Fra venstre: Hedda Obstfelder (styremedlem), Roger W. Hansen (styremedlem), Atle Jensen (styrets nestleder), Per Christian Gomnæs (styremedlem), Ellen Langeggen (styremedlem), Per Erling Roskifte (styreleder), Anders Trå (varamedlem)

Styrets beretning

Årsberetning 2015

Ringeriks-Kraft AS er morselskapet i Ringeriks-Kraft konsernet. Hovedkontor er i Hønefoss. Konsernets hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon, og omsetning av elektrisk kraft, entreprenørvirksomhet, samt tilhørende virksomhet.

Hovedtrekkene i 2015

Til tross for at lave kraftpriser gjør året økonomisk krevende for kraftproduksjonen, leverer konsernet som sådan et godt år der de ulike virksomhetsområdene i fellesskap løfter resultatet. Det ble i 2015 fokusert på utvikling av konsernet for å tilpasse oss fremtidens teknologi, samt økte krav og forventninger fra sluttkundene.

Allerede nå ser vi at utviklingsfokuset gir resultater gjennom både økte markedsandeler for flere av virksomhetsområdene samt stor nasjonal oppmerksomhet for selskapet. Styret er fornøyd med resultatet for konsernet som ble 41,4 millioner kroner etter skatt, noe som viser at Ringeriks-Kraft er robust og godt rigget for å møte fremtiden.

Kunde

Vi ønsker å treffe kundene der kundene er, og det har blitt jobbet mye med nye og effektive kommunikasjonskanaler. Spesielt er det lagt betydelige ressurser i kundeinformasjon ved planlagte strømutkoblinger og feilsituasjoner i nettet. 

I mai ble forbruksappen SMARTliv lansert. Et høyere trykk på salgsaktivitet sammen med SMARTliv, har økt markedsandelen med 4 prosentpoeng i 2015. SMARTliv er lastet ned av nærmere 4 000 kunder siden lansering, og det har blitt en kommunikasjonskanal som har gitt Ringeriks-Kraft mye oppmerksomhet nasjonalt.

SMARTliv har også bidratt til at vi ble en av vinnerne i en konkurranse utlyst av Enova. Deltagelsen i konkurransen har gitt oss et betydelig beløp til forskning og utvikling av nye smarte produkter og tjenester til kundene.

Styret vil peke på viktigheten av god drift, vedlikehold og reinvesteringer i strømnettet for å sikre en god forsyningssikkerhet. Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden i 2015. Nettet hadde en leveringssikkerhet på 99,99%. Det jobbes med å forbedre leveringssikkerheten ytterligere.

Ringeriks-Kraft har tro på en vekst i entreprenørmarkedet. I de kommende årene vil vi ha spesiell oppmerksomhet på AMS-markedet. Selskapet vant flere kontrakter på montasje av nye AMS-målere i 2015, og innen 2019 skal 611 000 målerbytter være gjennomført på oppdrag fra flere nettselskaper i Norge.

Konsernet er en lokal energi- og miljøpådriver, og i 2015 åpnet vi to nye hurtigladestasjoner for elbil. I tillegg til den første som åpnet på Nes i Ådal i 2014 tilbyr vi nå hurtiglading på Hvervenkastet og Sokna.

Samfunn

Fornybarproduksjonen i selskapet ble økt betydelig da den nye kraftstasjonen i Vittingfoss ble satt i drift i 2014. Nå leverer vi en normalproduksjon som tilsvarer ren og miljøvennlig kraft til omtrent 22 000 bolighus. Det nye anlegget i Vittingfoss har økt slukeevnen med 70 %. Full utnyttelse er beregnet til vårflom og i våte perioder sommer og høst. Selv om vårflommen uteble i 2015 ble det produsert 27,3 GWh mer enn før utbyggingen. Dette er en økning på 16 % til tross for at vannføringen i Numedalslågen ble lavere enn normalt.

