Fra venstre: Per Christian Gomnæs (styremedlem), Per Erling Roskifte (styreleder), Roger W. Hansen (styremedlem), Ellen Langeggen (styremedlem),
Hedda Obstfelder (styremedlem), Anders Trå (varamedlem), Atle Jensen (styrets nestleder)

Styrets beretning

Årsberetning 2016

Konsernet Ringeriks-Kraft består av morselskapet Ringeriks-Kraft AS, med hovedkontor i Hønefoss, og tilhørende datterselskaper. Konsernets hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft, samt entreprenørvirksomhet.

Hovedtrekkene i 2016

Til tross for lave kraftpriser som gjør året økonomisk krevende for kraftproduksjonen, leverer konsernet et godt år der de ulike virksomhetsområdene i fellesskap løfter resultatet. Det har vært høyt trykk på utvikling av konsernet for å tilpasse oss fremtidens teknologi, samt krav og forventninger fra sluttkunder og myndigheter. I mai 2016 ble Lier Elentreprenør AS med 30 ansatte kjøpt. I november ble det besluttet å fusjonere Ringeriks-Kraft Strøm med omsetningsvirksomheten til Valdres Energi.

Allerede nå ser vi at utviklingsfokuset gir resultater gjennom både økte markedsandeler for flere av virksomhetsområdene, samt stor nasjonal oppmerksomhet for selskapet. Styret er fornøyd med resultatet for konsernet, som ble 34,8 millioner kroner etter skatt.

Resultatet viser at Ringeriks-Kraft er robust og godt rigget for å møte fremtiden.

Kunde

Vi ønsker å treffe kundene der kundene er, og det har blitt jobbet mye med nye og effektive kommunikasjonskanaler. Spesielt er det lagt betydelige ressurser i kundeinformasjon ved planlagte strømutkoblinger og feilsituasjoner i nettet. 

SMARTliv, med første utviklingstrinn som er forbruksappen, sammen med økt oppmerksomhet mot kundene, har vært med å opprettholde og øke markedsandelen i et konkurransepreget marked. SMARTliv er lastet ned av nærmere 6 000 kunder siden lanseringen, og det har blitt en kommunikasjonskanal som har gitt Ringeriks-Kraft mye oppmerksomhet nasjonalt.

SMARTliv har også bidratt til at vi ble en av vinnerne i en konkurranse utlyst av Enova. Deltagelsen i konkurransen, Energipilot, har gitt oss et betydelig beløp til forskning og utvikling av nye smarte produkter og tjenester til kundene. Prosjektet vil pågå til 2021.

Styret vil peke på viktigheten av god drift, vedlikehold og reinvesteringer i strømnettet for å sikre en god forsyningssikkerhet. Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden i 2016. Til tross for mye uvær som forårsaket utfall i strømforsyningen, hadde nettet en leveringssikkerhet på 99,98 %. Det jobbes med å forbedre leveringssikkerheten ytterligere. Nettleien, med unntak av offentlige avgifter, ble i 2016 holdt på samme nivå som i både 2014 og 2015.

Ringeriks-Kraft har tro på fremtidig vekst i entreprenørmarkedet, og skal de kommende årene ha spesiell oppmerksomhet på AMS-markedet. Selskapet har sikret kontrakter på montasje av nye AMS­målere, og innen 2019 skal 611 000 målerbytter være gjennomført på oppdrag fra flere nettselskaper i Norge. For å møte et stadig bredere marked har Ringeriks-Kraft samlet sin entreprenørvirksomhet under fellesbetegnelsen «Nettservice».

Selskapet er en lokal energi- og miljøpådriver, og i 2016 åpnet vi to nye hurtigladestasjoner for elbil. I tillegg til den første som åpnet på Nes i Ådal i 2014 tilbyr vi hurtiglading på Hvervenkastet, Sokna og Hallingby. 

