Regnskap

Årets nøkkeltall, samfunnsregnskap, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter.

Nøkkeltall

Nøkkeltall
NØKKELTALL KONSERN 201720162015
Resultatregnskap    
Driftsinntektermill.kr855564445
Driftsresultatmill.kr1068058
Resultat før skattmill.kr875744
Skattekostnadmill.kr34223
Årsresultatmill.kr543541
Investeringermill.kr677258
Utbytte mill.kr282525
     
Balanse    
Sum gjeld og egenkapitalmill.kr1 4851 3461 296
Egenkapitalmill.kr511453443
Soliditet%343434
Netto kontantstrømmill.kr0-33
     
Nøkkeltall    
Driftsmargin%121413
Totalrentabilitet%555
Egenkapitalrentabilitet%11810
     
Øvrige tall    
Antall ansatte 271209150
Antall lærlinger (av total) 221914
Produsert vannkraftGWh460439470
Produsert annen fornybar energiGWh664
KraftomsetningGWh518345337
Distribuert i eget nettGWh561566533
Andel kunder eget nettområde%747474

 

Begreper

Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter)

Soliditet (egenkapital i prosent av totalkapital)

Totalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig totalkapital)

Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital)

Samfunnsregnskap

Samfunnsregnskap
Driftsinntekter 854 604
Vareforbruk/driftskostnader 527 035
Brutto verdiskapning 327 569
Kapitalslit 50 928
Netto verdiskapning 276 641
Finansinntekter 5 041
Merverdier fusjon 35 878
Verdi til fordeling 317 560
   
Hentet inn fra det offentlige i tillegg  
Merverdiavgift 221 280
Forbruksavgift 77 354
Enova avgift 4 625
Hentet inn i tillegg 303 250
Totalt hentet fra det offentlige 364 093
Fordeling
Fordeling til ansatte45 %143 785
Fordeling til långivere/øvrige7 %23 331
Fordeling til offentlige, eks mva og el avgifter 19 %60 843
Fordeling til eiere 10 %31 315
Fordeling til selskapet18 %58 286
Sum fordelt 317 560

Regnskap

Resultatregnskap
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN 
20162017Note Note20172016 
   DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER    
00 Salgsinntekt 796 972510 649 
28 04733 913 Annen driftsinntekt 57 63253 908 
28 04733 9131,2Sum driftsinntekter1,2854 604564 557 
6373 Varekostnad 441 739251 940 
15 83217 7355,6Lønnskostnad5,6167 449119 862 
1 7962 23910Avskrivninger9,1050 92842 465 
22 86621 713 Annen driftskostnad788 77669 885 
40 55741 760 Sum driftskostnader 748 892484 152 
-12 510-7 847 Driftsresultat 105 71280 405 
   FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER    
38 47030 185 Inntekt på investering i datterselskap 00 
5 0005 00011Inntekt på investering i tilknyttet selskap11-1 470-3 488 
16 21216 839 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 00 
1 6881 959 Annen renteinntekt 2 9632 633 
7 8963 398 Annen finansinntekt 3 5481 823 
-21 572-21 322 Annen rentekostnad -22 200-22 490 
-730-68 Annen finanskostnad -1 131-2 401 
46 96435 991 Netto finansresultat -18 290-23 923 
34 45328 144 Ordinært resultat før skattekostnad 87 42256 482 
4 6484 5298Skattekostnad på ordinært resultat833 70221 665 
29 80523 615 Ordinært resultat 53 72034 817 
29 80523 615 ÅRSRESULTAT 53 72034 817 
   Minoritetens andel av årsresultatet 2 748-308 
   Majoritetens andel av årsresultatet 50 97235 126 
   OVERFØRINGER    
4 805-4 385 Overført til/fra annen egenkapital    
25 00028 000 Foreslått utbytte    
29 80523 61515Sum overføringer    
Balanse - Eiendeler
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20162017NoteEIENDELERNote20172016
   ANLEGGSMIDLER   
 Immaterielle eiendeler   
00 Forskning og utvikling 10 5328 954
00 Fallrettigheter9254 530254 530
3061948Utsatt skattefordel8,900
00 Goodwill910 88510 542
00 Kundekontrakter936 7170
306194 Sum immaterielle eiendeler 312 664274 026
   Varige driftsmidler   
1 3061 20510Tomter, bygninger og annen fast eiendom10319 203327 325
1 31393910Maskiner og anlegg10407 520399 623
4 5365 38710Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.1020 25418 020
7 1557 531 Sum varige driftsmidler 746 977744 968
   Finansielle anleggsmidler   
272 145273 45711Investering i datterselskap1100
143 944161 09411Investering i tilknyttet selskap1182 36971 689
636 443618 943 Lån til foretak i samme konsern 00
00 Lån til tilknyttet selskap 15315
21 81219 73112Investeringer i aksjer og andeler1227 20828 682
0019Obligasjoner og andre fordringer193 0103 018
1 8312 417 Pensjonsmidler632 79129 929
1 076 1751 075 643 Sum finansielle anleggsmidler 145 393133 633
1 083 6361 083 368 Sum anleggsmidler 1 205 0341 152 627
   OMLØPSMIDLER   