Konsernets eierstrategi vektlegger konsernet samfunnsansvar, robust økonomi, høy leveringssikkerhet, langsiktig utvikling og stabile arbeidsplasser. Som en viktig hjørnestensbedrift i Ringeriksregionen er konsernet bevisst sin rolle innen kompetanseutvikling, rekruttering av lærlinger og støtte til lokale idretts-, kultur- og ungdomsmiljøer.

Konsernet har kraftproduksjon i fire av de sentrale vassdragene på Østlandet, der vi utnytter vannet som kommer, uavhengig av kraftpriser og værforhold. Vi sikrer stabil produksjon ved å være representert i flere vassdrag, og ved å ha flere aggregater i hvert vannfall.

Energiprisene på mellomlang sikt er påvirket av konjunkturnedgangen i verdensøkonomien og av økt produksjonskapasitet i Norden. Innføring av et felles nordisk elsertifikatmarked med en målsetting om 26,4 TWh ny fornybar kraft, vil bidra til et kraftoverskudd i Norden. Energiprisene er også avhengig av nedbørsmengder og beholdningen i vannmagasinene. Etterspørselen etter norsk miljøvennlig vannkraft forventes fortsatt å være høy. For de første årene vil prisen på årskontrakter sannsynligvis svinge rundt dagens nivå på 16 - 20 øre/kWh.

Selskapet vil fortsette utvikling av alternativ energi og vil være åpne for å delta i andre utviklingsområder. Gjennom bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktenes energiforening (DEFO) arbeider vi for ytterligere forbedring av rammevilkårene knyttet til nettreguleringen.

 


Ytre miljø

Konsernet produserer og distribuerer miljøvennlig kraft. Konsernets virksomhet medfører i sin alminnelighet lite forurensning av det ytre miljøet og representerer betydelige positive miljøbidrag gjennom sin produksjon av fornybar vannkraft. Det har i 2015 ikke vært hendelser eller utslipp som i vesentlig grad har skadet det ytre miljøet.

Konsernets betydelige investeringsomfang både i produksjons- og nettvirksomheten er i stor grad begrunnet i helse, miljø og sikkerhet for de som oppholder seg ved selskapets anlegg.


Ringeriks-Kraft AS har klimakvoter til egen bilpark.

Det er etablert beredskapsplaner som skal sikre trygg håndtering av unormale situasjoner som flom og uvær.

Selskapet har i 2015 ingen foreliggende pålegg knyttet til det ytre miljøet.

Organisasjon og HMS

Ringeriks-Kraft AS eies av Ringerike kommune med 73 prosent, KLP med 15 prosent og Hole kommune med 12 prosent.

Konsernets virksomhetsområder er vannkraft, ny fornybar energi, infrastruktur, strømsalg og entreprenørvirksomhet.

Morselskapet eier 100 prosent av aksjene i datterselskapene Ringeriks-Kraft Produksjon AS, Ringeriks-Kraft Nett AS, Ringeriks-Kraft Strøm AS, Ringeriks-Kraft Service AS og Ringeriks-Kraft Nærvarme AS, Ringeriks-Kraft Eiendom 3 AS, og 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS. I tillegg eier Ringeriks-Kraft konsernet 70,7 prosent av Nettservice Østlandet AS.

Ved utgangen av 2015 hadde konsernet 150 ansatte (141 årsverk), hvorav 14 ansatte er lærlinger. Morselskapet hadde 15 ansatte (13 årsverk) ved utgangen av 2015. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 44 år. 

De ansatte er fordelt på følgende datterselskap per 31. desember 2015 Antall ansatte Herav antall kvinner
Ringeriks-Kraft AS 15 8
Ringeriks-Kraft Produksjon AS 11 1
Ringeriks-Kraft Nett AS 25 4
Ringeriks-Kraft Strøm AS 8 4
Ringeriks-Kraft Service AS 48 1
Ringeriks-Kraft Nærvarme AS 1 1
Nettservice Østlandet AS 35 3
SMARTservice Norge AS 7 2

Det gjennomføres regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser i Ringeriks-Kraft AS. Generelt skårer vi over landsgjennomsnittet, med fremgang på de fleste områder siden siste undersøkelse. På forbedringssiden er det satt i gang prosesser for å styrke samspillet ytterligere i de enkelte selskapene.