Samfunn

Selskapets eiere vektlegger gjennom sin eierstrategi at selskapet skal ta samfunnsansvar gjennom å drive et robust selskap med høy leveringssikkerhet, utvikling i et langsiktig perspektiv og tilby stabile arbeidsplasser. Som en viktig hjørnestensbedrift i Ringeriksregionen er selskapet bevisst sin rolle innen kompetanseutvikling, rekruttering av lærlinger og støtte til lokale idretts-, kultur- og ungdomsmiljøer. Ringeriks-Kraft hadde 19 lærlinger ved årsskiftet.

Ringeriks-Kraft leverer en normalproduksjon av ren og miljøvennlig kraft tilsvarende energibehovet i omtrent 22 000 bolighus. Selskapet hadde et stabilt driftsår i 2016 med produksjon av 439 GWh vannkraft som er 1 GWh lavere enn normalproduksjonen.

Selskapet har produksjon i fire av de sentrale vassdragene på Østlandet. I elvene produserer vi kraft av vannet som renner der, uavhengig av kraftpriser og værforhold. Vi sikrer stabil produksjon ved å være representert i flere vassdrag, og ved å ha flere aggregater i hvert vannfall.

Utvidelsen av Vittingfoss (i Numedalslågen) har økt slukevnen der med 70%. Vittingfoss fikk godkjent 30.000 el­sertifikater i begynnelsen av 2017 for denne utvidelsen. Selskapet søker å optimalisere produksjonsvirksomheten innenfor gjeldende rammebetingelser. Selskapet vil fortsette utvikling av alternativ energi og vil være åpne for å delta i andre utviklingsområder.

Energiprisene på mellomlang sikt er påvirket av konjunkturene i verdensøkonomien og av økt produksjonskapasitet i Norden. Innføring av et felles nordisk el-sertifikatmarked med en målsetting om 26,4 TWh ny fornybar kraft vil bidra til ytterligere kraftoverskudd i Norden. Energiprisene påvirkes av nedbørsmengder og nivået i vannmagasinene. Etterspørselen etter miljøvennlig vannkraft forventes fortsatt å være høy.

Konsernet vil gjennom bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktenes energiforening (DEFO) arbeide for ytterligere forbedring av rammevilkårene knyttet til nettreguleringen.

 


Ytre miljø

Selskapet produserer og distribuerer miljøvennlig kraft. Selskapets virksomhet medfører i sin alminnelighet lite forurensning av det ytre miljøet og representerer betydelige positive miljøbidrag gjennom sin produksjon av fornybar vannkraft. I juni brøt vi ved en feil konsesjonspålagt minstevannføring i Hønefossen i 6 timer. Forholdet ble rapportert inn til NVE og fikk ingen konsekvenser. Utover dette har det i 2016 ikke blitt registrert hendelser som har skadet det ytre miljøet. 


Ringeriks-Kraft AS har klimakvoter til egen bilpark.

Det er etablert beredskapsplaner som skal sikre trygg håndtering av unormale situasjoner som flom og uvær.

Organisasjon og HMS

Ringeriks-Kraft AS eies av Ringerike kommune med 73 prosent, KLP med 15 prosent og Hole kommune med 12 prosent. Konsernets virksomhetsområder er vannkraft, ny fornybar energi, elektrisitets-infrastruktur, strømsalg og entreprenørvirksomhet.

Morselskapet eier 100 prosent av aksjene i datterselskapene Ringeriks-Kraft Produksjon AS, Ringeriks-Kraft Nett AS, Ringeriks-Kraft Strøm AS, Nettservice Ringerike AS, Nettservice Drammen AS, Ringeriks-Kraft Nærvarme AS, Ringeriks-Kraft Eiendom 2 AS, og 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS og SMARTliv AS. I tillegg eier Ringeriks-Kraft konsernet 71,2 prosent av Nettservice Hadeland AS.

Nettservice Ringerike AS er morselskap for Nettservice Drammen, Nettservice Hadeland (71,2 %), og SMARTservice AS. De tre førstnevnte selskapene byttet navn fra Ringeriks-Kraft Service AS, Lier Elentreprenør og Nettservice Østlandet i 2017 for å ha en enhetlig og gjenkjennbar profil for kundene.