00 Varer135 0764 262
   Fordringer   
5801 16118Kundefordringer 181 030137 888
2 5943 416 Andre fordringer368 74726 172
32 89227 313 Fordring til foretak i samme konsern 00
36 06631 890 Sum fordringer 249 777164 060
10 3401 46114Bankinnskudd, kontanter o.l.1425 12324 741
46 40633 351 Sum omløpsmidler 279 976193 063
1 130 0431 116 719 SUM EIENDELER 1 485 0101 345 690
Balanse - Egenkapital og gjeld
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20162017NoteEGENKAPITAL OG GJELDNote20172016
   EGENKAPITAL   
   Innskutt egenkapital   
150 000150 00015,16Aksjekapital15,16150 000150 000
48 27148 27115Overkurs1548 27148 271
198 271198 271 Sum innskutt egenkapital 198 271198 271
   Opptjent egenkapital   
122 988118 60315Annen egenkapital15307 431251 893
00 Minoritetsinteresser 5 5782 830
122 988118 603 Sum opptjent egenkapital 313 009254 724
321 259316 874 Sum egenkapital 511 280452 995
   GJELD   
   Avsetning for forpliktelser   
3 7033 2226Pensjonsforpliktelser616 78119 317
008Utsatt skatt810 1701 257
3 7033 222 Sum avsetninger for forpliktelser 26 95120 574
   Annen langsiktig gjeld   
250 000250 000 Obligasjonslån 250 000250 000
400 384200 28417Gjeld til kredittinstitusjoner17203 633404 073
650 384450 284 Sum annen langsiktig gjeld 453 633654 073
   Kortsiktig gjeld   
115 181101 801 Kortsiktig gjeld konsernselskaper 00
0202 49521Gjeld til kredittinstitusjoner21202 5080
7 4695 48618Leverandørgjeld 88 78547 929
4 2264 4188Betalbar skatt831 06123 254
5101 642 Skyldige offentlige avgifter 63 19059 069
25 00028 00015Utbytte1531 31525 000
2 3112 497 Annen kortsiktig gjeld 76 28762 796
154 697346 339 Sum kortsiktig gjeld 493 146218 048
808 784799 845 Sum gjeld 973 730892 695
1 130 0431 116 719 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 485 0101 345 690
Kontantstrøm
MORSELSKAPAlle tall i tusen kronerKONSERN 
20162017 20172016 
  KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:   
34 45328 144Ordinært resultat før skattekostnad87 42256 482 
-2 928-4 226Periodens betalte skatt-23 769-12 976 
1 7962 239Ordinære avskrivninger45 31640 012 
00Avskrivninger goodwill5 6122 453 
-1 831-586Forskjell mellom kostnadsført pensjon og -3 279-7 700 
114-481inn-/utbetalt i pensjonsordning-2 9615 865 
-6 101-229Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler-388-5 274 
-5 000-5 000Inntekt fra datterselskap/tilknyttet selskap-1 4703 488 
00Endring i varer-814-2 146 
3 492-581Endring i kundefordringer-68 497-38 206 
1 312-1 983Endring i leverandørgjeld38 51119 741 
-11 616-29 350Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter6 43924 158 
13 691-12 053Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter82 12285 897 
  KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:   
00Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler-3 722-1 900 
22 101250Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler77622 529 
-3 156-3 096Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-63 171-69 652 
00Innbetalinger ved salg av kundefinansierte anlegg17 08918 241 
5 0005 000Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap5 0005 000 
016Endring i aksjer og andeler-563-482 
500-1 312Investering i datterselskaper-1 3120 
-470-17 150Investering i tilknyttede selskaper-17 150-470 
00Endringer i obligasjoner og andre fordringer00 
-27 50017 500Endring i lån til foretak i samme konsern3000 
53 Overføring av anleggsmidler ved fisjonsfusjon053 
-3 4721 208Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-62 753-26 681 
  KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:   
-100-100Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld-440-4 618 
00Innskutt egenkapital3 9580 
-32 1502 495Endring i konsernkontoordning2 495-32 150 
9 087-9 087Gjeld til selskap i samme konsern00 
-25 000-25 000Utbetalinger av utbytte-25 000-25 000 
011 470Innbetaling av utbytte00 
23 58927 000Innbetaling av konsernbidrag00 
00Utbetaling av konsernbidrag00 
-24 5746 778Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-18 987-61 768 
-14 355-4 067Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende382-2 552 
-37 543-51 898Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.24 74127 293 
-51 898-55 965Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.25 12324 741 
  BEHOLDNING AV BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE BESTÅR AV:   
10 3401 461Bankinnskudd mv.25 12324 741 
-62 238-57 426Konsernkontoordning    

