Styrets beretning

Årsberetning 2014

Konsernet Ringeriks-Kraft består av morselskapet Ringeriks-Kraft AS med hovedkontor i Hønefoss. Konsernets hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft samt entreprenørvirksomhet.

Hovedtrekkene i 2014

Ringeriks-Kraft gikk inn i 2014 som det første nettselskapet i Norge som, etter ny forskrift, automatisk samler inn timesverdier fra alle kunder. Samtidig har entreprenørselskapet høstet godt av erfaringene de har gjort seg på hjemmebane med booking og montasje av nye målere, og har inngått kontrakt med Fredrikstad Energi om utskifting av 50 000 målere i deres områder.

Selskapet satte ny rekord i kraftproduksjonen som følge av åpningen av nye Vittingfoss kraftstasjon, og med det var selskapets største utbyggingsprosjekt ferdigstilt. 

KLP kom inn på eiersiden i april med 15 %, og styrker selskapet med supplerende eierkompetanse. Rekord ble det også med et sykefravær på 2,7 % som er det laveste i selskapets historie.
På slutten av året ble det vedtatt å lukke den ytelsesbaserte pensjonsavtalen, og alle ansatte går fra 2015 over til innskuddsbasert pensjon.

Styret er fornøyd med resultatet for konsernet som ble 39,2 millioner kroner etter skatt, noe som viser at Ringeriks-Kraft er robust og godt rigget for å møte fremtiden.

Kunde

Vi ønsker å treffe kundene der kundene er, og det har blitt jobbet mye med nye og effektive kommunikasjonskanaler. Spesielt er det lagt betydelige ressurser i kundeinformasjon ved planlagte strømutkoblinger og feilsituasjoner i nettet. Fra 2014 har vi automatisk hentet inn timesverdier fra de nye målerne hos kundene våre, og vi ser frem til å tilby nye og fremtidsrettede løsninger som målerne muliggjør.

Styret vil peke på viktigheten av god drift, vedlikehold og reinvesteringer i strømnettet for å sikre en god forsyningssikkerhet. Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden i 2014. Grunnet hyppige og kraftige tordenvær sist sommer var KILE kostnadene (kostnader ved ikke levert energi ved avbrudd) høyere enn i 2013.

Ringeriks-Kraft har tro på en vekst i entreprenørmarkedet, og skal i de kommende årene ha spesiell oppmerksomhet på AMS-markedet. Selskapet vant i 2014 kontrakten på installasjon av 50 000 AMS målere i Fredrikstad Energi.

Selskapet er en lokal energi- og miljøpådriver gjennom å tilby nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier. I 2014 ble det nye anlegget for sameiet i Loeskollen satt i drift. På Nes i Ådal ble også selskapets første hurtigladestasjon for elbil åpnet, og det markerte starten på satsingen på flere hurtigladere lokalt.

 

Samfunn

Fornybarproduksjonen i selskapet ble økt betydelig da den nye kraftstasjonen i Vittingfoss ble satt i drift i 2014. Nå leverer vi en normalproduksjon som tilsvarer ren og miljøvennlig kraft til omtrent
22 000 bolighus. Et mildt år med mye nedbør har gitt høy produksjon og lave kraftpriser i markedet. Værsituasjonen har også medført et lavere strømforbruk gjennom hele året.

Selskapets eiere vektlegger gjennom sin eierstrategi at selskapet skal ta samfunnsansvar gjennom å drive et robust selskap med høy leveringssikkerhet, utvikling i et langsiktig perspektiv og tilby stabile arbeidsplasser. Som en viktig hjørnestensbedrift i Ringeriksregionen er selskapet bevisst sin rolle innen kompetanseutvikling, rekruttering av lærlinger og støtte til lokale idretts-, kultur- og ungdomsmiljøer.

Selskapet har produksjon i fire av de sentrale vassdragene på Østlandet. I elvene produserer vi kontinuerlig kraft av vannet som til enhver tid renner der, uavhengig av kraftpriser og værforhold. Vi sikrer stabil produksjon ved å være representert i flere vassdrag, og ved å ha flere aggregater i hvert vannfall.

