LEDERGRUPPEN Bak fra venstre: Kjell Baug (v.d. /finans), Ole Sunnset (konsernsjef), Odd Birger Nilsen (økonomisjef), Jan Erik Brattbakk (nettsjef), Steffen Fagerås (direktør entreprenør), Per Haukedalen (HR og personal). Foran fra venstre: Ståle Hjerpseth (markedsdirektør), Live Dokka (direktør fornybar), Cathrine Olsen (kommunikasjon og samfunn), Helge Bergstrøm (produksjonssjef).

Virksomheten

Konsernet Ringeriks-Kraft består av morselskapet Ringeriks-Kraft AS og fem heleide datterselskaper under virksomhetsområdene Marked, Vannkraft, Entreprenør, Ny fornybar energi og Infrastruktur.

Organisasjonen

Kart over forsyningsområdet og kraftstasjonene våre

Marked

Marked

Ansvarlig for kraftsalg til sluttbrukermarkedet. Kundesenteret er organisert under Marked.

 • Markedsdirektør:
  Ståle Hjerpseth
  Antall ansatte:
  7, 1 lærling
  Driftsinntekter:
  87 millioner kroner
  Omsetning GWh:
  337 GWh
  Antall kunder:
  16 200
 1. Ny daglig leder og salgssjef ansettes
 2. Ny systemkoordinator ansatt
 3. Ny selger ansatt
 4. Lansering av forbruksappen SMARTliv
 5. Strømprisen er svært lav
 6. Ny lærling på salg og kundeservice
 7. Ringeriks-Kraft Strøm er en av syv vinnere i kraftbransjen som får mulighet til å delfinansiere pilotprosjekter som prøver ut ulike teknologier, tjenester og forretningsmodeller for digitale strømmålere. Vi kaller vårt pilotprosjekt for Energipilot.
 8. Ved utgangen av året har vi økt markedsandelen totalt med 4 %. Historisk lave strømpriser.

assets/charts/2015/virk-marked-spot.csv

assets/charts/2015/spotpris-mnd-14og15.csv

I 2015 økte markedsandelen med 4 prosent. Dette er en markant vekst i et marked preget av lave marginer og stor konkurranse. 

Infrastruktur

Infrastruktur

Ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde strømnettet i regionen. Leverer strøm til 21 500 kunder.

 • Nettsjef:
   Jan Erik Brattbakk
  Antall ansatte:
   25
  Driftsinntekter:
  140 millioner kroner
  Distribuert GWh:
   533
  Antall kunder:
   21 500
 1. Større strømbrudd på Røyse pga trefall ved Kjelleberget. Media ute sammen med våre folk.
 2. Styret i Nett vedtok ny investeringstrategi med 30 mnok årlig. Konsulentselskapet Xergia konkluderte med at vår AMS-investering var samfunnsøkonomisk lønnsom. Helikopterbefaring av linjenettet for å avdekke og rette feil.
 3. Rutinmessig vedlikehold for å sikre god strømforsyning.
 4. Ferdig med vinterens skogrydding rundt linjenettet.
 5. Gratis forbruksapp med forbruk time for time og varsel for feilmeldinger ble lansert til alle nettkunder.
 6. Ble deltager i FOU-prosjektet Braadland sammen med EB Nett, Fredrikstad Nett, Sogn og Fjordane Energi og eSmart Systems for utvikling av IKT-systemer basert på AMS-data.
 7. Start på ombygging av den gamle linja over Havikskogen. Nettpartner fikk oppdraget til 5,5 mnok.
 8. Omfattende strømbrudd i Hole den 8.10 på grunn av boring av brøytesikker lang E16. Et nytt strømbrudd i Hole den 13.10 pga kabelfeil ved Røysetoppen. Flere følgefeil og medieoppslag ifbm at Sundvollen hotell ble rammet. Boring av kabel under elven på Nes i Ådal for å sikre strømforsyningen.

assets/charts/2015/virk-infrastruktur-investeringer-2015.csv

assets/charts/2015/virk-infrastruktur-forbruksutvikling-2015.csv

assets/charts/2015/virk-infrastruktur-nettleien-2015.csv

assets/charts/2015/virk-kile-2015.csv

Vannkraft

Vannkraft

Eier av selskapets kraftanlegg. Drift av kraftstasjoner i Hønefoss, Åsa, Vittingfoss og All-Ulefos samt Viulfoss og Askerudfoss for Viul Kraft. Forvaltning av selskapets kraftportefølje.

