være gjennomført på oppdrag fra flere nettselskaper i Norge. Ved utgangen av 2017 hadde selskapet levert 240 000 av de nye målerne. En videreutvikling av virksomheten er i gang blant annet ved kontrakter med Hafslund på etterarbeid etter Hafslunds AMS montering.  For å møte et stadig bredere marked har Ringeriks-Kraft samlet sin entreprenørvirksomhet, unntatt prosjektorganisasjonen SMARTservice, under fellesbetegnelsen «Nettservice».

Selskapet er en lokal energi- og miljøpådriver. Vi ser at forbruket på våre hurtigladestasjoner for elbil øker. I tillegg til den første ladestasjonen vi åpnet på Nes i Ådal i 2014 tilbyr vi hurtiglading på Hvervenkastet, Sokna og Hallingby. Kraftriket satser på salg av smarte hjemmeladere som via oppsett i SMARTliv-appen kan lade når forbruket er lavest og strømmen er billigst. Nettservice er også med på satsningen av hjemmeladere, der de tar for seg selve installasjonsjobben.

Samfunn

Eierstrategien vektlegger at selskapet skal ta samfunnsansvar gjennom å drive et robust selskap med høy leveringssikkerhet, utvikling i et langsiktig perspektiv og tilby stabile arbeidsplasser. Som en viktig hjørnestensbedrift i Ringeriksregionen er selskapet bevisst sin rolle innen kompetanseutvikling, rekruttering av lærlinger og støtte til lokale idretts-, kultur- og ungdomsmiljøer. Ringeriks-Kraft hadde 22 lærlinger ved årsskiftet.

Ringeriks-Kraft leverer en normalproduksjon av ren og miljøvennlig kraft tilsvarende energibehovet i omtrent 22 000 bolighus. Selskapet hadde et stabilt driftsår i 2017 med produksjon av 460 GWh vannkraft som er 20 GWh mer enn normalproduksjonen. Selskapet produserte 25 828 elsertifikater og 246 621 opprinnelsesgarantier i 2017.

Selskapet har produksjon i fire av de sentrale vassdragene på Østlandet. I elvene produserer vi kraft av vannet som renner der, uavhengig av kraftpriser og værforhold. Vi sikrer stabil produksjon ved å være representert i flere vassdrag, og ved å ha flere aggregater i hvert vannfall.

Utvidelsen av Vittingfoss (i Numedalslågen) har økt slukevnen der med 70 %. Vittingfoss fikk godkjent 30.000 el-sertifikater i begynnelsen av 2017 for denne utvidelsen.  Selskapet søker å optimalisere produksjonsvirksomheten innenfor gjeldende rammebetingelser. Selskapet vil fortsette utvikling av alternativ energi og vil være åpne for å delta i andre utviklingsområder.

Energiprisene på mellomlang sikt er påvirket av konjunkturene i verdensøkonomien og av økt produksjonskapasitet i Norden. Innføring av et felles nordisk el-sertifikatmarked med en målsetting om 26,4 TWh ny fornybar kraft vil bidra til ytterligere kraftoverskudd i Norden. Energiprisene påvirkes av nedbørsmengder og nivået i vannmagasinene. Etterspørselen etter miljøvennlig vannkraft forventes fortsatt å være høy.

Konsernet vil gjennom bransjeorganisasjonene Energi Norge og DistriktsEnergi arbeide for ytterligere forbedring av rammevilkårene knyttet til nettreguleringen.


Ytre miljø

Selskapet produserer og distribuerer miljøvennlig kraft. Selskapets virksomhet medfører i sin alminnelighet lite forurensning av det ytre miljøet og representerer betydelige positive miljøbidrag gjennom sin produksjon av fornybar vannkraft. Selskapet har ikke hatt noen brudd på konsesjonsvilkårene gjennom året. Det har ikke blitt registrert hendelser som har skadet det ytre miljøet.


Ringeriks-Kraft AS har klimakvoter til egen bilpark.