Å øke produksjonskapasiteten er et prioritert vekstområde, herunder økning av produksjon i eksisterende kraftverk. Selskapet vil også fortsette utvikling av alternativ energi og vil være åpne for å delta i andre utviklingsområder.

Energiprisene på mellomlang sikt er påvirket av konjunkturnedgangen i verdensøkonomien og av økt produksjonskapasitet i Norden. Innføring av et felles nordisk elsertifikatmarked med en målsetting om 26,4 TWh ny fornybar kraft vil bidra til et kraftoverskudd i Norden. Energiprisene er også avhengig av nedbørsmengder og nivået på vannmagasinene. Etterspørselen etter norsk miljøvennlig vannkraft forventes fortsatt å være høy. For de første årene antas prisen på årskontrakter svinge rundt 25 øre/kWh.

Konsernet vil gjennom bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktenes energiforening (DEFO) arbeide for ytterligere forbedring av rammevilkårene knyttet til nettreguleringen.


Ytre miljø

Selskapet produserer og distribuerer miljøvennlig kraft. Selskapets virksomhet medfører i sin alminnelighet lite forurensning av det ytre miljøet og representerer betydelige positive miljøbidrag gjennom sin produksjon av fornybar vannkraft. Det har i 2014 ikke vært hendelser eller utslipp som i vesentlig grad har skadet det ytre miljøet.

Konsernets betydelige investeringsomfang både i produksjons- og nettvirksomheten er i stor grad begrunnet i helse, miljø og sikkerhet for de som oppholder seg ved selskapets anlegg.


Ringeriks-Kraft AS har klimakvoter til egen bilpark.

Det er etablert beredskapsplaner som skal sikre trygg håndtering av unormale situasjoner som flom og uvær.

Selskapet har i 2014 ingen foreliggende pålegg knyttet til det ytre miljøet.

Organisasjon og HMS

Ringeriks-Kraft AS eies av Ringerike kommune med 73 prosent og Hole kommune med 12 prosent. KLP ble eier i Ringeriks-Kraft med 15 % den 8. april 2014. KLP bidrar til en styrking av Ringeriks-Kraft med supplerende eierkompetanse. Konsernets virksomhetsområder er vannkraft, ny fornybar energi, infrastruktur, strømsalg og entreprenørvirksomhet.

Morselskapet eier 100 prosent av aksjene i datterselskapene Ringeriks-Kraft Produksjon AS, Ringeriks-Kraft Nett AS, Ringeriks-Kraft Strøm AS, Ringeriks-Kraft Service AS og Ringeriks-Kraft Nærvarme AS, Ringeriks-Kraft Eiendom 3 AS, og 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS. I tillegg eier Ringeriks-Kraft konsernet 71,38 % av Nettservice Østlandet AS som ble anskaffet 1.12.2013.

Ved utgangen av 2014 hadde konsernet 125 ansatte (116 årsverk), hvorav 14 ansatte er lærlinger. Morselskapet hadde 15 ansatte (13 årsverk) ved utgangen av 2014. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 44 år. 

De ansatte er fordelt på følgende datterselskap per 31. desember 2014 Antall ansatte Herav antall kvinner
Ringeriks-Kraft AS 15 7
Ringeriks-Kraft Produksjon AS 10 1
Ringeriks-Kraft Nett AS 24 3
Ringeriks-Kraft Strøm AS 5 3
Ringeriks-Kraft Service AS 42 1
Ringeriks-Kraft Nærvarme AS 1 1
Nettservice Østlandet AS 28 3

Det gjennomføres regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser i Ringeriks-Kraft. Generelt skårer vi over landsgjennomsnittet, med fremgang på de fleste områder siden siste undersøkelse. På forbedringssiden er det satt i gang prosesser for å styrke samspillet ytterligere i de enkelte selskapene.

For å ha et fremtidsrettet og robust selskap har Ringeriks-Kraft vedtatt å stenge den ytelsesbaserte pensjonsordningen og gå over til en innskuddsbasert ordning for alle ansatte som ikke har nådd laveste mulig pensjonsalder. Ny innskuddsbasert pensjonsordning er innført med virkning fra 1.1.2015.