For å ha et fremtidsrettet og robust selskap har Ringeriks-Kraft gått fra ytelsesbasert til en innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte som ikke har nådd laveste mulig pensjonsalder..

Som styringsprinsipp legger konsernet til grunn «prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse», som gjelder for norske børsnoterte selskaper. For å gi eierne en tilfredsstillende avkastning på den kapitalen selskapet forvalter er det grunnleggende å betjene kundene til konkurransedyktige vilkår, basert på kostnadseffektiv og sikker infrastruktur for produksjon og distribusjon av energi.

Verdiene i konsernet søkes økt blant annet gjennom investeringer i økt egenproduksjon, effektivisering av virksomheten, utvikling av nye forretningsområder og gjennom forretningsmessig samarbeid med andre. Årlig utbytte til eierne vurderes i forhold til årets resultat, egenkapitalsituasjonen og behovet for kapital til videreutvikling av konsernet, slik det er beskrevet i eierkravene.

Innføring av AMS (avanserte måle- og styringssystemer) hos nettkundene til Ringeriks-Kraft ble i hovedsak ferdig i 2013. Som en følge av AMS innføringen jobber vi aktivt med et smartnettprosjekt. Prosjektet skal legge til rette for en mer effektiv energibruk og bedre utnyttelse av kapasiteten i nettet. Prosjektet har blitt skattefunngodkjent og NVE har gitt tilsagn om FoU-støtte. Utover smartnett- og smartstrømprosjektene driver ikke konsernet med forsknings- og utviklingsaktiviteter.


Finansiell risiko

Konsernets inntekter fra kraftproduksjonen er eksponert for risiko ved endringer i energipriser, produksjonsvolumer, rente og valuta.

I et marked med stort innslag av vannkraft vil pris og produksjonsvolum variere. For å redusere risiko for store prisvariasjoner, og for å sikre deler av kontantstrømmene innen produksjonsvirksomheten og strømsalget, benyttes finansielle prissikringsinstrumenter. Prissikringer foretas i henhold til vedtatte strategier og inngås med ekstern samarbeidspartner. For å redusere variasjoner i produksjonsvolum var ca. 70 prosent av produksjonen volumsikret gjennom en avtale. Volumsikringsavtale gikk ut 30.6.2015

All krafthandel i engrosmarkedet foretas normalt i euro. For å unngå resultatendringer på grunn av svingninger i valutakurser er fastprisavtaler enten inngått direkte i norske kroner eller ved at konsernet har valutasikret disse.


Risiko forbundet med nettvirksomheten er i hovedsak knyttet til endringer i myndighetenes reguleringer og til skader på strømnettet som forårsakes av uvær, ytre påkjenninger eller havari samt skader på tredjeperson forårsaket av strømnettet.

Konsernet har etablert en rentestrategi hvor deler av selskapets rentebærende gjeld er sikret med fast rente. Konsernets kredittrisiko og renterisiko anses som lav.

Det er etablert en trekkrettighet for å sikre driftslikviditet. Konsernets likviditetsrisiko anses som lav.


Framtidsutsikter

Kraftmarkedet har opplevd et fall i kraftprisene den siste tiden. Prisene på mellomlang sikt er påvirket av konjunkturutviklingen i verdensøkonomien. Utbyggingsprosjekter som gir grønne sertifikater gir på kort og mellomlang sikt overskuddskapasitet i Norge, og det er manglende kabelkapasitet for eksport til utlandet. Klimautfordringene vurderes å medføre at etterspørselen etter norsk miljøvennlig vannkraft forventes fortsatt å være høy frem mot 2030.