Ved utgangen av 2016 hadde konsernet 209 ansatte (200 årsverk), hvorav 19 ansatte er lærlinger. Morselskapet hadde 17 ansatte (15 årsverk) ved utgangen av 2016. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 40 år. 

De ansatte er fordelt på følgende datterselskap per 31. desember 2016 Antall ansatte Herav antall kvinner
Ringeriks-Kraft AS 17 11
Ringeriks-Kraft Produksjon AS 12 1
Ringeriks-Kraft Nett AS 27 5
Ringeriks-Kraft Strøm AS 6 3
Nettservice Ringerike AS 43 1
Nettservice Hadeland AS 36 4
Nettservice Drammen AS 30 1
SMARTservice Norge AS 37 22
Ringeriks-Kraft Nærvarme AS 1 1
Ringeriks-Kraft konsern 209 60

Det gjennomføres regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser i Ringeriks-Kraft AS. Generelt skårer vi over landsgjennomsnittet. 

Selskapet har regelmessige samlinger for å samles om felles verdier og lederprinsipper i konsernet.

Ringeriks-Kraft har innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte som ikke har nådd laveste mulig pensjonsalder.

Ringeriks-Krafts eiere har en forventning om en tilfredsstillende avkastning på den kapitalen selskapet forvalter. Årlig utbytte til eierne vurderes i forhold til årets resultat, egenkapitalsituasjonen og behovet for kapital til videreutvikling av selskapet, slik det er beskrevet i aksjonæravtalen.

Nettselskapet var ferdig med innføringen av AMS i 2013. AMS-plattformen brukes nå som grunnlag for selskapets «smartnett»-prosjekt. Prosjektet har blitt skattefunngodkjent og NVE har gitt tilsagn om FoU-støtte. Utover smartnett- og smartstrømprosjektene driver ikke konsernet med forsknings- og utviklingsaktiviteter.


Finansiell risiko

Konsernets inntekter fra kraftproduksjonen er eksponert for risiko ved endringer i energipriser, produksjonsvolumer og valuta. 

I et marked med stort innslag av vannkraft vil pris og produksjonsvolum variere. For å redusere risiko for store prisvariasjoner, og for å sikre deler av kontantstrømmene innen produksjonsvirksomheten og strømsalget, benyttes finansielle prissikringsinstrumenter. Prissikringer foretas i henhold til vedtatte strategier og inngås med ekstern samarbeidspartner.

All krafthandel i engrosmarkedet foretas normalt i euro. For å unngå resultatendringer på grunn av svingninger i valutakurser er fastprisavtaler enten inngått direkte i norske kroner eller ved at selskapet har valutasikret disse.


Risiko forbundet med nettvirksomheten er i hovedsak knyttet til endringer i myndighetenes reguleringer og til skader på strømnettet som forårsakes av uvær, ytre påkjenninger eller havari samt skader på tredjeperson forårsaket av strømnettet.

Selskapet har etablert en finansstrategi hvor deler av selskapets rentebærende gjeld er sikret med fast rente. Selskapets kredittrisiko og renterisiko anses som lav.

Det er etablert en trekkrettighet for å sikre driftslikviditet. Selskapets likviditetsrisiko anses som lav.


Framtidsutsikter

Kraftmarkedet har opplevd et fall i kraftprisene de siste årene. Utbyggingsprosjekter som gir grønne sertifikater gir overskuddskapasitet i Norden på mellomlang sikt. Det er manglende kabelkapasitet for eksport av dette overskuddet til Europa. Prisene på mellomlang sikt er også påvirket av konjunkturutviklingen i verdensøkonomien. På lengre sikt vurderes klimautfordringene å bidra til høy etterspørsel etter norsk miljøvennlig vannkraft.

Teknologiutviklingen preges av trender og nye begreper som «delingsøkonomi», «big data», «smarthusteknologi», «plusshus» og «prosumers». Kraftselskapene vil møte kunder som opptrer og stiller krav på helt annen måte enn det vi har sett før. Strømleverandørene vil gå fra å være råstoffleverandør til selgere av smarte energitjenester. Ringeriks-Kraft har gjennom SMARTliv og samarbeidet med eSmart Systems tatt en posisjon i denne utviklingen, både ved å tilby SMARTliv appen til våre sluttkunder og ved å ha etablert lisenssalg av SMARTliv.