Som styringsprinsipp legger konsernet til grunn «prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse», som gjelder for norske børsnoterte selskaper, samt de eierkrav som ble vedtatt i 2014. For å gi eierne en tilfredsstillende avkastning på den kapitalen selskapet forvalter er det grunnleggende å betjene kundene til konkurransedyktige vilkår, basert på kostnadseffektiv og sikker infrastruktur for produksjon og distribusjon av energi. 

Verdiene i selskapet søkes økt blant annet gjennom investeringer i økt egenproduksjon, effektivisering av virksomheten, utvikling av nye forretningsområder og gjennom forretningsmessig samarbeid med andre. Årlig utbytte til eierne vurderes i forhold til årets resultat, egenkapitalsituasjonen og behovet for kapital til videreutvikling av selskapet, slik det er beskrevet i eierkravene.

Innføring av AMS (avanserte måle- og styringssystemer) ble i hovedsak ferdig i 2013. Som en følge av AMS innføringen ble det igangsatt et smartnettprosjekt i 2014. Prosjektet skal legge til rette for en mer effektiv energibruk og bedre utnyttelse av kapasiteten i nettet. Prosjektet har blitt skattefunngodkjent og NVE har gitt tilsagn om FoU-støtte. Utover smartnett- og smartstrømprosjektene driver ikke konsernet med forsknings- og utviklingsaktiviteter.


Finansiell risiko

Konsernets inntekter fra kraftproduksjonen er eksponert for risiko ved endringer i energipriser, produksjonsvolumer, rente og valuta.

I et marked med stort innslag av vannkraft vil pris og produksjonsvolum variere. For å redusere risiko for store prisvariasjoner, og for å sikre deler av kontantstrømmene innen produksjonsvirksomheten og strømsalget, benyttes finansielle prissikringsinstrumenter. Prissikringer foretas i henhold til vedtatte strategier og inngås med ekstern samarbeidspartner. For å redusere variasjoner i produksjonsvolum er ca. 70 prosent av produksjonen volumsikret gjennom en avtale.

All krafthandel i engrosmarkedet foretas normalt i euro. For å unngå resultatendringer på grunn av svingninger i valutakurser er fastprisavtaler enten inngått direkte i norske kroner eller ved at selskapet har valutasikret disse.


Risiko forbundet med nettvirksomheten er i hovedsak knyttet til endringer i myndighetenes reguleringer og til skader på strømnettet som forårsakes av uvær, ytre påkjenninger eller havari samt skader på tredjeperson forårsaket av strømnettet.

Selskapet har etablert en rentestrategi hvor deler av selskapets rentebærende gjeld er sikret med fast rente. Selskapets kredittrisiko og renterisiko anses som lav.

Det er etablert en trekkrettighet for å sikre driftslikviditet. Selskapets likviditetsrisiko anses som lav.


Framtidsutsikter

Kraftmarkedet har opplevd et fall i kraftprisene den siste tiden. Prisene på mellomlang sikt er påvirket av konjunkturutviklingen i verdensøkonomien. Utbyggingsprosjekter som gir grønne sertifikater gir på kort og mellomlang sikt overskuddskapasitet i Norge, og det er manglende kabelkapasitet for eksport til utlandet. Klimautfordringene vurderes å medføre at etterspørselen etter norsk miljøvennlig vannkraft forventes fortsatt å være høy frem mot 2030.

Sentrale myndigheter uttrykker ønske om en struktureffektivisering av kraftbransjen. Både regjeringen og NVE-sjefen har uttalt seg til støtte for en reduksjon av antall nettselskaper. Et forretningsmessig samarbeid med andre vil gjøre selskapet mer robust med tanke på bemanning og kompetanse. Ringeriks-Kraft AS vil fortsette arbeidet med å utvikle samarbeid med andre.