Det er etablert beredskapsplaner som skal sikre trygg håndtering av unormale situasjoner som ulykker, flom eller uvær.

Organisasjon og HMS

Ringeriks-Kraft AS eies av Ringerike kommune med 73 prosent, KLP med 15 prosent og Hole kommune med 12 prosent. Konsernets virksomhetsområder er vannkraft, ny fornybar energi, elektrisitetsinfrastruktur, strømsalg og entreprenørvirksomhet.

Morselskapet eier 100 prosent av aksjene i datterselskapene Ringeriks-Kraft Produksjon AS, Ringeriks-Kraft Nett AS, Nettservice Ringerike AS, Nettservice Drammen AS, Ringeriks-Kraft Nærvarme AS, Ringeriks-Kraft Eiendom 2 AS, og 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS og Smartliv AS. Selskapet eier 49 prosent av HM 33 som blir selskapets nye kontorbygg i 2018. I tillegg eier Ringeriks-Kraft konsernet 70,7 prosent av Nettservice Hadeland AS, og 61 prosent av Kraftriket AS.

Nettservice Ringerike AS er morselskap for Nettservice Drammen AS, Nettservice Hadeland AS (71,2 %), og SMARTservice AS. De tre førstnevnte selskapene byttet navn fra Ringeriks-Kraft Service AS, Lier Elentreprenør og Nettservice Østlandet i 2017 for å ha en enhetlig og gjenkjennbar profil for kundene.

 

Ved utgangen av 2017 hadde konsernet 271 ansatte (264 årsverk), hvorav 22 ansatte er lærlinger. Morselskapet hadde 17 ansatte (16 årsverk) ved utgangen av 2016. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 40 år. 

De ansatte er fordelt på følgende datterselskap per 31. desember 2016 Antall ansatte Herav antall kvinner
Ringeriks-Kraft AS 17 9
Ringeriks-Kraft Produksjon AS 12 0
Ringeriks-Kraft Nett AS 26 5
Kraftriket AS 13 10
Nettservice Ringerike AS 43 1
Nettservice Hadeland AS 42 4
Nettservice Drammen AS 31 1
SMARTservice Norge AS 86 53
Ringeriks-Kraft Nærvarme AS 1 1
Ringeriks-Kraft konsern 271 84

Det gjennomføres regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser i Ringeriks-Kraft AS. Generelt skårer vi over landsgjennomsnittet. 

Selskapet har regelmessige samlinger hvor vi fokuserer på felles verdier og lederprinsipper i konsernet.

Ringeriks-Kraft har innskuddsbasert pensjonsordning i KLP for alle ansatte som ikke hadde nådd laveste mulig pensjonsalder ved stengetidspunktet i 2014.

Ringeriks-Krafts eiere har en forventning om en tilfredsstillende avkastning på den kapitalen selskapet forvalter. Årlig utbytte til eierne vurderes i forhold til årets resultat, egenkapitalsituasjonen og behovet for kapital til videreutvikling av selskapet, slik det er beskrevet i aksjonæravtalen.

Nettselskapet var ferdig med innføringen av AMS i 2013. AMS-plattformen brukes nå som grunnlag for selskapets «smartnett»-prosjekt. Prosjektet har blitt skattefunngodkjent og NVE har gitt tilsagn om FoU-støtte. I tillegg starter Pilot E-prosjektet som skal utrede bruken av innovative energiløsninger med helt nye teknologier i utbygningssammenheng.

Utover smartnett- og smartstrømprosjektene driver ikke konsernet med forsknings- og utviklingsaktiviteter.


Finansiell risiko

Konsernets inntekter fra kraftproduksjonen er eksponert for risiko ved endringer i energipriser, produksjonsvolumer og valuta.