Regjeringen og NVE-sjefen har uttalt seg til støtte for en reduksjon av antall nettselskaper. Ringeriks-Kraft vil fortsette arbeidet med å utvikle forretningsmessig samarbeid med andre, noe som vil gjøre selskapet mer robust med tanke på bemanning og kompetanse.

Siden 2010 har vi vært gjennom en periode med store investeringer i nye kraftstasjoner i Åsa og Vittingfoss, innstallering av 20 000 smarte målere og høy reinvesteringstakt i nettet. Ved utgangen av 2016 var det investert for 590 millioner kroner siden 2010.

Nå er vi over på et mer normalt investeringsnivå for å sikre god og effektiv drift og stabil leveringskvalitet. Vi har i dag Norges nyeste nett. For å opprettholde den gode kvaliteten fremover har vi planlagt årlige egeninvesteringer i nettet på ca. 30 millioner kroner.


Ringeriks-Kraft har en total investeringsplan for perioden 2017 – 2025 på 350 millioner kroner som i hovedsak er knyttet til nye nettinvesteringer.
 Dette vil kreve en styrking av egenkapitalen på minimum 10 millioner kroner i året. Investeringer i det enkelte år vil være avhengig av myndighetenes rammebetingelser og kraftprisutviklingen fremover.

Ringeriks-Kraft har analysert konsekvensene for nettet av en realisering av E16/Ringeriksbanen i løpet av de ti neste årene, med tilhørende befolkningsvekst i vår region. Arbeidet viser at vi har et sterkt nett som medfører at befolkningsveksten utløser relativt små investeringsbehov, og at Ringeriks-Kraft er godt rustet til å møte et slikt utviklingsscenario i vår region.

Ringeriks-Kraft vurderes å ha godt omdømme hos sine kunder, en åpen og tillitsfull dialog med eierne, kompetente medarbeidere og en tilfredsstillende økonomi. Ringeriks-Kraft er godt rustet til å videreutvikles som et «fritt og selvstendig» energikonsern de nærmeste årene. Selv om vi står godt alene, må vi søke vekst og utvikling for å opprettholde og utvikle kompetanse, teknologi, attraktivitet som arbeidsgiver og finansiell kapasitet. Ringeriks-Kraft må sikres økonomisk handlefrihet til å utnytte forretningsmessige muligheter som oppstår.

Gjennom 2016 ble det arbeidet med løsninger for å styrke strømsalgsvirksomheten frem mot åpning av den nasjonale «el-huben». Valdres Energi og Ringeriks-Kraft har besluttet å fusjonere Valdres Energi sine strømkunder med Ringeriks-Kraft Strøm AS. Det nye selskapet vil ha 27 500 kunder ved starten og hete Valdres Energi Strøm AS med ansatte på Fagernes og i Hønefoss. Daglig leder og hovedkontor vil være på Hønefoss, og Ringeriks-Kraft vil eie 61 % ved oppstarten av det nye selskapet. Målet er å få med flere partnere og bli minst 100 000 kunder i løpet av noen år. Fusjonen vil ha juridisk og økonomisk virkning fra 1.1.2017, og med operativ oppstart i april 2017.

Styret forventer en stabil utvikling av selskapet i 2017.


Likestilling

Konsernet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets ansatte er 60 kvinner. Morselskapets styre har sju medlemmer, herav to kvinner.


Konsernet har en høy andel mannlige ansatte. Dette skyldes hovedsakelig at infrastruktur- og entreprenørvirksomhetene tradisjonelt har vært mannsdominert.

Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillingene og er uavhengig av kjønn.


Diskriminering

Konsernet arbeider for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet, ved blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.


Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes og betjenes av flest mulig.