Siden 2010 har vi vært gjennom en stor investeringsperiode med ny kraftstasjon i Åsa og Vittingfoss, samt innstallering av 20 000 smarte målere. Ved utgangen av 2014 var det gjennomført investeringer for 530 millioner kroner siden 2010. Nå er vi over på et mer normalt investeringsnivå for å sikre god og effektiv drift og stabil leveringskvalitet. Vi har i dag Norges nyeste nett, og for å opprettholde den gode kvaliteten fremover øker vi de årlige investeringene fra 20 til 30 millioner kroner.


I samsvar med de vedtatte eierkrav har Ringeriks-Kraft en investeringsplan i perioden 2015 – 2025 på 550 millioner kroner, inklusive kundefinansierte investeringer i nettet. Investeringsnivået er avhengig av rammebetingelser og kraftprisutviklingen. Dette vil kreve en styrking av egenkapitalen på minimum 10 millioner kroner i året i perioden. Investeringene er i hovedsak knyttet til ny vannkraftproduksjon og nettinvesteringer.

Samtidig med utbygging av strømnettet legger Ringeriks-Kraft AS ut fremføringsveier for fibernett. Selskapet jobber aktivt med å finne samarbeidsløsninger med andre bredbåndsaktører for bruk av denne infrastrukturen.

Ringeriks-Kraft vurderes å ha godt omdømme hos sine kunder, en åpen og tillitsfull dialog med eierne, kompetente medarbeidere og en tilfredsstillende økonomi. Ringeriks-Kraft er bedre rustet til å videreutvikles som et «fritt og selvstendig» energikonsern de nærmeste årene enn i 2010. Selv om vi står godt alene, må vi søke vekst og utvikling for å opprettholde og utvikle kompetanse, teknologi, attraktivitet som arbeidsgiver og finansiell kapasitet. Ringeriks-Kraft må sikres økonomisk handlefrihet til å utnytte forretningsmessige muligheter som oppstår.

Styret forventer en stabil utvikling av selskapet i 2015.


Likestilling

Konsernet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets ansatte er 22 kvinner. Morselskapets styre har sju medlemmer, herav to kvinner.


Konsernet har en høy andel mannlige ansatte. Dette skyldes hovedsakelig at infrastruktur- og entreprenørvirksomhetene tradisjonelt har vært mannsdominert.

Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillingene og er uavhengig av kjønn.


Diskriminering

Konsernet arbeider for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet, ved blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.


Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes og betjenes av flest mulig.


Helse og sikkerhet

Konsernet har stor oppmerksomhet på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Ringeriks-Kraft AS har i 2014 videreført aktiviteter der målet blant annet er å redusere sykefraværet. De ansatte har tilbud om flere aktiviteter som blant annet trening på helsestudio og deltakelse i Ringeriksmaraton.

Konsernets samlede sykefravær var 2,7 prosent. Av dette utgjorde fravær inntil 16 dager 1,7 prosent og sykefravær ut over 16 dager 1,0 prosent. Selskapet har i 2014 hatt en reduksjon i langtidsfraværet og uendret korttidsfravær.


Det arbeides systematisk med rapportering av uønskede hendelser og farlige forhold. Rapporteringen har som formål å forebygge ulykker og å legge til rette for erfaringsutveksling mellom kollegaer. Det har ikke vært registrert ulykker i 2014.

Virksomhetsområder

Konsernets virksomhet er energiproduksjon, nettvirksomhet, strømsalg og entreprenørvirksomhet.

Vannkraft

Ringeriks-Kraft Produksjon AS ivaretar konsernets virksomhet innen kraftproduksjon og består av hel- og deleide produksjonsanlegg. Virksomheten drifter kraftverk i Bægnavassdraget, Numedalslågen, Midt-Telemark og i Randselva og har konsesjon på drift av anleggene Hønefoss I og II, Åsa, Vittingfoss og Aall-Ulefos kraftstasjon.

Selskapet har i 2014 samlede driftsinntekter på 108,8 millioner kroner, et driftsresultat på 39,8 millioner kroner og et resultat før skatt på 31,2 millioner kroner. Samlet produksjon i 2014 for selskapet utgjorde 481 GWh.