Noter

Note 1
NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte eier mer enn 50% av aksjene eller på annen måte har kontroll. For datterselskap tilkommet gjennom året er resultatet fra tidspunktet for Ringeriks-Krafts overtagelse av kontroll og frem til 31.12 medtatt i resultatregnskapet. Disse selskapene er inkludert i balansen pr. 31.12. Ved eventuelt salg av datterselskap i løpet året er resultat fra 01.01 og frem til salgstidspunkt inkludert i resultatregnskapet. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. I konsolideringen er bokført verdi av aksjer i datterselskapene eliminert mot egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskap. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes og pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Transaksjonsutgifter forbundet med kjøpet kostnadsføres. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, og inkluderer eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser. Anskaffelskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler (materielle og immaterielle) i datterselskap, balanseføres som goodwill.
Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Tilknyttede selskap er selskap hvor Ringeriks-Kraft har betydelig innflytelse over den finansielle og operasjonelle styringen, men som ikke er datterselskap eller felleskontrollert virksomhet. Betydelig innflytelse vil normalt si at Ringeriks-Kraft eier mer enn 20% av aksjene i selskapet. I konsernregnskapet vurderes tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden. Morselskapets andel av resultatet er basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er vist under finansielle anleggsmidler.
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
Driftsinntekter
Driftsinntekter gjenspeiler opptjent verdi av produsert og levert strøm, overføringstjenester og andre varer og tjenester. Avregning av konsernets nett- og kraftkunder foretas etterskuddsvis hver måned, hver annen måned eller årlig etter måleravlesninger. Hovedtyngden av disse avlesningene har siden utgangen av 2013 kommet inn via timesavleste AMS målere. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.
Inntektsrammer for nettvirksomheten
Nettselskapenes virksomhet (monopolvirksomhet) blir regulert gjennom regler fastsatt av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Det fastsettes inntektsrammer for hvert inntektsår og inntektsrammen reduseres årlig med et effektivitetskrav. Merinntekt skal tilbakeføres kundene, mens mindreinntekt kan hentes fra kundene. Nettselskapene skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Akkumulert mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som henholdsvis gjeld eller fordring i balansen.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.
Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraftproduksjonsvirksomheten med naturressursskatt og grunnrenteskatt (omfatter kraftverksgeneratorer med påstemplet merkeytelse over 10 000 KVA). I tillegg betales eiendomsskatt. Eiendomsskatten er i regnskapet klassifisert som en driftskostnad. Dette på grunn av at den ikke er en resultat- eller omsetningsbasert skatt, men fastsettes basert på eiendomsverdier innenfor kraftproduksjon.
Naturressursskatt er en betalbar skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverks gjennomsnittlige kraftproduksjon de siste sju årene. Naturressursskatten kan avregnes krone for krone mot alminnelig inntektsskatt i den utstrekning konsernets alminnelige inntektsskatt for et enkelt år utgjør et høyere beløp enn naturressursskatten. I motsatt fall representerer naturressursskatt en forskuddsbetaling, og balanseføres som fordring.
Grunnrenteskatten utgjør 34,3 % av kraftstasjonens normerte resultat utover beregnet friinntekt. Eventuell negativ grunnrenteinntekt fra et kraftverk kan avregnes mot positiv grunnrenteinntekt fra et annet kraftverk.
Utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt i forbindelse med kjøp av kraftproduksjonsvirksomhet beregnes og bokføres til nåverdi. Gjenvinningstidspunktet for fallrettigheter er ubestemt og det forventes ikke verdifall på slike rettigheter. Nåverdien av utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt for fallrettigheter er dermed null.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler som består av fallrettigheter, goodwill, forskning og utvikling og merverdi kunder, er balanseført til historisk kost i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Fallrettigheter avskrives normalt ikke, da det ikke foreligger hjemfallsrett og verdiene anses som evigvarende. Det foretas vurdering av nedskrivningsbehov når det foreligger indikasjoner på verdifall, minimum en gang i året. Goodwill avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Ringeriks-Kraft har via sitt tilknyttede selskap SMARTliv en betydelig immateriell eiendel knyttet til lisens og utvikling av appen SMARTliv. Denne eiendelsposten fremkommer ikke i konsernbalansen, da selskapet innarbeides etter egenkapitalmetoden. Merverdi kunder har opstått ved fusjon 01.01.2017 og avskrives lineært over 15 år. Dersom virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost, og verdifallet ikke forventes å være forbigående, vil posten også bli nedskrevet.
Forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel, og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
Offentlige tilskudd
Tilskudd knyttet til prosjekter behandles som en reduksjon av beløp innregnet i balansen.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger TNOK 15. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høyest av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Andre anleggsaksjer-/andeler
Anleggsaksjer-/andeler i selskap hvor Ringeriks-Kraft AS ikke har betydelig innflytelse balanseføres til ankaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Elsertifikater
Ringeriks-Kraft Produksjon AS har egentilvirket 25 817 elsertifikater gjennom året. Tildelingen av elsertifikater behandles som offentlig driftstilskudd og balanseføres. Etterfølgende måling skjer etter laveste verdis prinsipp. Kraftriket AS kjøper inn nødvendige elsertifikater eksternt i markedet.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Prosjekter
Igangværende prosjekter behandles i samsvar med løpende avregningsmetode. Dersom utfallet av prosjektene ikke kan fastslås med rimelig grad av sikkerhet, er inntektsføringen basert på løpende avregning uten fortjeneste.
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Pensjoner, innskuddspensjon
Ytelsespensjon ble stengt for alle ansatte bortsett fra de som hadde nådd mulig pensjonsalder 31.12.2014. Premiebelastningene tas løpende i personalkostnaden.
Pensjoner, lukket ytelsesordning
Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen var dekket gjennom en ytelsesbasert pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ytelsesordningen ble stengt i 2014 for alle bortsett fra de som har nådd mulig pensjonsalder. Det er beregnet oppsatte pensjonsrettigheter for de ansatte som er flyttet over på innskuddspensjon.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er beregnet etter prinsippene i Norsk Regnskapsstandard 6 ”Pensjonskostnader”. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn og pensjoner, avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger. I det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget er det forutsatt lineær opptjening frem til pensjonsalder for alle ytelser. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelser som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt
gjenværende opptjeningstid dersom avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 prosent av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
I tillegg er det avsatt for AFP forpliktelser ved stenging av den ytelsesbaserte ordningen.
Finansielle instrumenter
Selskapet har en prissikringsstrategi for produsert kraft med en 10 års rullerende sikringsstrategi (kontantstrømsikring). Strategien gjelder kraftpris og valuta. Kraftsikringene foretas i hovedsak mot Statkraft, men kan også gjøres mot NASDAQ OMX. Valutasikringene gjøres mot DNB Markets. Sikringer gjøres opp løpende når kraftkontraktene går til levering. 
Kraftriket AS foretar sine finansielle sikringer mot Ringeriks-Kraft Produksjon AS. Disse gjøres opp ved leveranse.
Akkumulert for sikrede kontrakter (2018-2027)  viser beregningen en netto gevinst på 2 mnok pr 31.12.2017.
Sikring gjøres for å sikre fremtidige inntekter og anses som en kontantstrømsikring. Sikringen regnskapsføres ikke. Dette er i samsvar med NGAAP.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.
Viul Kraft AS
Det er ikke foretatt avskrivning for goodwill i årets regnskap, da disse verdiene knyttes til fallrettigheter. Det gjøres vurdering rundt behov for nedskrivning ved eventuelt verdifall.
2
NOTE 2 INFORMASJON OM VIRKSOMHETSOMRÅDER 
        
2017DriftsinntekterDriftskostnaderAvskrivningerDriftsresultatEiendelerEgenkapital 
Produksjon134 78976 1458 76749 877697 065299 062 
Nett142 698106 23224 94511 521519 424153 436 
Kraftriket185 902174 5262 9808 396102 16845 975 
Entreprenør441 752380 75012 05748 945242 01352 941 
Annet34 29339 5792 327-7 6131 124 040323 861 
Nærvarme6 3945 946913-46521 81819 376 
Elimineringer-91 224-85 214-1 061-4 949-1 221 518-383 371 
Konsern854 604697 96450 928105 7121 485 010511 280 
        