Helse og sikkerhet

Konsernet har stor oppmerksomhet på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Ringeriks-Kraft AS har i 2016 videreført aktiviteter der målet blant annet er å redusere sykefraværet. De ansatte har tilbud om flere aktiviteter som blant annet trening på helsestudio og deltakelse i Ringeriksmaraton.

Konsernets samlede sykefravær var 2,9 prosent. Av dette utgjorde fravær inntil 16 dager 1,9 prosent og sykefravær ut over 16 dager 1,0 prosent. Selskapet har i 2016 hatt en økning i korttidsfraværet og redusert langtidsfravær.

 


Det arbeides systematisk med rapportering av uønskede hendelser og farlige forhold. Rapporteringen har som formål å forebygge ulykker og å legge til rette for erfaringsutveksling mellom kollegaer.

Det er ikke registrert personskader med fravær i 2016.

Virksomhetsområder

Konsernets virksomhet er energiproduksjon, nettvirksomhet, strømsalg og entreprenørvirksomhet.

Vannkraft

Ringeriks-Kraft Produksjon AS ivaretar konsernets virksomhet innen kraftproduksjon og består av hel- og deleide produksjonsanlegg. Virksomheten drifter kraftverk i Bægnavassdraget, Numedalslågen, Midt-Telemark og i Randselva og har konsesjon på drift av anleggene Hønefoss I og II, Åsa, Vittingfoss og Aall-Ulefos kraftstasjon. 

Selskapet hadde i 2016 samlede driftsinntekter på 117,4 millioner kroner, et driftsresultat på 39,1 millioner kroner og et resultat før skatt på 29,0 millioner kroner.

Samlet produksjon i 2016 for selskapet utgjorde 439 GWh, som er litt under normal produksjon på 440 GWh.

Gjennomsnittlig spotpris på grunnkraft for året var 24,3 øre/kWh (område 1), mens gjennomsnittlig oppnådd pris på produsert volum ble 25,5 øre/kWh.


Det er registrert ett brudd på bestemmelsene i konsesjonsvilkårene i 2016. Selskapet rapporterte inn et tilfelle hvor vannføringen i Hønefossen gikk under tillatt minstevannføring. Rutinene er endret etter denne hendelsen. Driften av anleggene ellers har forløpt uten større feil eller avvik. 

Selskapet har 20,6 % av sin produksjon som sertifikatberettiget grønn energi.

Ringeriks-Kraft AS eier 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS som igjen eier 100 prosent av aksjene i AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk. Selskapet er lokalisert i Randsfjord-vassdraget og består av fire kraftverk med åtte turbiner.

Viul Kraft AS’ regnskap er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. I regnskapet er andel av resultat i Viul Kraft AS innarbeidet med minus 1,3 millioner kroner etter avskrivning av goodwill med 2,6 millioner kroner.


Infrastruktur

Ringeriks-Kraft Nett AS har som mål å gi kundene sikker strømforsyning og trygge elektriske anlegg, samt bidra til å utvikle bredbåndstilbud i regionen.

Virksomheten hadde samlede driftsinntekter på 160,7 millioner kroner, et driftsresultat på 32,5 millioner kroner og resultatet før skatt på 25,4 millioner kroner. Dette gir en avkastning på nettkapitalen på 8,5 %.

Det ble transportert 566 millioner kWh i strømnettet. Selskapet hadde 21 438 kunder ved utgangen av 2016.

 


Leveringssikkerheten til kundene ble 99,98%. Ringeriks-Kraft Nett AS gjennomførte i 2012 / 2013 installering av nye smarte målere (AMS). Som følge av AMS er selskapet inne i en periode med effektivisering av driften og jobber videre med nettnytteløsninger som skal redusere investeringsbehovet i de nærmeste årene. AMS legger også til rette for en mer effektiv styring av energibruk for kundene. En gjennomføring av prosjektene for ny E16 og Ringeriksbanen vil prege selskapets virksomhet de nærmeste årene.