Spotpris grunnkraft gjennom året var 22,9 øre/kWh (område 1), mens gjennomsnittlig oppnådd pris mot tilgjengelig volum ble 27,0 øre/kWh.

Endrede forskrifter har ført til at det er blitt gjennomført flere store rehabiliteringer av damanleggene i Numedalen. Dette har for en periode redusert utnyttelsen av magasinene i Numedalslågen.


Driften av anleggene har forløpt uten større feil eller avvik.

Den nye kraftstasjonen, Vittingfoss aggregat 5, ble satt i drift i slutten av april 2014. Fra dette tidspunkt har selskapet fått 6 % av sin produksjon som sertifikatberettiget grønn energi.

Ringeriks-Kraft AS eier 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS som igjen eier 100 prosent av aksjene i AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk. Selskapet er lokalisert i Randsfjord-vassdraget og består av fire kraftverk med åtte turbiner.

Viul Kraft AS' regnskap er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. I regnskapet er andel av overskudd i Viul Kraft AS innarbeidet med 5,3 millioner kroner etter avskrivning av goodwill med 2,6 millioner kroner.


Infrastruktur

Ringeriks-Kraft Nett AS har som mål å sikre at kundene har sikker strømforsyning og trygge elektriske anlegg, samt bidra til å utvikle bredbåndstilbud for kundene i regionen.

Virksomheten drives i henhold til rammer i hovedsak gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for inntekter og tariffering, samt krav til teknisk kvalitet i nettet.

Virksomheten hadde samlede driftsinntekter på 140,3 millioner kroner, et driftsresultat på 27,6 millioner kroner og resultatet før skatt er 20,6 millioner kroner. Dette gir en avkastning på nettkapitalen på 7,5 %. Det ble transportert 518 millioner kWh i strømnettet. Selskapet hadde 21 002 kunder ved utgangen av 2014.


Leveringskvaliteten til kundene i 2014 har vært noe lavere enn forventet for Ringeriks-Kraft med en KILE kostnad på 4,5 millioner kroner. Sommeren 2014 var preget av perioder med uvanlig mye tordenvær og utfall som følge av lynnedslag. Leveringssikkerheten til kundene ble 99,98 %.

Ringeriks-Kraft Nett AS gjennomførte i 2012 / 2013 installering av nye smarte målere (AMS). Som følge av AMS har selskapet effektivisert driften i 2014, og jobber videre med nettnytteløsninger som skal redusere investeringsbehovet i de nærmeste årene. AMS legger også til rette for en mer effektiv styring av energibruk for kundene.

Selskapet har en fibervirksomhet med mål om å bidra til økt fiberutbygging i regionen. Sammen med Lier Everk AS, Øvre Eiker Energi AS og MidtNett Buskerud eier Ringeriks-Kraft Nett AS Fiberselskapet AS. Formålet er å tilby salg av kommunikasjonskapasitet inn og ut av regionen, samt salg av transittkapasitet gjennom regionen.


Ny fornybar energi

Ringeriks-Kraft Nærvarme AS er et heleid datterselskap av Ringeriks-Kraft AS. Selskapet ble stiftet i slutten av 2009. Målet med selskapet er å sikre en nødvendig vekst og utbedring av miljøvennlig produksjon og distribusjon gjennom å bygge og drifte nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier i regionen. Selskapet har også ambisjoner om å være en rådgiver innen fornybar energi og miljø.

Selskapets hovedmarkedsområder vil primært være kommunene Ringerike og Hole.


Det ble solgt 176 varmepumper i 2014, en nedgang fra 255 pumper i 2013. Salg og markedsføring av varmepumper ble overdratt til Ringerike vaktselskap i oktober 2014.

I løpet av 2014 ble nytt nærvarmeanlegg på Loeskollen satt i drift.

Virksomheten har samlede driftsinntekter på 7,6 millioner kroner og et overskudd før skatt på 38 tusen kroner. Det er produsert og levert 4,5 millioner kWh i nærvarmeanleggene.