2016DriftsinntekterDriftskostnaderAvskrivningerDriftsresultatEiendelerEgenkapital 
Produksjon117 35769 5168 75539 086671 678285 283 
Nett160 136104 07223 54932 515500 140149 728 
Kraftriket114 629107 916416 67263 15310 261 
Entreprenør215 832194 1118 32713 394174 29831 730 
Annet28 04738 7611 796-12 5101 130 043321 258 
Nærvarme6 1886 058490-36022 62119 562 
Elimineringer-77 632-78 747-4931 608-1 216 243-364 827 
Konsern564 557441 68742 46580 4051 345 690452 995 
3
NOTE 3 MER-/MINDREINNTEKT 
  
 20172016 
Årets inntektsramme fra NVE103 471128 518 
Avvik avskrivninger og avkastning på avvik avkastningsgrunnlag2 817-3 208 
FoU prosjekt godkjent av NVE1 2011 205 
Eiendomsskatt638905 
Overliggende Nett34 20928 889 
KILE-4 811-4 915 
Tillatt inntekt fra NVE137 525151 394 
Faktisk inntekt fra kunder142 392140 441 
Årets merinntekt (+) / mindreinntekt (-)4 867-10 953 
Korreksjon fra tidligere år og enkeltvedtak Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)   
Renter av mer-/mindreinntekt-96-55 
Årets endring i mer- (+)/mindreinntekt inkl. renter (-)4 771-11 008 
Mer- (+)/mindreinntekt (-) inkl. renter 1.1.-9 5371 471 
Årets bevegelser inkl. renter og korreksjoner fra NVE4 771-11 008 
Akkumulert mer- (+) / mindreinntekt (-) inkl. renter 31.12-4 766-9 537 
    
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter ved enkeltvedtak årlig mer- eller mindreinntekt for nettvirksomheten. Vedtaket for 2016 ble gjort i januar 2017. Dette vedtaket inneholder korreksjoner, og tallene for 2016 er korrigert i tråd med NVE vedtaket. 
Nettvirksomheten skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Merinntekt skal tilbakeføres kundene og mindreinntekt kan hentes inn fra kundene gjennom beregning av tariffene. Avvik på mer enn 25 % av tillatt inntekt skal strykes fra akkumulert mer/mindreinntekt. 
4
NOTE 4 NVE NETTKAPITAL 
  
Balanse20172016 
Sum driftsmidler etter fordeling 1.1.397 601384 887 
Sum driftsmidler etter fordeling 31.12.394 877397 601 
Gjennomsnittlige driftsmidler396 239391 244 
1 % påslag for nettkapital3 9623 912 
Avkastningsgrunnlag400 202395 156 
Avkastning (driftsresultat/nettkapital)3,3 %8,5 % 
Driftsresultat i nettvirksomheten13 24533 679 
  
Driftsresultatet refererer til NVE regulert inntekt (fiber, tele og ikke nettrelatert inntekt trukket ut av driftsresultat). 
5
NOTE 5 LØNNSKOSTNAD M.V. 
  
MORSELSKAP   KONSERN 
20162017LØNNSKOSTNAD20172016 
11 91712 730Lønn143 785101 461 
2 0542 237Folketrygdavgift22 57616 564 
-646293Pensjonskostnader stengt ytelse2 0214 842 
861983Pensjonskostnader innskudd7 5825 171 
1 6461 492Andre ytelser5 2774 772 
00Aktiverte kostnader-13 779-12 948 
15 83217 735Sum167 449119 862 
1717Antall ansatte271209 
      
Ytelser til ledende personerLønnBonusAndre naturalytelserPensjonskostnaderStyrehonorarTotale ytelser 
Ole Sunnset, Administrerende direktør2 466 112136-2 714 
Øvrig konsernledelse8 05201 3161 043 10 411 
Styret i Ringeriks-Kraft AS----591591 
  
Ytelsespensjonsordningen ble stengt i 2014. 
Administrerende direktør har en sluttavtale med rett til å fratre ved fylte 62 år. Ved fratredelse ved 62 år har han krav på utbetaling av lønn tilsvarende 66 % av den lønn han hadde på fratredelsestidspunktet frem til ordinær pensjonsalder, for tiden 67 år. Hvis partene ønsker det kan administrerende direktør fortsette i stillingen etter fylte 62 år. Av administrerende direktørers ytelser har tnok 1 100 blitt viderefakturert til datterselskapene. Det er avtalt at eventuell sluttlønn skal avkortes krone mot krone hvis han velger å gå inn i en ny stilling utenom bedriften. Dette gjelder ikke styrehonorarer, andre lignende betalte verv. 
Pensjonskostnad er bedriftens innbetalte premier og avsetninger som inngår i pensjonsordning (KLP). Det er ikke avsatt forpliktelse for sluttavtalen med administrerende direktør, da det er lagt til grunn at han har som intensjon å fortsette i stillingen. 
      
Revisor     
Godtgjørelse til Ernst & Young AS fordeler seg slik:     
RIK AS     KONSERN 
20162017Revisjon 20172016 
162160Lovpålagt revisjon 1 0681 133 
5054Skattemessig bistand 257262 
231412Annen bistand 606602 
76Andre attestasjonstjenester 1920 
451632SUM 1 9512 017 
  
Beløpene er eksklusive merverdiavgift. 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
6
NOTE 6 PENSJON 
  
Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Foretakets pensjonsansvar i henhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Alle foretak i KLP inngår i en flerforetaksplan. 
1 person er er aktiv i ytelsespensjonsordningen i morselskapet, og 7 personer i konsernet. 19 ansatte inngår i innskuddspensjonsordningen i morselskapet, og 270 personer i konsernet. 
  