Et markant utviklingstrekk er blant annet delingsøkonomi, big data, smarthusteknologi, plusshus og såkalte prosumers. Kraftselskapene vil møte kunder som opptrer og stiller krav på helt annen måte enn det vi har sett før. Som kraftleverandør vil vi gå fra å være råstoffleverandør til selgere av smarte energitjenester. Ringeriks-Kraft har gjennom SMARTliv tatt en posisjon i denne utviklingen, både ved å tilby SMARTliv-appen til våre sluttkunder og ved å ha etablert lisenssalg av SMARTliv. Etableringen av SMARTliv AS sammen med eSmart System bidrar til å legge trykk bak satsingen og derigjennom sikre Ringeriks-Kraft en god posisjon.

Sentrale myndigheter uttrykker ønske om en struktureffektivisering av kraftbransjen. Både regjeringen og NVE-sjefen har uttalt seg til støtte for en reduksjon av antall nettselskaper. Våren 2016 vil Stortinget behandle forslag til endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom monopolvirksomheten og øvrig virksomhet. Ringeriks-Kraft er i dag godt tilpasset de eventuelle nye krav. Ringeriks-Kraft vil dessuten fortsatt arbeide med å utvikle forretningsmessig samarbeid med andre, noe som vil gjøre selskapet mer robust med tanke på bemanning og kompetanse.

Siden 2010 har vi vært gjennom en stor investeringsperiode med nye kraftstasjoner i Åsa og Vittingfoss, samt innstallering av 20 000 smarte målere. Ved utgangen av 2015 var det gjennomført investeringer for 530 millioner kroner siden 2010. 

Nå er vi over på et mer normalt investeringsnivå for å sikre god og effektiv drift og stabil leveringskvalitet. Vi har i dag Norges nyeste nett, og for å opprettholde den gode kvaliteten fremover har vi årlige investeringer på 30 millioner kroner.

I samsvar med de vedtatte eierkrav har Ringeriks-Kraft en investeringsplan i perioden 2015 – 2025 på 550 millioner kroner, inklusive kundefinansierte investeringer i nettet. Investeringsnivået er avhengig av rammebetingelser og kraftprisutviklingen. Dette vil kreve en styrking av egenkapitalen på minimum 10 millioner kroner i året i perioden. Investeringene er i hovedsak knyttet til ny vannkraftproduksjon og nettinvesteringer.

Ringeriks-Kraft har gjennomført en analyse av hvilke konsekvenser en realisering av E16/ Ringeriksbanen i løpet av de ti neste årene, med tilhørende befolkningsvekst i vår region, vil ha for nettutviklingen. Arbeidet viser at vi har et sterkt nett som vil kreve relativt små investeringer for å betjene den forventede befolkningsveksten. Ringeriks-Kraft er klare til å møte et ekspansivt utviklingsscenario.

Samtidig med utbygging av strømnettet legger Ringeriks-Kraft ut fremføringsveier for fibernett. Konsernet jobber aktivt med å finne samarbeidsløsninger med andre bredbåndsaktører for bruk av denne infrastrukturen.

Ringeriks-Kraft anses å ha godt omdømme hos sine kunder, en åpen og tillitsfull dialog med eierne, kompetente medarbeidere og en tilfredsstillende økonomi. Ringeriks-Kraft er godt rustet til å videreutvikles som et «fritt og selvstendig» energikonsern de kommende årene. Selv om vi står godt alene, vil vi likevel søke ytterligere vekst og utvikling for å opprettholde og utvikle kompetanse, teknologi, attraktivitet som arbeidsgiver og finansiell kapasitet. Ringeriks-Kraft må sikres økonomisk handlefrihet til å utnytte forretningsmessige muligheter som oppstår.

Styret forventer en stabil utvikling av konsernet i 2016.


Likestilling

Konsernet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets ansatte er 24 kvinner. Morselskapets styre har sju medlemmer, herav to kvinner.


Konsernet har en høy andel mannlige ansatte. Dette skyldes hovedsakelig at infrastruktur- og entreprenørvirksomhetene tradisjonelt har vært mannsdominert.

Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillingene og er uavhengig av kjønn.


Diskriminering

Konsernet arbeider for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet, ved blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.


Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes og betjenes av flest mulig.