I et marked med stort innslag av vannkraft vil pris og produksjonsvolum variere. For å redusere risiko for store prisvariasjoner, og for å sikre deler av kontantstrømmene innen produksjonsvirksomheten og strømsalget, benyttes finansielle prissikringsinstrumenter. Prissikringer foretas i henhold til vedtatte strategier og inngås med ekstern samarbeidspartner.

All krafthandel i engrosmarkedet foretas normalt i euro. For å unngå resultatendringer på grunn av svingninger i valutakurser er fastprisavtaler inngått direkte i norske kroner eller ved at selskapet har valutasikret disse.


Risiko forbundet med nettvirksomheten er i hovedsak knyttet til endringer i myndighetenes reguleringer og til skader på strømnettet som forårsakes av uvær, ytre påkjenninger eller havari samt skader på tredjeperson forårsaket av strømnettet.

Selskapet har etablert en finansstrategi hvor deler av selskapets rentebærende gjeld er sikret med fast rente. Selskapets kredittrisiko og renterisiko anses som lav.

Det er etablert en trekkrettighet for å sikre driftslikviditet. Selskapets likviditetsrisiko anses som lav.


Framtidsutsikter

Kraftmarkedet har opplevd en oppgang etter et fall i kraftprisene de siste årene. Utbyggingsprosjekter som gir grønne sertifikater gir overskuddskapasitet i Norden på mellomlang sikt.  Det er manglende kabelkapasitet for eksport av dette overskuddet til Europa. Prisene på mellomlang sikt er også påvirket av konjunkturutviklingen i verdensøkonomien. Industrien i Europa er inne i en positiv vekstfase. På lengre sikt vurderes klimautfordringene å bidra til høy etterspørsel etter norsk miljøvennlig vannkraft.

Teknologiutviklingen preges av trender og nye begreper som «delingsøkonomi», «big data», «smarthusteknologi», «plusshus» og «prosumers».  Kraftselskapene vil møte kunder som opptrer og stiller krav på helt annen måte enn det vi har sett før. Strømleverandørene vil vi gå fra å være råstoffleverandør til selgere av smarte energitjenester. Ringeriks-Kraft har gjennom SMARTliv og samarbeidet med eSmart Systems tatt en posisjon i denne utviklingen, både ved å tilby SMARTliv appen til våre sluttkunder og ved å ha etablert lisenssalg av SMARTliv til andre kraftselskaper. Inntreden i Smartliv AS fra Hurum gir oss større kraft i gjennomføring av selskapets planer.

Regjeringen og NVE-sjefen har uttalt seg til støtte for en reduksjon av antall nettselskaper. Ringeriks-Kraft vil fortsette arbeidet med å utvikle forretningsmessig samarbeid med andre, noe som vil gjøre selskapet mer robust med tanke på bemanning og kompetanse. Kjøpsprosessen av Øvre Eiker Energi viser at Ringeriks-Kraft er posisjonert både kompetansemessig, organisatorisk og økonomisk til å ha relevans i denne typer prosesser.

Siden 2010 har vi vært gjennom en periode med store investeringer i nye kraftstasjoner i Åsa og Vittingfoss, innstallering av 20 000 smarte målere og høy reinvesteringstakt i nettet. Ved utgangen av 2017 var det investert for 620 millioner kroner siden 2010. Nå er vi over på et mer normalt investeringsnivå for å sikre god og effektiv drift og stabil leveringskvalitet. Vi har i dag et av Norges nyeste nett. For å opprettholde den gode kvaliteten fremover har vi planlagt årlige egeninvesteringer i nettet på ca. 30 millioner kroner.   

Ringeriks-Kraft har en total investeringsplan for perioden 2018 – 2025 på 320 millioner kroner som i hovedsak er knyttet til nye nettinvesteringer.  Dette vil kreve en styrking av egenkapitalen på minimum 10 millioner kroner i året. Investeringer i det enkelte år vil være avhengig av myndighetenes rammebetingelser og kraftprisutviklingen fremover. 