MORSELSKAP KONSERN 
20162017 20172016 
00Nåverdi av årets pensjonsopptjening4702 258 
568568Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen6 0746 205 
-655-751Avkastning på pensjonsmidler-7 294-6 404 
3062Resultatført estimeringstap/(gevinst)2 8012 759 
4849Administrasjonskost490528 
-5-19Periodisert arbeidsgiveravgift-37365 
00Resultatført planendring00 
00Resultatført andel nettoforpliktelse v avkortning00 
-14-91Netto pensjonskostnad 2 5045 710 
  
MORSELSKAP KONSERN 
Forpliktelser Forpliktelser 
20162017 20172016 
-3 972-3 518Beregnede pensjonsforpliktelser-36 306-40 174 
269296Pensjonsmidler (til markedsverdi)19 42318 206 
00Ikke resultatført virkning av estimatavvik4253 067 
00Periodisert arbeidsgiveravgift-322-416 
-3 703-3 222Netto pensjonsforpliktelser-16 781-19 317 
  
MORSELSKAP KONSERN 
Midler Midler 
20162017 20172016 
-22 435-25 578Beregnede pensjonsforpliktelser-223 902-216 165 
21 25823 279Pensjonsmidler (til markedsverdi)194 200186 633 
2 7824 417Ikke resultatført virkning av estimatavvik58 44155 762 
226299Periodisert arbeidsgiveravgift4 0523 699 
1 8312 417Netto pensjonsmidler32 79129 929 
  
      
Økonomiske forutsetninger:20172016 
Diskonteringsrente2,40 %2,60 % 
Årlig lønnsvekst2,50 %2,50 % 
Forventet avkastning på fondsmidler4,10 %3,60 % 
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp2,25 %2,25 % 
Forventet uttakshyppighet AFP45,00 %45,00 % 
  
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 
  
Kompensasjoner i forbindelse med stenging ytelsespensjon som inngår i ovennevnte pensjonsforpliktelser: 
  
MORSELSKAP KONSERN 
Forpliktelser Forpliktelser 
20162017 20172016 
-2 459-2 070Forpliktelser stenging ytelsespensjon-13 021-14 705 
7
NOTE 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 
 Konsern 
 20172016 
Kostnader lokaler8 5358 108 
Leiekostnader maskiner / inventar1 1921 820 
Materiell, utstyr verktøy15 71112 987 
Regningsarbeid / konsulenttjenester36 19416 425 
Kontorkostnader / trykksaker2 9122 529 
Telefon / porto3 2813 704 
Kostnader transportmidler5 1307 733 
Reise og diett3 3231 942 
Salg, reklame og representasjon3 6594 005 
Kontigenter1 0111 005 
Forsikringer1 4081 364 
Konsesjonsavgift og eiendomsskatt4 9816 451 
Diverse kostnader1 3571 638 
Tap på krav83174 
Sum annen driftskostnad88 77669 885 
8
NOTE 8 SKATT 
  
MORSELSKAP  
20162017Årets skattekostnad fordeler seg på: 
4 2264 418Betalbar skatt 
422111Endring utsatt skatt 
4 6484 529Årets totale skattekostnad 
  
20162017Beregning av årets skattegrunnlag: 
34 45328 144Ordinært resultat før skattekostnad 
-15 913-9 307Permanente forskjeller 
-1 634-428Endring i midlertidige forskjeller 
16 90618 408Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet 
-2 Anvendt fremførbart underskudd 
16 90418 408Årets skattegrunnlag 
4 2264 418Betalbar skatt (24 %) av årets skattegrunnlag 
4 2264 418Betalbar skatt i balansen  
  
20162017Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:  
4 2264 418Betalbar skatt på årets resultat 
4 2264 418Betalbar skatt i balansen  
  
31.12.201631.12.2017Oversikt over midlertidige forskjeller 
546-65Driftsmidler inkl goodwill 
21 Utestående fordringer 
3125Gevinst- og tapskonto 
-1 872-805Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen 
-1 274-845Sum 
-1 274-845Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 
  
-306-194Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (23 % for i år, 24 % for i fjor) 
  
31.12.20162017Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 24 % av resultat før skatt 
8 6136 75524 % skatt av resultat før skatt 
-3 978-2 234Permanente forskjeller (24 %) 
138Effekt av endret skattesats 
4 6484 529Beregnet skattekostnad 
  
Effektiv skattesats *)16 %  
*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt 
  
KONSERN  
20162017Årets skattekostnad fremkommer slik: 
17 58023 416Betalbar inntektsskatt  
6 1988 578Betalbar grunnrenteskatt 
-2 236-1 854Endring i utsatt skatt  
3711 324Endring utsatt grunnrenteskatt 
-2482 237For mye avsatt tidligere år 
21 66533 702Årets totale skattekostnad på ordinært resultat 
  
20162017Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 24 % av resultat før skatt 
14 03120 98224 % av resultat før skatt 
6 1988 578Grunnrenteskatt 
2 0251 14624 % av permanente forskjeller 
-582 237For mye avsatt tidligere år og andre forskjeller 
-2571 103Endring utsatt grunnrenteskatt og utsatt skatt til nåverdi 
-275-222Effekt av endret skattesats 
 -123Andre forskjeller 
21 66533 702Beregnet skattekostnad 
    
20162017Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: 
56 12487 423Resultat før skattekostnad 
8 1024 780Permanente forskjeller 
6 0975 524Endring i midlertidige forskjeller 
 -160Anvendt fremførbart underskudd 
70 32397 567Grunnlag betalbar skatt i resultatregnskapet 
17 58023 416Betalbar skatt på årets resultat (24% i år, 25% i fjor) 
    
20162017Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: 
17 58023 416Betalbar inntektsskatt 
6 1988 578Betalbar skatt på grunnrente 
-524-933Skattefunn 
23 25431 061Sum betalbar skatt 
    
01.01.201731.12.2017Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: 
-22 029-38 184Anleggsmidler - nominell sats 
-130425Omløpsmidler 
10 61116 011Pensjon 
-10 504-5 844Gjeld og andre forskjeller 
-1 524-1 373Akkumulert fremførbart underskudd 
-23 575-28 965Netto midlertidige forskjeller 
-5 658-6 662Utsatt skatt (+)/ skattefordel (-) 
5 4275 206Utsatt skatt - nåverdi 
-4 417-3 409Utsatt skatt grunnrente 
5 9076 222Utsatt skatt grunnrente - nåverdi 
9 4418 812Utsatt skatt som følge av fusjon i 2017 
10 70010 170Sum utsatt skatt 
    
01.01.201731.12.2017Årets grunnlag for grunnrenteskatt: 
63 77470 541Inntekter 
-34 868-35 770Driftskostnader 
-8 891-8 812Skattemessige avskrivninger 
-1 232-952Friinntekt 
18 78325 008Sum grunnrenteinntekt 
6 1988 578Grunnrente skatt (34,3 %) 
    
Midlertidige forskjeller   
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier samt skattemessig underkudd til fremføring. Midlertidige forskjeller ved kjøp av kraftverkene Vittingfoss og Aall Ulefos er beregnet til nåverdi, øvrige beregninger er basert på nominell skattesats. Skattesats på alminnelig inntekt er redusert fra 24% til 23% fra 01.01.2018. Skattesats på 23% er lagt til grunn for beregninger av utsatt skatt pr 31.12.2017. 
    
