Konsernsjefens hjørne

Når endring betyr trygghet

Tid for endring

Endringens vinder blåser over samfunnet med stadig større styrke. Digitalisering, sosiale medier, sterkere personvern, klima- og miljøfokus og globalisering er noen av de sentrale begrepene vi møter i hverdagen. En utvikling som stiller økende krav til vår omstillingsevne både som enkeltindivid og som organisasjon.

Vår bransje er intet unntak, tvert imot. Mange hevder at vår bransje vil være den som vil oppleve de aller største endringene. 

Regulatoriske krav, digitalisering, nye produkter, nye forretningsmodeller og markedskanaler dundrer innover oss. EUs energipolitikk berører oss i stor grad. Med Acer-diskusjonen friskt i minne ser vi hvordan fakta og følelser blandes i en suppe der realitetene fort kommer i bakgrunnen. Stortingets behandling av funksjonelt skille og nettleiens utforming viser at politikerne skifter mening også avhengig om man er i posisjon eller ikke. Som jeg har skrevet tidligere, så må vi klare å legge strategier og planer som tar høyde for stadig oftere endringer med nye resultater.

Kraften i å samarbeide

Ringeriks-Krafts hovedveivalg er å utnytte kraften i det vertikalintegrerte energikonsernet. Utnytte kompetanse og kapital til vekst som styrker de ulike forretningsområdene. Etter mitt skjønn er vekstens effekt på en organisasjon undervurdert. Man må tørre å satse nytt og vokse når gode muligheter gis, men selvsagt ikke bare vokse for å vokse. Jeg tror at vi i Ringeriks-Kraft er litt odde ved at vi har valgt å satse på entreprenørvirksomheten som en del av konsernet vårt i stedet for å outsource denne virksomheten.

Valget om å bygge en vertikal virksomhet satte oss i stand til å inngå kontrakt på leveranse av 40 MW effekt til datasentervirksomhet på Follum like før jul. Sammen med våre gode samarbeidspartnere fikk vi oppgaven med å bygge og forsyne på den tiden Norges største datasenter. Et prosjekt som betyr økt aktivitet i Ringeriks-Kraft, men også gode ringvirkninger for regionen med verdiskapning, arbeidsplasser og lavere nettleie.

Handel mellom virksomhetsområdene på markedsmessige vilkår i konkurranse med andre har gitt oss mulighet for å trene i hjemmemarkedet, for å være konkurransedyktig ute. Valg av gode samarbeidspartnere har bidratt til at vi på slutten av 2017 var over 270 medarbeidere i Ringeriks-Kraft, hvorav 22 var lærlinger. Vi har ansatte lokalisert i hele Norge og et mål om å være i Sverige på sikt. Bruk av markedene for å effektivisere organisasjonen vår har satt oss i stand til å komme dit vi er.

Et viktig forhold for oss er å søke gode samarbeidspartnere på de ulike områdene. Partnere som kan være med å løfte oss, fordi vi vet at det ikke er mulig å bygge alt på egen hånd. Om vi kunne forsvart å ha all kompetanse i eget hus, er jeg ikke sikker på. Endringer skjer så fort at vi selv ikke ville klart å følge med. Impulser utenfra er viktig for oss.

Sammen vokser vi

Ved etableringen av Kraftriket var ValdresEnergi partneren vi ønsket å bygge markedsvirksomheten vår sammen med. Nytt nasjonalt brand med lokal forankring, som legger grunnen for å vokse ved salg av gode fremtidsrettede produkter, eller ved å vokse sammen med andre likesinnede kraftselskaper og/eller kjøp av porteføljer. Nye produkter, markedskanaler, forretningsmodeller og en økende konkurranse om kundene vil kreve mer tyngde i arbeidet enn hva vi i Ringeriks-Kraft kan klare alene. I Smartliv har Hurum Energi valg å bli med i videreutviklingen av fremtidens produkter og kundeplattform.

Vår nasjonale strategi på entreprenørsiden fikk i 2017 nytt varemerke, Nettservice, som stadig styrker sin posisjon på Østlandet. Sammen med SMARTservice har vi posisjonert oss både nasjonalt og nordisk.

AMS-montasjen er i godt driv, og passerte 350 000 målerbytter her om dagen. Nå er vi godt i gang med å sikre oss arbeid etter montasjeprosjektene også. Det blir spennende å se hvor dette bærer.

 

 

 

2017 var starten på fremtiden

Som det aldri må være tvil om, den viktigste faktoren for å overleve fremover er at vi tjener penger. Skape verdier som kan reinvesteres i ny virksomhet, kanskje mer av det vi allerede driver med, men også ny virksomhet, nye måter å jobbe på som bygger et sterkt Ringerikskraft inn i fremtiden.

En virksomhet til glede for eierne, for regionen, for innbyggerne, for våre samarbeidspartnere og for de ansatte.

2017 har på mange måter vært året som fører Ringeriks-Kraft til at 2018 blir året hvor selskapet vil passere 1 milliard kroner i omsetning, vi blir over 300 ansatte og etablerer oss utenlands. En konsekvens av veksten er at vi har vokst ut av lokalene våre. I fjor startet vi prosessen med samlokalisering, som 1. august endelig skal fullføres da vi samler all virksomhet i Ringerike i det splitter nye bygget HM33. I et kontorfellesskap med flere spennende Ringeriksbedrifter. Vi gleder oss til nye og gamle samboerskap og jobber hardt med at prosjektet skal bli et løft i samhandlingen, både internt og eksternt. En virkelig understreking av God alene, best sammen

 

Vi tror på endringer

Vi håper vår kraft og evne til å bidra til vekst i vår region vil øke med HM33. Vi har virkelig troen på at det vil bli byggestart for vei og bane 2021/22 som planlagt. Derfor ser vi i Ringeriks-Kraft frem til å bidra til en grønn, smart og nyutviklende vekst i Ringeriksregionen. Langs de lange linjer tuftes samfunnet på tilgang til energi og moderne og effektiv infrastruktur, mens fremtiden bygges på samfunn og organisasjoner som klarer å møte den hyppigere endringstakten på en god måte.

 

Ole Sunnset, Administrerende direktør

Endringer skaper på mange måter utrygghet. Dette gjelder også i organisasjoner, spesielt i organisasjoner som har liten dynamikk. Vi har sammen jobbet med å skape en organisasjon som er innstilt på å følge utviklingen, ligge i forkant og være à jour når kunder, samfunn og konkurrenter har flyttet seg. Arbeidet har vært tuftet på en felles verdiplattform som skaper trygghet og pålitelighet for alle, også utenfor selskapet. Et resultat er at vi har gått fra at Ringeriks-Kraft har vært ALT, til at Ringerikskraft nå er summen av alle varemerkene, et Ringerikskraft hvor vi tror på at endringer betyr trygghet.