Selskapet har en fibervirksomhet med mål om å bidra til økt fiberutbygging i regionen. Sammen med Lier Everk AS, Øvre Eiker Energi AS og MidtNett Buskerud eier Ringeriks-Kraft Nett AS Fiberselskapet AS. Formålet er å tilby salg av kommunikasjonskapasitet inn og ut av regionen, samt salg av transittkapasitet gjennom regionen.


Ny fornybar energi

Ringeriks-Kraft Nærvarme AS ble stiftet i 2009 og er et heleid datterselskap av Ringeriks-Kraft AS. Målet med selskapet er å sikre vekst og utvikling av miljøvennlig energiproduksjon og -distribusjon gjennom bygging og drift av nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier i regionen. Selskapet har også ambisjoner om å være en rådgiver innen fornybar energi og miljø.

Selskapets markedsområder er primært i kommunene Ringerike og Hole.


I løpet av 2016 ble det igangsatt arbeide med utvidelse av dagens anlegg på Elstangen for å forsyne et nytt bygg. I løpet av 2016 ble det satt i drift hurtigladere for elbil på Hallingby og Hvervenkastet.

Virksomheten har samlede driftsinntekter på 6,2 millioner kroner og et overskudd før skatt på 0,1 millioner kroner. Det er produsert og levert 5,3 millioner kWh fra nærvarmeanleggene.


Marked og strømsalg

Ringeriks-Kraft Strøm AS er ansvarlig for kraftsalg til sluttbrukermarkedet, og drifter kundesenteret til konsernet. Selskapet hadde i 2016 driftsinntekter på 114,6 millioner kroner og et resultat før skatt på 6,7 millioner kroner. Hovedaktiviteten har vært salg av strøm til bedriftskunder og privathusholdninger i Ringeriksregionen, og selskapet har 74 prosent av regionens strømkunder.

Selskapet har SMARTliv appen som gir kundene oversikt over eget strømforbruk fra time til time, sammenligning av forbruk med andre og to-veis kommunikasjon med kunden. Appen er unik i Norge, og den legger til rette for at kunden kan styre sitt eget forbruk av strøm med tilhørende kostnader.


SMARTliv brukes av over 6 000 kunder ved utgangen av 2016.

Ringeriks-Kraft har startet SMARTliv AS sammen med eSmart Systems AS. Selskapet selger løsningen som software-as-a-service til andre kraftselskaper. Orkdal Energi og Kragerø er de første kundene som har tatt i bruk systemet i tillegg til Ringeriks-Kraft.

Det ble solgt 445 GWh strøm i 2016, en oppgang fra 337 GWh i 2015. Økningen skyldes at flere kunder har valgt Ringeriks-Kraft som strømleverandør.


Entreprenør

Nettservice Ringerike AS samler entreprenørselskapene i konsernet. Selskapene prosjekterer og bygger nye nett-anlegg, i tillegg til drift og vedlikehold av det eksisterende ledningsnettet, vei-elektro og booking og montasje av nye smarte målere. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, kontroll av strømmålere, nye tilknytninger samt vedlikehold. De største kundene, foruten Ringeriks-Kraft Nett, er selskaper som Kamstrup, Hadeland Energinett, Hafslund Nett, Hallingdal Kraftnett, Statens Vegvesen, diverse anleggsentreprenører samt kommuner og privathusholdninger i nærområdet.

Nettservice Ringerike AS er 100 % eid av Ringeriks-Kraft AS. Selskapet hadde i 2016 driftsinntekter på 128,2 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 15,4 millioner kroner.

Nettservice Ringerike AS kjøpte 100 % av Nettservice Drammen AS i mai 2016. I tillegg eier selskapet 100% av SMARTservice Norge AS, og en eierpost på 71,2 % i Nettservice Hadeland AS. Selskapene skal bidra til vekst i utvalgte markedssegmenter i eksterne nettområder.


Nettservice Drammen hadde i 2016 driftsinntekter på 44,2 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 0,6 millioner kroner. I forbindelse med stenging av selskapets ytelsespensjon er det tatt en engangskostnad på 2,0 millioner kroner. Selskapet har en ekstern omsetning på 100 prosent.