Grunrenteskatt   
Salgsinntekter beregnes for det enkelte kraftverk ut fra årets timesoppløste spotmarkedspriser multiplisert med produksjon i tilhørende timesavsnitt med unntak av konsesjonskraft. Gevinst ved realisasjon av driftmidler som benyttes i kraftproduksjon medtas. Tap ved realisasjon av driftsmidler, skattemessige avskrivninger samt øvrige kostnader tilordnet kraftverket trekkes fra i beregningen av grunnrenteskatten. Ut over dette gis det fradrag for en friinntekt beregnet ut fra skattemessig verdi på driftsmidlene muliplisert med en normrente. 
Skattesats på grunnrenteinntekt er økt fra 34,3% til 35,7% fra 01.01.2018. Skattesats på 35,7% er lagt til grunn for beregninger av utsatt grunnrenteskatt pr 31.12.2017. 
Alle kraftverk med påstemplet merkeytelse over 10 000 kVA skal svare grunnrenteskatt og naturressursskatt. Grensen ble hevet fra 5 500 kVA til 10 000 kVA fra og med 2015. Kraftverket Aall Ulefos har merkytelse på 7 300 kVA og er ikke omfattet av disse særskattene fra og med 2015. 
9
NOTE 9 IMMATERIELLE EIENDELER  
   
KonsernForskning og utviklingFallrettigheterGoodwillKundekontrakterTotalt 
Anskaffelseskost 1.1.1710 717254 53016 7970282 045 
Tilgang3 722 3 33339 33946 394 
Anskaffelseskost 31.12.1714 439254 53020 13039 339328 438 
       
Akkumulerte avskrivninger 1.1.171 76306 25508 018 
Akkumulerte avskrivninger 31.12.173 90709 2452 62215 774 
Bokført verdi pr. 31.12.1710 532254 53010 88536 717312 664 
Årets avskrivninger2 144Avskrives ikke2 9902 6227 756 
Økonomisk levetid5 år  15 år  
AvskrivningsplanLineær  Lineær  
   
Vannfallsrettigheter avskrives ikke da det ikke foreligger hjemfallsrett (evigvarende konsesjon for alle egne kraftverk) og verdiene anses som evigvarende. 
10
NOTE 10 VARIGE DRIFTSMIDLER 
  
MorselskapTomter, bygninger og annen fast eiendomMaskiner og anleggDriftsløs., inventar, verktøy, kontor-maskiner o.lTotalt    
Anskaffelseskost 1.1.171 5643 94612 93218 442    
Tilgang kjøpte driftsmidler84 3 0123 097    
Avgang208 545753    
Anskaffelseskost 31.12.171 4413 94615 39920 786    
Akkumulerte avskrivninger 01.01.1725859810 43111 287    
Akkumulerte avskrivninger avgang52 219271    
Akkumulerte avskrivninger 31.12.1725897212 02513 256    
Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned. 31.12.1725897212 02513 256    
Bokført verdi pr. 31.12.171 1832 9743 3747 531    
Årets avskrivninger523741 8132 239    
Økonomisk levetid0-30 år25-65 år3-5 år     
AvskrivningsplanLineærLineærLineær     
  
  
KonsernTomter, bygninger og annen fast eiendomKraftverkFordelingsanleggMaskiner og anleggDriftsløs., inventar, verktøy, kontor-maskiner o.lMaskiner og anlegg under utførelseTotalt 
Anskaffelseskost 1.1.1713 185399 981588 87043 43955 0457 7791 108 299 
Tilgang kjøpte driftsmidler46425131 1729 24312 5619 48163 172 
Kundefinansierte anlegg00-17 089000-17 089 
Avgang2080033679001 334 
Anskaffelseskost 31.12.1713 442400 232602 95352 34666 81617 2601 153 049 
Akkumulerte avskrivninger 1.1.1756885 272219 52220 71537 2540363 330 
Akkumulerte avskrivninger 31.12.1775293 741239 56526 98545 0290406 072 
Avgang akkumulerte avskrivninger 31.12.17520003770429 
Avskrivninger, nedskrivninger og rev. nedskr. 31.12.1775293 741239 56526 98545 0290406 072 
Bokført verdi pr. 31.12.1712 690306 491363 38825 36021 78717 260746 977 
Årets avskrivninger2368 46920 0446 2718 152043 173 
Økonomisk levetid0-30 år25-65 år25-30 år25-65 år3-5 år0-10 år  
AvskrivningsplanLineærLineærLineærLineærLineærLineær  
         
Selskapet  har gjennomført verdivurderinger av kraftverkene per 31.12.2017. Basert på eksterne prisprognoser forsvares de bokførte verdiene med en kalkulasjonsrente mellom 5,5 % og 6 %. Prisingen av kraftverk den siste tiden underbygger disse verdianslagene. Det er derfor ikke grunnlag for å nedskrive verdien i Ringeriks-Krafts kraftverksportefølje. Vurderingen oppfyller kravet til forsiktighet og forsvarlighet i regnskapet. 
Selskapet har ikke stillet sikkerhet i form av pant i kraftverk og fallrettigheter, men konsernets innlån har klausul om negativ pantsettelse. 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
11
NOTE 11 INVESTERING I DATTERSELSKAP OG TILKNYTTET SELSKAP 
  