 • Produksjonssjef:
  Helge Bergstrøm
  Antall ansatte:
  10
  Driftsinntekter:
  109 millioner kroner
  Total produksjon:
  481 GWh
 1. Det ble ingen flom denne våren. Kraftstasjonen Hønefoss 1 ble fylt med glade hønefossinger i anledning innspilling av TV-programmet Handlingens menn.
 2. Åpen dag på Vittingfoss kraftstasjon med lokalbefolkningen på besøk og omvisning.
 3. Høstflom.
 4. Tørreste oktober på 100 år.
 5. Svært lave kraftpriser gjennom året. Sammenlignet med tidligere år var desember rekordlav.

assets/charts/2015/virk-vannkraft-produsert-2015.csv


 

Entreprenør

Entreprenør

Konsernets entreprenørselskap. Et forretningsdrevet selskap som utfører prosjektering, utbygging og vedlikehold av elektriske fordelingsnett, vei-elektro og booking og montasje av smarte strømmålere (AMS). Våre markedsområder er landsdekkende med fotfeste i østlandsområdet. Eier 70,7 % av Nettservice Østlandet og 100 % av SMARTservice Norge.

 • Direktør:
   Steffen Fagerås
  Antall ansatte:
   89 personer, 15 lærlinger
  Omsetning:
  155 millioner kroner
  Resultat:
  10 millioner før skatt
 1. Tildelt kontrakt på ombygging av tennpunkt og armaturskift for Bærum Kommune
 2. Tildelt kontrakt på Intensiv belysning av 26 gangfelt i for Bærum Kommune
 3. Tildelt 4 årig driftskontrakt for 3 Hadelands kommuner, Jevnaker, Lunner og Gran
 4. 6 nye lærlinger begynner
 5. Overleverte nytt LED veilysanlegg på E16 Toso/Prestmoen
 6. Oppstart utrulling AMS målere for Dalane Energi
 7. Nettservice Østlandet starter opp satsingen på byggestrøm til private, byggefirmaer, events og festivaler. Tildelt kontrakt AMS montasje for Troms Kraft Nett
 8. Nettservice Østlandet leverte et solid år med ca.10 % vekst. Tildelt kontakt AMS montasje for Smart Strøm Østafjells og Soria område 2 og 3. Har nå kontrahert totalt 611 000 målerpunkt

assets/charts/2015/virk-entreprenor-omsetning-2015.csv

Ringeriks-Kraft Service har hatt høy aktivitet også i 2015. Markedene er energibransjen, industri, kommuner, vegsektoren, målerleverandører AMS, entreprenører og utbyggere. De største kundene, foruten Ringeriks-Kraft Nett, er selskaper som Hafslund Nett, Hallingdal Kraftnett, EB Nett, Statens Vegvesen, diverse anleggsentreprenører og ulike kommuner på østlandsområdet. Selskapet har en omsetning utenfor konsernet på 56 prosent.

Selskapet har vunnet kontrakter for booking og montasje av 590.000 nye smarte målere (AMS) for flere selskaper i hele Norge gjennom 2015. Total har selskapet vunnet 611.000 av AMS markedet som skal leveres frem til 2019 (ca. 24 % av det totale markedet). AMS aktiviteten er organisert i et 100 % eid selskap av Ringeriks-Kraft Service – SMARTservice Norge AS.

 

Ny fornybar energi

Ny fornybar energi

Miljøvennlig produksjon og distribusjon av ny fornybar energi, gjennom å bygge og drifte nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier i regionen.

 • Direktør:
   Live Dokka
  Antall ansatte:
  1
  Driftsinntekter:
  6,2 millioner kroner
  Resultat:
  765 tusen kroner
  Varmeproduksjon:
  4 GWh
 1. Åpning av hurtiglagdestasjon for elbil på Sokna
 2. Åpning av hurtigladestasjon for elbil på Hvervenkastet i Hønefoss
 3. Bruken av hurtigladestasjoner er tidoblet gjennom året. Hønefoss vaktselskap solgte 169 varmepumper totalt i 2015.

Selskapet driver nærvarmeanlegg på Vik, Elstangen, Sundvolden, Tyristrand og Loeskollen. Det er etablert hurtigladestasjoner for elbil på Nes i Ådalen, Sokna og Hvervenkastet i Ringerike kommune.

assets/charts/2015/virk-nyfornybar-produsert-2015.csv