Ringeriks-Kraft har analysert konsekvensene for nettet ved en realisering av E16/Ringeriksbanen i løpet av de ti neste årene, og forventet befolkningsvekst i vår region.  Arbeidet viser at vi har et sterkt nett som medfører at befolkningsveksten utløser relativt små investeringsbehov, og at Ringeriks-Kraft er godt rustet til å møte et slikt utviklingsscenario i vår region.

Ringeriks-Kraft vurderes å ha godt omdømme hos sine kunder, en åpen og tillitsfull dialog med eierne, kompetente medarbeidere og en tilfredsstillende økonomi. Ringeriks-Kraft er godt rustet til å videreutvikles som et fritt og selvstendig energikonsern de nærmeste årene. Selv om vi står godt alene, må vi søke vekst og utvikling for å opprettholde og utvikle kompetanse, teknologi, attraktivitet som arbeidsgiver og finansiell kapasitet. Ringeriks-Kraft må sikres økonomisk handlefrihet til å utnytte forretningsmessige muligheter som oppstår, slik som deltakelse i salgsprosessen av Øvre Eiker Energi. 

Gjennom 2016 ble det arbeidet med løsninger for å styrke strømsalgsvirksomheten frem mot åpning av den nasjonale «el-huben». Valdres Energi og Ringeriks-Kraft fusjonerte sine strømkunder. Det nye selskapet hadde 27 500 kunder ved starten av året og har skiftet navn til Kraftriket AS med ansatte på Fagernes og i Hønefoss. Ringeriks-Kraft eier 61 % av det nye selskapet. Målet er å få med flere partnere og bli minst 100 000 kunder i løpet av noen år. Fusjonen hadde juridisk og økonomisk virkning fra 1.1.2017, og med operativ oppstart i april 2017.  

Myndighetene har tilpasset skatte- og avgiftssystemet for å stimulere etablering av datasentervirksomhet i Norge. Ringerikes sentrale plassering med kort vei til Oslo og Gardermoen gjør regionen attraktiv for slik virksomhet.

I 2012 kjøpte Ringeriks-Kraft Nett strømforsyningsanleggene etter papirindustrien på Follum og har deretter utviklet anleggene slik at strømforsyning til ny virksomhet raskt kan være operativ. Området på og rundt Follum er godt tilpasset de behov som moderne dataindustri krever. I desember 2017 inngikk Ringeriks-Kraft Nett Norges største kontrakt for drift av et datasenter. Det er løpende henvendelser fra nye aktører som vurderer å investere i lignende anlegg på Ringerike. Samtidig registrerer vi mulig utvikling av ny treindustri på Follum. Vår rolle blir, i nært samarbeid med grunneiere og myndigheter, å kartlegge og samordne behov og strømforsyningsmuligheter slik at det kan etableres lønnsom virksomhet som skaper arbeidsplasser.

Styret forventer en stabil utvikling av selskapet i 2018.


LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Likestillings- og diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge også de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes og betjenes av flest mulig.

Likestilling

Konsernet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets ansatte er 84 kvinner. Morselskapets styre har sju medlemmer, herav to kvinner.


Konsernet har en høy andel mannlige ansatte. Dette skyldes hovedsakelig at infrastruktur- og entreprenørvirksomhetene tradisjonelt har vært mannsdominert. 

Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillingene og er uavhengig av kjønn.


Helse og sikkerhet

Konsernet har stor oppmerksomhet på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Ringeriks-Kraft AS har i 2017 videreført aktiviteter der målet blant annet er å redusere sykefraværet. De ansatte har tilbud om flere aktiviteter som blant annet trening på helsestudio og deltakelse i Ringeriksmaraton.

Konsernets samlede sykefravær var 3,1 prosent. Av dette utgjorde fravær inntil 16 dager 1,8 prosent og sykefravær ut over 16 dager 1,3 prosent. Selskapet har i 2017 hatt en reduksjon i korttidsfraværet og økt langtidsfravær.