FirmaAnsk.-tidspunktForretnings-kontorEierandelStemmeandelEgenkapitalResultat 
Ringeriks-Kraft Produksjon AS21.09.2004Ringerike100 %100 %299 06218 111 
Ringeriks-Kraft Nett AS20.12.2001Ringerike100 %100 %153 4363 708 
Kraftriket AS01.01.1997Ringerike61 %61 %45 9757 024 
Nettservice Ringerike AS01.07.2002Ringerike100 %100 %52 94135 504 
Ringeriks-Kraft Nærvarme AS17.11.2009Ringerike100 %100 %19 376-7 
Ringeriks-Kraft Eiendom 2 AS12.09.2010Ringerike100 %100 %6 986179 
Fiberselskapet AS29.09.2010Lier25 %25 %2 224-395 
Viul Kraft AS / RTP AS01.01.1992Ringerike50 %50 %18 623-587 
SMARTliv AS21.04.2015Ringerike50 %50 %31 902-1 786 
HM33 Kontoreiendom AS30.06.2015Ringerike49 %49 %45 020-578 
Bruget Hønefoss AS01.05.2016Ringerike19 %19 %23 53519 
  
Tilknyttet selskap m.v. - konsern 
  
FirmaAnsk.-tidspunktForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalResultat 
Viul Kraft AS / RTP AS01.01.1992Ringerike50 %50 %9 312-294 
SMARTliv AS21.04.2015Ringerike50 %50 %15 951-893 
HM33 Kontoreiendom AS30.06.2015Ringerike49 %49 %22 060-283 
  
  
   Viul Kraft ASSMARTliv ASHM33 Kontoreiendom ASTotalt 
Anskaffelseskost120 01919 0254 900143 944 
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet17 6840017 684 
Fallrettigheter102 33500102 335 
Inngående balanse 01.01.201749 92016 8544 91571 689 
Emisjon0017 15017 150 
Andel av årets resultat-294-893-283-1 470 
Mottatt utbytte-5 00000-5 000 
Bokført verdi 31.12.1744 62615 96121 78282 369 
12
NOTE 12 INVESTERING I AKSJER OG ANDELER 
  
MORSELSKAP 
AnleggsmidlerEierandelBalanseført verdiMarkedsverdi 
Grunnfondsbevis Sparebank 1 Ringerike0,87 %16 87726 259 
Rasjonell El. Nettvirks. AS0 %1111 
Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd)0 %2 2542 254 
Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS12,5 %00 
Follum Energisentral AS50 %118118 
Hringariki8 %22 
Bruget Hønefoss AS19 %470470 
Sum 19 73129 114 
  
KONSERN 
AnleggsmidlerEierandelBalanseført verdiMarkedsverdi 
Grunnfondsbevis Sparebank 1 Ringerike0,87 %16 87726 259 
Rasjonell El. Nettvirks. AS0 %1111 
Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd)0 %7 7047 704 
Hringariki8,1 %22 
Andel FBR3,8 %2525 
Andel Follum Energisentral50 %118118 
Andel Ring Næringsforum BA1 %11 
Trio Eiendom Hadeland AS17,5 %200200 
Bruget Hønefoss AS19 %470470 
Fiberselskapet AS25 %1 8001 800 
Sum 27 20836 589 
13
NOTE 13 VARER
 
MORSELSKAP KONSERN
20162017 20172016
00Innkjøpte varer for videresalg5 0764 262
00Sum5 0764 262
14
NOTE 14 BANKINNSKUDD 
Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med tnok 1 139 for morselskapet og tnok 7 526 for konsernet. I tillegg omfatter posten bundne bankinnskudd som konsernet har knyttet til sikkerhetsstillelse med tnok 6 586 (NASDAQ), tnok 5627 (eSett) og tnok 3 701 (NordPool). 
Konsernet har et konsernkontosystem hvor datterselskapene deltar. Alle selskapene er solidarisk ansvarlig for trekk på kontoen. Kontoinnehaver er Ringeriks-Kraft AS. 
15
NOTE 15 EGENKAPITAL   
    
MorselskapAksjekapitalOverkursAnnen egenkap.  Sum 
Egenkapital 1.1.17150 00048 271122 988  321 259 
Årets endring i egenkapital:       
Årets resultat  23 615  23 615 
Avsatt utbytte  -28 000  -28 000 
Egenkapital 31.12.17150 00048 271118 603  316 874 
    
KonsernAksjekapitalOverkursAnnen egenkap.Minoritet i Nettservice HadelandMinoritet i KraftriketSum 
Egenkapital 1.1.17150 00048 271251 8942 8300452 995 
Årets endring i egenkapital:       
Direkte egenkapitalpostering ifm. fusjon  35 878  35 878 
Årets resultat  50 97292 73953 720 
Avsatt utbytte  -31 315  -31 315 
Egenkapital 31.12.17150 00048 271307 4302 8392 739511 280 
16
NOTE 16 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON 
  
Aksjekapitalen i morselskapet pr. 31.12.17 består av 1 000 aksjer pålydende 150 000. 
 AntallPålydendeBokført 
Ordinære aksjer1 000150 000150 000 
Sum1 000 150 000 
  
Eierstruktur 
De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12.17 var: 
 OrdinæreSumEierandelStemmeandel 
Ringerike Kommune73073073 %73 % 
Hole Kommune12012012 %12 % 
KLP15015015 %15 % 
Totalt antall aksjer1 0001 000100 %100 % 
17
NOTE 17 ANNEN LANGSIKTIG GJELD 
  
MORSELSKAP KONSERN 
20162017 20172016 
400 000200 000Gjeld til kredittinstitusjoner200 775401 115 
250 000250 000Obligasjonslån250 000250 000 
384284Øvrig gjeld2 8582 958 
650 384450 284Sum annen langsiktig gjeld453 633654 073 
  
Selskapet har også et langsiktig obligasjonslån hos Sparebank1 Markets. Lånet ble refinansiert i 2016 og løper frem til 2019. Av obligasjonslånet på 300 mnok har Ringeriks-Kraft AS kjøpt tilbake 50 mnok. Selskapet har også et lån i Handelsbanken pålydende 200 mnok. Lånet ble refinansiert i 2016 og løper frem til 2020, hvorpå det forfaller i sin helhet. 
18
NOTE 18 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER                  
                   