Helse og sikkerhet

Konsernet har stor oppmerksomhet på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Ringeriks-Kraft AS har i 2015 videreført aktiviteter der målet blant annet er å redusere sykefraværet. De ansatte har tilbud om flere aktiviteter som blant annet trening på helsestudio og deltakelse i Ringeriksmaraton.

Konsernets samlede sykefravær var 4,4 prosent. Av dette utgjorde fravær inntil 16 dager 1,5 prosent og sykefravær ut over 16 dager 2,9 prosent. Selskapet har i 2015 hatt en økning i langtidsfraværet og redusert korttidsfravær.

 


Det arbeides systematisk med rapportering av uønskede hendelser og farlige forhold. Rapporteringen har som formål å forebygge ulykker og å legge til rette for erfaringsutveksling mellom kollegaer. Det er registrert en ulykke med fravær i 2015.

Virksomhetsområder

Konsernets virksomhet er energiproduksjon, nettvirksomhet, strømsalg og entreprenørvirksomhet.

Vannkraft

Ringeriks-Kraft Produksjon AS ivaretar konsernets virksomhet innen kraftproduksjon og består av hel- og deleide produksjonsanlegg. Virksomheten drifter kraftverk i Bægnavassdraget, Numedalslågen, Midt-Telemark og i Randselva og har konsesjon på drift av anleggene Hønefoss I og II, Åsa, Vittingfoss og Aall-Ulefos kraftstasjon.

Selskapet har i 2015 samlede driftsinntekter på 114,5 millioner kroner, et driftsresultat på 30,8 millioner kroner og et resultat før skatt på 20,1 millioner kroner. Samlet produksjon i 2015 for selskapet utgjorde 470 GWh.

Spotpris grunnkraft gjennom året var 17,7 øre/kWh (område 1), mens gjennomsnittlig oppnådd pris mot tilgjengelig volum ble 21,4 øre/kWh.

I vårt område falt det 10 % mindre nedbør enn i et normalår. Det var i tillegg spesielt at vårflommen uteble. Dette hadde sin årsak i en lang smelteperiode. Produksjonen ble likevel bra da tilsiget jevnt over var over normalen på grunn av at nedbøren ble spredd over året. 


September var årets våteste måned, mens oktober ble den tørreste på 100 år da det falt kun 5 mm over Randsfjordsfeltet.

Driften av anleggene har forløpt uten større feil eller avvik.

Selskapet har 6 % av sin produksjon som sertifikatberettiget grønn energi.

Ringeriks-Kraft AS eier 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS som igjen eier 100 prosent av aksjene i AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk. Selskapet er lokalisert i Randsfjord-vassdraget og består av fire kraftverk med åtte turbiner.

Viul Kraft AS' regnskap er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. I regnskapet er andel av overskudd i Viul Kraft AS innarbeidet med 4,3 millioner kroner etter avskrivning av goodwill med 2,6 millioner kroner.


Infrastruktur

Ringeriks-Kraft Nett AS har som mål å sikre at kundene har sikker strømforsyning og trygge elektriske anlegg, samt bidra til å utvikle bredbåndstilbud for kundene i regionen.

Virksomheten hadde samlede driftsinntekter på 139,8 millioner kroner, et driftsresultat på 22,1 millioner kroner og resultatet før skatt er 14,9 millioner kroner. Dette gir en avkastning på nettkapitalen på 5,7 %. Det ble transportert 533 millioner kWh i strømnettet. Selskapet hadde 21 130 kunder ved utgangen av 2015.

 


Leveringssikkerheten til kundene var 99,99 %. Ringeriks-Kraft Nett AS gjennomførte i 2012/2013 installering av nye smarte målere (AMS). Som følge av AMS har selskapet effektivisert driften i 2015, og jobber videre med nettnytteløsninger som skal redusere investeringsbehovet i de nærmeste årene. AMS legger også til rette for en mer effektiv styring av energibruk for kundene.