Det arbeides systematisk med rapportering av uønskede hendelser og farlige forhold. Rapporteringen har som formål å forebygge ulykker og å legge til rette for erfaringsutveksling mellom kollegaer.

Det har vært 3 personskader med fravær, og 7 personskader uten fravær i 2017. 

Virksomhetsområder

Konsernets virksomhet er energiproduksjon, nettvirksomhet, strømsalg og entreprenørvirksomhet.

Vannkraft

Ringeriks-Kraft Produksjon AS ivaretar konsernets virksomhet innen kraftproduksjon og består av hel- og deleide produksjonsanlegg. Virksomheten drifter kraftverk i Bægnavassdraget, Numedalslågen, Midt-Telemark og i Randselva og har konsesjon på drift av anleggene Hønefoss I og II, Åsa, Vittingfoss og Aall-Ulefos kraftstasjon.

Selskapet hadde i 2017 samlede driftsinntekter på 134,8 millioner kroner, et driftsresultat på 49,9 millioner kroner og et resultat før skatt på 40,4 millioner kroner.  Samlet produksjon i 2017 for selskapet utgjorde 460 GWh, noe høyere enn normal produksjon på 440 GWh.

Gjennomsnittlig spotpris på grunnkraft for året var 27,4 øre/kWh. Ringeriks-Kraft leverer kraften i område 1 (55%) og område 2 (45%) og oppnådde en snittpris på produsert volum på 27,6 øre/kWh.


Det har ikke vært noen brudd på bestemmelsene i konsesjonsvilkårene i 2017. Driften av anleggene har forløpt uten større feil eller avvik.

Selskapet har 20,6 % av sin produksjon som sertifikatberettiget grønn energi.

Ringeriks-Kraft AS eier 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS som igjen eier 100 prosent av aksjene i AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk. Selskapet er lokalisert i Randsfjord-vassdraget og består av fire kraftverk med åtte turbiner.

Viul Kraft AS’ regnskap er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. I regnskapet er andel av resultat i Viul Kraft AS innarbeidet med minus 0,3 millioner kroner.


Infrastruktur

Ringeriks-Kraft Nett AS har som mål å gi kundene sikker strømforsyning og trygge elektriske anlegg, samt bidra til å utvikle bredbåndstilbud i regionen.

Virksomheten hadde samlede driftsinntekter på 142,7 millioner kroner, et driftsresultat på 11,5 millioner kroner og resultat før skatt på 4,3 millioner kroner. Dette gir en avkastning på nettkapitalen på 3,3 %. Det ble transportert 561 millioner kWh i strømnettet. Selskapet hadde 21 808 kunder ved utgangen av 2017.

Leveringssikkerheten til kundene ble 99,98%. Ringeriks-Kraft Nett AS gjennomførte i 2012/2013 installering av nye smarte målere (AMS). 


Som følge av AMS er selskapet inne i en periode med effektivisering av driften og jobber videre med nettnytteløsninger som skal redusere investeringsbehovet i de nærmeste årene. AMS legger også til rette for en mer effektiv styring av energibruk for kundene. En gjennomføring av prosjektene for ny E16 og Ringeriksbanen vil prege selskapets virksomhet de nærmeste årene.

Selskapet har en fibervirksomhet med mål om å bidra til økt fiberutbygging i regionen. Sammen med Lier Everk AS, Øvre Eiker Energi AS og MidtNett Buskerud eier Ringeriks-Kraft Nett AS Fiberselskapet AS. Formålet er å tilby salg av kommunikasjonskapasitet inn og ut av regionen, samt salg av transittkapasitet gjennom regionen.


Ny fornybar energi

Ringeriks-Kraft Nærvarme AS ble stiftet i 2009 og er et heleid datterselskap av Ringeriks-Kraft AS. Målet med selskapet er å sikre vekst og utvikling av miljøvennlig energiproduksjon og -distribusjon gjennom bygging og drift av nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier i regionen. Selskapet har også ambisjoner om å være en rådgiver innen fornybar energi og miljø.