Nettservice Hadeland hadde i 2016 driftsinntekter på 49,2 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på minus 1,4 millioner kroner. Selskapet har en ekstern omsetning på 100 prosent.

SMARTservice Norge skal innen 2019 ha montert de 611 000 målerne som Ringeriks-Kraft har vunnet kontrakter på. Selskapet ble stiftet i 2015 og har en omsetning på 40,3 millioner kroner med et resultat før skatt på 0,9 millioner kroner. 

Entreprenør med alle selskapene hadde driftsinntekter på 215,8 millioner kroner, og hadde et resultat før skatt på 12,3 millioner kroner. Entreprenør sin total kapital er 174,3 millioner kroner og en egenkapital på 31,7 millioner kroner. Dette gir en egenkapitalandel på 18,2 prosent. Styret er fornøyd med omsetning, resultat og utvikling i 2016. 


Morselskap

Ringeriks-Kraft AS er morselskapet i konsernet. Selskapet utfører strategiske og administrative tjenester for konsernet, blant annet kraft- og finansforvaltning, økonomi- og regnskapsrapportering, risiko- og økonomistyring. Videre utføres felles administrative tjenester som informasjon, kompetanseutvikling, personal og HMS arbeid.


Selskapet hadde i 2016 driftsinntekter på 28,0 millioner kroner og et resultat før skatt på 34,5 millioner kroner.

Resultat

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle stilling.

Konsernets driftsinntekter utgjorde 564,6 millioner kroner. Konsernet fikk et driftsresultat på 80,4 millioner kroner og et resultat før skatt på 56,5 millioner kroner. Resultatet etter skatt i konsernet utgjorde 34,8 millioner kroner. Konsernets resultatregnskap og balanse er etter styrets mening tilfredsstillende.


Likviditet og finans

Langsiktig rentebærende gjeld i konsernet er 654,1 millioner kroner.

Konsernets egenkapital var ved utløpet av året 453,0 millioner kroner. Dette ga en egenkapitalandel på 33,7prosent, som er et tilfredsstillende nivå i forhold til selskapets virksomhet, omfang og risiko. Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital) for konsernet var 7,8 prosent.


Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 86 millioner kroner. Selskapet har ingen kortsiktig rentebærende lån. Etter dekning av netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 27 millioner kroner, netto reduksjon av gjeld på 36 millioner kroner og utbetalt utbytte i 2016 med 25 millioner kroner, ble likviditeten redusert med 3 millioner kroner. Samlet tilgjengelig likviditet var 25 millioner kroner per 31. desember 2016. I tillegg har konsernet en trekkrettighet på 70 millioner kroner.


INVESTERINGER

Samlede investeringer i konsernet var 71,6 millioner kroner i 2016. Av dette utgjorde investeringer i strømnettet 53,6 millioner kroner. 18,2 millioner kroner av nettinvesteringene ble finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. Øvrige investeringer var i hovedsak infrastruktur til fibernett, driftsmidler Service og oppgradering av IT infrastruktur. 

FORTSATT DRIFT

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.


Utbytte

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling. Ringeriks-Kraft AS har, i samsvar med eierkravene, investeringsplaner med hovedvekt på fornyelse og styrking av strømnettet som krever en styrking av egenkapitalen på 10 – 15 millioner kroner i året.


Resultatet for 2016 ble godt til tross for lave kraftpriser. Styret har lagt vekt på ikke å svekke selskapets finansielle stilling, samt å sikre eierne en langsiktighet og stabilitet i utbyttet. Styret foreslår et utbytte til eierne på 25 millioner kroner av et resultat i konsernet på 34,8 millioner kroner etter skatt.

Disponering av resultat

Resultatet etter skatt i Ringeriks-Kraft konsernet ble kroner 34 816 709 for 2016. Årets overskudd etter skatt i morselskapet Ringeriks-Kraft AS er kroner 29 805 231.

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling.

Årets overskudd foreslås anvendt slik:

Avsatt utbytte kr. 25 000 000
Overført til annen egenkapital kr.    4 805 231
Sum disponert kr. 29 805 231

29. mars 2017
Styrets signaturer