Selskapet har en fibervirksomhet med mål om å bidra til økt fiberutbygging i regionen. Sammen med Lier Everk AS, Øvre Eiker Energi AS og MidtNett Buskerud eier Ringeriks-Kraft Nett AS Fiberselskapet AS. Formålet er å tilby salg av kommunikasjonskapasitet inn og ut av regionen, samt salg av transittkapasitet gjennom regionen.


Ny fornybar energi

Ringeriks-Kraft Nærvarme AS er et heleid datterselskap av Ringeriks-Kraft AS. Selskapet ble stiftet i slutten av 2009. Målet med selskapet er å sikre en nødvendig vekst og utbedring av miljøvennlig produksjon og distribusjon gjennom å bygge og drifte nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier i regionen. Selskapet har også ambisjoner om å være en rådgiver innen fornybar energi og miljø.

Selskapets hovedmarkedsområder vil primært være kommunene Ringerike og Hole.


I løpet av 2015 ble det laget intensjonsavtale om utvidelse av dagens anlegg på Elstangen til et nytt bygg.

Virksomheten har samlede driftsinntekter på 6,2 millioner kroner og et overskudd før skatt på 1,0 millioner kroner. Det er produsert og levert 4,5 millioner kWh i nærvarmeanleggene.


Marked og strømsalg

Ringeriks-Kraft Strøm AS er ansvarlig for kraftsalg til sluttbrukermarkedet, og drifter kundesenteret til konsernet. Selskapet hadde i 2015 driftsinntekter på 87,5 millioner kroner og et resultat før skatt på 2,7 millioner kroner. Hovedaktiviteten har vært salg av strøm til bedriftskunder og privathusholdninger i Ringeriksregionen, og selskapet har 74 prosent av regionens strømkunder.

I mai 2015 lanserte selskapet SMARTliv appen som gir kundene oversikt over eget strømforbruk fra time til time, sammenligning av forbruk med andre og to veis kommunikasjon med kunden. Appen er unik i Norge, og den legger til rette for at kunden kan styre sitt eget forbruk av strøm med tilhørende kostnader.


SMARTliv ble tatt i bruk av nærmere 4000 kunder frem til nyttår, og selskapet har hatt en kundevekst på 800 kunder siden lansering av appen.

Ringeriks-Kraft har utviklet SMARTliv med lisenssalg til andre kraftselskapet. Orkdal Energi ble første lisenskunde med sine 6 800 kunder.

Det ble solgt 337 GWh strøm i 2015, en oppgang fra 328 GWh i 2014. Økningen skyldes at flere kunder har valgt Ringeriks-Kraft som strømleverandør.


Entreprenør

Ringeriks-Kraft Service AS prosjekterer og bygger nye nett-anlegg, i tillegg til drift og vedlikehold av det eksisterende ledningsnettet, vei-elektro og booking og montasje av nye smarte målere. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, kontroll av strømmålere, nye tilknytninger samt vedlikehold. De største kundene, foruten Ringeriks-Kraft Nett, er selskaper som Kamstrup, Hadeland Energinett, Hafslund Nett, Hallingdal Kraftnett, Statens Vegvesen, diverse anleggsentreprenører samt kommuner og privathusholdninger i nærområdet.

Ringeriks-Kraft Service AS er 100 % eid av Ringeriks-Kraft AS. Selskapet hadde i 2015 driftsinntekter på 96,8 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 6,3 millioner kroner. Selskapet har en ekstern omsetning på 56 %.


Ringeriks-Kraft Service AS kjøpte 70 % av Nettservice Østlandet AS i desember 2013. Eierposten er økt til 70,7 % i 2015. Kjøpet skal bidra til vekst i utvalgte markedssegmenter i eksterne nettområder.

Nettservice Østlandet AS hadde i 2015 driftsinntekter på 54,4 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 3,9 millioner kroner. Selskapet har en ekstern omsetning på 100 prosent.