Selskapets markedsområder er primært i Ringerike og Hole.


Utvidelse av dagens anlegg til nytt bygg på Elstangen ble sluttført i 2017.

Virksomheten har samlede driftsinntekter på 6,4 millioner kroner og et overskudd før skatt på minus 22 tusen kroner. Det er produsert og levert 5,8 millioner kWh fra nærvarmeanleggene.


Marked og strømsalg

Kraftriket AS er ansvarlig for kraftsalg til sluttbrukermarkedet, og drifter kundesenteret til konsernet. Selskapet er en fusjon mellom Ringeriks-Kraft Strøm AS og Valdres Energi Strøm AS. Selskapet hadde i 2017 driftsinntekter på 185,9 millioner kroner og et resultat før skatt på 8,4 millioner kroner. Hovedaktiviteten har vært bygging av nytt brand, strukturering av organisasjon, utvikling av nye produkter og tradisjonelt salg av strøm til bedriftskunder og privathusholdninger i Ringeriksregionen og Valdres, og selskapet har henholdsvis 74 % og 80 % av strømkundene i sine regioners områder.

SMARTliv appen er utvidet med mer funksjonalitet. Kraftriket satser på salg av smarte hjemmeladere som via oppsett i SMARTliv-appen kan lade når forbruket er lavest og strømmen er billigst. I appen er det også utviklet en hyttepakke med styring av varme, lys, bevegelsessensorer og lignende. 


Ringeriks-Kraft har startet Smartliv AS sammen med eSmart Systems AS. Selskapet selger løsningen som Software-as-a-service til andre kraftselskaper. Orkdal Energi og Kragerø er de første kundene som har tatt i bruk systemet i tillegg til Ringeriks-Kraft. Hurum kraft som har stor tro på SMARTliv- konseptet vil gå inn som eier i SMARTliv AS i løpet av mars 2018. I regnskapet er andel av resultat i SMARTliv AS innarbeidet med minus 0,9 millioner kroner etter egenkapitalmetoden. I mars 2018 kom Hurum Kraft AS inn som 30 % eier gjennom en rettet emisjon.

Det ble solgt 518 GWh strøm i 2017, som forventet i det nye selskapet. I året før fusjonen solgte Ringeriks-Kraft 445 GWh strøm.


Entreprenør

Nettservice Ringerike AS samler entreprenørselskapene i konsernet. Selskapene prosjekterer og bygger nye nettanlegg, i tillegg til drift og vedlikehold av det eksisterende ledningsnettet, veibelysning og booking og montasje av nye smarte målere. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, kontroll av strømmålere, nye tilknytninger samt vedlikehold. De største kundene, foruten Ringeriks-Kraft Nett, er selskaper som Kamstrup, Hadeland Energinett, Hafslund Nett, Hallingdal Kraftnett, Statens Vegvesen, diverse anleggsentreprenører samt kommuner og privathusholdninger i nærområdet.

Nettservice Ringerike AS er 100 % eid av Ringeriks-Kraft AS. Selskapet hadde i 2017 driftsinntekter på 115,1 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 19,4 millioner kroner.

Nettservice Ringerike AS eier 100 % av Nettservice Drammen og SMARTservice Norge AS, samt en eierpost på 71,2 % i Nettservice Hadeland AS. Selskapene skal bidra til vekst i utvalgte markedssegmenter i eksterne nettområder.


Nettservice Drammen hadde i 2017 driftsinntekter på 56,2 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 2,2 millioner kroner. Selskapet har en ekstern omsetning på 100 prosent.

Nettservice Hadeland hadde i 2017 driftsinntekter på 69,5 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 71 tusen kroner. Selskapet hentet 100 % av sin omsetning fra eksterne oppdrag.

SMARTservice Norge skal innen 2019 ha montert de 650 000 målerne som Ringeriks-Kraft har vunnet kontrakter på. Selskapet ble stiftet i 2015 og har en omsetning på 220,7 millioner kroner med et resultat før skatt på 28,7 millioner kroner.