MORSELSKAP                  
Nærstående parter                     
Kraftriket ASDatterselskap61 %Eid                  
Ringeriks-Kraft Produksjon ASDatterselskap100 %Eid                  
Ringeriks-Kraft Nett ASDatterselskap100 %Eid                  
Nettservice Ringerike ASDatterselskap100 %Eid                  
Ringeriks-Kraft Nærvarme ASDatterselskap100 %Eid                  
Ringeriks-Kraft Eiendom 2 ASDatterselskap100 %Eid                  
Viul Kraft ASTilknyttet selskap50 %Eid                  
Nettservice Hadeland ASTilknyttet selskap71,2 %Eid                  
HM33 Kontoreiendom ASTilknyttet selskap49 %Eid                  
SMARTliv ASTilknyttet selskap50 %Eid                  
                      
Transaksjoner med selskaper i konsernet                  
Ringeriks-Kraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med nærstående og tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til priser i henhold til armlengdeprinsippet. De vesentlige transaksjonene som er foretatt er som følger:                  
Solgt fra selskapTil selskapTransaksjonerBeløp                  
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Produksjon ASSalg av administrative tjenester10 816                  
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Produksjon ASLeie av biler308                  
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Nett ASSalg av administrative tjenester9 150                  
Ringeriks-Kraft ASNettservice Ringerike ASSalg av administrative tjenester7 294                  
Ringeriks-Kraft ASKraftriket ASSalg av administrative tjenester860                  
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Nærvarme ASSalg av administrative tjenester162                  
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Produksjon ASHusleie1 615                  
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Nett ASHusleie1 508                  
Ringeriks-Kraft ASNettservice Ringerike ASHusleie445                  
Ringeriks-Kraft ASKraftriket ASHusleie428                  
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Nærvarme ASHusleie22                  
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Produksjon ASRenter langsiktig lån8 902                  
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Nett ASRenter langsiktig lån6 689                  
Ringeriks-Kraft ASNettservice Ringerike ASRenter langsiktig lån865                  
Nettservice Ringerike ASRingeriks-Kraft ASSalg av varer og tjenester881                  
Ringeriks-Kraft Nærvarme ASRingeriks-Kraft ASSalg av varer og tjenester457                  
Ringeriks-Kraft Eiendom 2 ASRingeriks-Kraft ASHusleie380                  
Kraftriket ASRingeriks-Kraft ASSalg av varer og tjenester50                  
Viul Kraft ASRingeriks-Kraft ASUtbytte5 000                  
Ringeriks-Kraft ASViul Kraft ASSikkerhetsstillelse600                  
Ringeriks-Kraft ASSMARTliv ASSalg av administrative tjenester150                  
Ringeriks-Kraft ASSMARTliv ASHusleie60                  
Ringeriks-Kraft ASSMARTliv ASLeie av bil37                  
                   
Balansen inkluderer følgende beløp som følge av transaksjoner med selskaper i konsernet:                  
  20172016                  
Kundefordringer926449                  
Leverandørgjeld6021 068                  
Sum1 5271 517                  
                   
KONSERN                  
Transaksjoner med tilknyttet                  
Ringeriks-Kraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesentlige transaksjonene som er foretatt er som følger:                  
                   
Solgt fra selskapTil selskapTransaksjonerBeløp                  
Ringeriks-Kraft ASViul Kraft ASSikkerhetsstillelse600                  
Ringeriks-Kraft Produksjon ASViul Kraft ASSalg av administrative tjenester1 054                  
Ringeriks-Kraft Produksjon ASViul Kraft ASSalg av varer og tjenester2 773                  
Nettservice Hadeland ASNettservice Ringerike ASSalg av varer og tjenester171                  
Nettservice Ringerike ASNettservice Hadeland ASSalg av varer og tjenester1 150                  
19
NOTE 19 OBLIGASJONER OG ANDRE FORDRINGER
 
MORSELSKAP KONSERN
20162017 20172016
00Rødungen3 0003 000
00Øvrige1018
00Sum3 0103 018
 
Rødungen er en rett til evigvarende korrigering av produksjonstap i Numedalsverkene som krediteres Vittingfoss med 880 MWh fra E-CO til markedspris i uke 8 hvert år.
20
NOTE 20 STORE ENKELTTRANSAKSJONER 
Det er gjennomført en fusjon i konsernet i 2017. Fusjonen skjedde  mellom omsetningsvirksomheten til Valdres Energiverk AS og tidligere Ringeriks-Kraft Strøm AS og ble vedtatt i generalforsmaling 23.02.17. Ringeriks-Kraft Strøm AS var overtakende selskap. Selskapet har endret navn til Kraftriket AS. Fusjonen ble gjennomført med regnskapsmessig og skattemessig virkning fra 01.01.17. Innfusjonerte eiendeler fra Valdres Energiverk AS består av kundekontrakter med tilhørende utsatt skatt og goodwill (utsatt skatt goodwill). Den innfusjonerte omsetningsvirksomheten er innarbeidet i konsernet fra 01.01.17. 
  
21
NOTE 21 KORTSIKTIG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER 
  
MORSELSKAP KONSERN 
20162017 20172016 
0200 000Banklån200 0000 
02 495Endring i konsernkontoordning2 4950 
00Øvrig kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner130 
0202 495Sum gjeld til kredittinstitusjoner202 5080 
  
Selskapet har et lån hos DNB pålydende 200 mnok. Lånet ble refinansiert i 2013 og løper frem til september 2018, hvorpå det forfaller i sin helhet. Grunnet at lånet forfaller i 2018 har det ved regnskapsavleggelse 31.12.2017 blitt klassifisert som kortsiktig gjeld. Selskapet er i dialog med banker og anser refinaniseringsrisiko som lav. 
22
NOTE 22 MAGASINBEHOLDNINGER 
Selskapet har ikke egne magasiner, men eier andeler i reguleringsanlegg gjennom Foreningen til Bægnavassdragets Regulering og Numedalslaugens Brugseierforening. Magasinbeholdningen i vassdraget ovenfor Hønefoss kraftstasjon var på 588 millioner m3. Dette tilsvarer en produksjon på 37 GWh. Magasinbeholdningen i vassdraget ovenfor Vittingfoss kraftstasjon var 649 millioner m3, tilsvarende 37 GWh produksjon. 
  

Revisjonsberetning