Ringeriks-Kraft Service AS eier 100 % av SMARTservice Norge AS. Selskapet skal innen 2019 ha montert de 611 000 målerne som Ringeriks-Kraft har vunnet kontrakter på. Selskapet ble stiftet i 2015 og har i oppstartsfasen en omsetning på 3,3 millioner kroner med et resultat før skatt på 72 000 kroner.

 


Morselskap

Ringeriks-Kraft AS er morselskapet i konsernet. Selskapet utfører strategiske og administrative tjenester for konsernet, blant annet kraft- og finansforvaltning, økonomi- og regnskapsrapportering, risiko- og økonomistyring. Videre utføres felles administrative tjenester som informasjon, kompetanseutvikling, personal og HMS arbeid.


Selskapet hadde i 2015 driftsinntekter på 26,3 millioner kroner og et resultat før skatt på 29,9 millioner kroner

Resultat

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av konsernets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle stilling.

Konsernets driftsinntekter utgjorde 444,9 millioner kroner. Av de totale driftsinntektene utgjorde salg av energi til engrosmarkedet 101,3 millioner kroner, salg av overføringstjenester 132,5 millioner kroner og salg av energi til bedrifter og husholdninger 84,2 millioner kroner.

Øvrige driftsinntekter på 126,9 millioner kroner kom i hovedsak fra entreprenørtjenester.

Konsernet fikk et driftsresultat på 57,7 millioner kroner og et resultat før skatt på 44,0 millioner kroner. Resultatet etter skatt i konsernet utgjorde 41,4 millioner kroner. Konsernets resultatregnskap og balanse er etter styrets mening tilfredsstillende.

 


Likviditet og finans

Langsiktig rentebærende gjeld i konsernet er 208,0 millioner kroner. 

Konsernets egenkapital var ved utløpet av året 443,3 millioner kroner. Dette ga en egenkapitalandel på 34,2 prosent som er et tilfredsstillende nivå i forhold til selskapets virksomhet, omfang og risiko. Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital) for konsernet var 9,5 prosent.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 73 millioner kroner. To lån på henholdsvis 200 og 250 millioner kroner forfaller i 2016 og er klassifisert som kortsiktig lån.


Disse vil bli refinansiert til langsiktige lån før forfall. Etter dekning av netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 46 millioner kroner, netto nedbetaling av lån på 1 million kroner og utbetalt utbytte i 2015 med 25 millioner kroner, ble økningen i likviditeten 3 millioner kroner.

Samlet tilgjengelig likviditet var 27 millioner kroner per 31. desember 2015. Selskapet har en trekkrettighet på 70 millioner kroner, og 23 millioner kroner av denne var benyttet per 31.12.2015.


INVESTERINGER

Samlede investeringer i konsernet var 57,5 millioner kroner i 2015. Av dette utgjorde investeringer i strømnettet 48,7 millioner kroner. 16,2 millioner kroner av nettinvesteringene ble finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. Øvrige investeringer var i hovedsak infrastruktur til fibernett, driftsmidler Service og oppgradering av IT infrastruktur.

FORTSATT DRIFT

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.


Utbytte

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling. Ringeriks-Kraft AS har, i samsvar med eierkravene, investeringsplaner med hovedvekt på fornyelse og styrking av strømnettet som krever en styrking av egenkapitalen på 10 – 15 millioner kroner i året.


Resultatet for 2015 ble godt til tross for lave kraftpriser. Styret har lagt vekt på ikke å svekke selskapets finansielle stilling, samt å sikre eierne en langsiktighet og stabilitet i utbyttet. Styret foreslår et utbytte til eierne på 25 millioner kroner av et resultat i konsernet på 41,4 millioner kroner etter skatt.

Disponering av resultat

Resultatet i Ringeriks-Kraft konsernet ble kroner 41 371 825 for 2015. Årets overskudd etter skatt i morselskapet Ringeriks-Kraft AS er kroner 25 187 416

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling.

Årets overskudd foreslås anvendt slik:

Avsatt utbytte kr. 25 000 000
Overført fra annen egenkapital kr.       187 416
Sum disponert kr. 25 187 416

16. mars 2016
Styrets signaturer