Entreprenør med alle sine datterselskaper hadde driftsinntekter på 441,8 millioner kroner, og et resultat før skatt på 47,6 millioner kroner. Med totalkapital på 242,0 millioner kroner og en egenkapital på 52,9 millioner kroner har Entreprenør en egenkapitalandel på 21,9 prosent. Styret er fornøyd med omsetning, resultat og utvikling i 2017.


Morselskap

Ringeriks-Kraft AS er morselskapet i konsernet. Selskapet utfører strategiske og administrative tjenester for konsernet, blant annet kraft- og finansforvaltning, økonomi- og regnskapsrapportering, risiko- og økonomistyring. Videre utføres felles administrative tjenester som informasjon, kompetanseutvikling, personal og HMS-arbeid.


Selskapet hadde i 2017 driftsinntekter på 33,9 millioner kroner og et resultat før skatt på 28,1 millioner kroner.

I regnskapet er andel av resultat i HM33 innarbeidet med minus 0,3 millioner kroner etter egenkapitalmetoden.

Resultat

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle stilling.

Konsernets driftsinntekter utgjorde 854,6 millioner kroner. Konsernet fikk et driftsresultat på 105,7 millioner kroner og et resultat før skatt på 87,4 millioner kroner.  Resultatet etter skatt i konsernet utgjorde 53,7 millioner kroner. Konsernets resultat og balanse er etter styrets mening godt. 


Likviditet og finans

Langsiktig rentebærende gjeld i konsernet er 453,6 millioner kroner. 

Konsernets egenkapital var ved utløpet av året 511,3 millioner kroner. Dette ga en egenkapitalandel på 34,4 prosent, som er et tilfredsstillende nivå i forhold til selskapets virksomhet, omfang og risiko. Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital) for konsernet var 11,1 prosent.


Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 82 millioner kroner. Selskapet har et kortsiktig rentebærende lån på 200 millioner kroner som har under ett år igjen til forfall. Etter dekning av netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 63 millioner kroner, netto økning av gjeld på 2 millioner kroner, økning av egenkapital med 4 millioner kroner og utbetalt utbytte i 2017 med 25 millioner kroner, ble likviditeten økt med 0,4 millioner kroner. Samlet tilgjengelig likviditet var 25 millioner kroner per 31. desember 2017. I tillegg har konsernet en trekkrettighet på 70 millioner kroner.


INVESTERINGER

Samlede investeringer i konsernet var 84,0 millioner kroner i 2017. Av dette utgjorde investeringer i strømnettet 67,5 millioner kroner. 17,1 millioner kroner av nettinvesteringene ble finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. Øvrige investeringer var i hovedsak infrastruktur til fibernett, driftsmidler til Nettservice og oppgradering av IT infrastruktur.

FORTSATT DRIFT

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.


Utbytte

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling. Ringeriks-Kraft AS har, i samsvar med eierkravene, investeringsplaner med hovedvekt på fornyelse og styrking av strømnettet som krever en styrking av egenkapitalen på 10 – 15 millioner kroner i året. 


Resultatet for 2017 ble godt for konsernet.
Styret har lagt vekt på ikke å svekke selskapets finansielle stilling, samt å sikre eierne langsiktighet og stabilitet i utbyttet. Styret foreslår et utbytte til eierne på 28 millioner kroner av et resultat i konsernet på 53,7 millioner kroner etter skatt.

Disponering av resultat

Resultatet etter skatt i Ringeriks-Kraft konsernet ble kroner 53 719 600 for 2017. Årets overskudd etter skatt i morselskapet Ringeriks-Kraft AS er kroner 23 614 596.

Årets overskudd foreslås anvendt slik:

Avsatt utbytte kr. 28 000 000
Overført til annen egenkapital kr.    4 385 404
Sum disponert kr. 23 614 596

22. mars 2018
Styrets signaturer