Marked og strømsalg

Ringeriks-Kraft Strøm AS er ansvarlig for kraftsalg til sluttbrukermarkedet, og drifter kundesenteret til konsernet. Selskapet hadde i 2014 driftsinntekter på 99,2 millioner kroner og et resultat før skatt på 2,7 millioner kroner. Hovedaktiviteten har vært salg av strøm til bedriftskunder og privathusholdninger i Ringeriksregionen, og selskapet har 73 prosent av regionens strømkunder.

I løpet av 2014 har selskapet vunnet en stor andel av kunder i borettslag og sameier i Ringerike. Denne kundegruppen har gått over fra fellesmålte anlegg per bygg til egen smart måler per kunde.


Det ble solgt 328 GWh strøm i 2014, som er en nedgang fra 390 GWh i 2013. Reduksjonen skyldes i hovedsak salg av PowerTrade porteføljen som var med deler av forrige år og lavere forbruk hos kundene grunnet mildt vær.

Selskapet jobber med utviklingen av mer fremtidsrettede produkter for å utnytte det konkurransefortrinnet de nye smarte målerne gir.


Entreprenør

Ringeriks-Kraft Service AS prosjekterer og bygger nye nett-anlegg, i tillegg til drift og vedlikehold av det eksisterende ledningsnettet, vei-elektro og booking og montasje av nye smarte målere. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, kontroll av strømmålere, nye tilknytninger samt vedlikehold.

De største kundene, foruten Ringeriks-Kraft Nett, er selskaper som Kamstrup, Hadeland Energinett, Hafslund Nett, Hallingdal Kraftnett, Statens Vegvesen, Rauma Energi, EB Nett, diverse anleggsentreprenører samt kommuner og privathusholdninger i nærområdet.


Ringeriks-Kraft Service er 100 % eid av Ringeriks-Kraft AS. Selskapet hadde i 2014 driftsinntekter på 80,1 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 17,2 millioner kroner. Selskapet hadde en ekstern omsetning på 46 prosent. Ringeriks-Kraft Service kjøpte 70 % av Nettservice Østlandet AS i desember 2013. Eierposten er økt til 71,38 % i 2014. Kjøpet skal bidra til målsatt vekst i utvalgte segmenter i eksterne nettområder.

Nettservice Østlandet hadde i 2014 driftsinntekter på 48,0 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 5,2 millioner kroner. Selskapet har en ekstern omsetning på 100 prosent.


Morselskap

Ringeriks-Kraft AS er morselskapet i konsernet. Selskapet utfører strategiske og administrative tjenester for konsernet, blant annet kraft- og finansforvaltning, økonomi- og regnskapsrapportering, risiko- og økonomistyring. Videre utføres felles administrative tjenester som informasjon, kompetanseutvikling, personal og HMS arbeid.


Selskapet hadde i 2014 driftsinntekter på 26,0 millioner kroner og et resultat før skatt på 17,0 millioner kroner.

Resultat

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle stilling.

Konsernets driftsinntekter utgjorde 430,4 millioner kroner. Av de totale driftsinntektene utgjorde salg av energi til engrosmarkedet 97,6 millioner kroner, salg av overføringstjenester 131,0 millioner kroner og salg av energi til bedrifter og husholdninger 95,7 millioner kroner. Øvrige driftsinntekter på 106,1 millioner kroner kom i hovedsak fra entreprenørtjenester og salg av varmepumper.

Konsernet fikk et driftsresultat på 84,3 millioner kroner og et resultat før skatt på 76,8 millioner kroner.

Konsernets samlede beregnede skattekostnad for 2014 er 40,7 millioner kroner. Av disse er eiendomsskatt på kraftverkene på 3,0 millioner kroner som er ført som driftskostnader. Skattekostnaden avviker fra normal skatteprosent, i hovedsak som følge av grunnrenteskatt for kraftverkene. Resultatet etter skatt i konsernet utgjorde 39,1 millioner kroner.

Konsernets resultatregnskap og balanse er etter styrets mening tilfredsstillende.


Likviditet og finans

Langsiktig rentebærende gjeld i konsernet er 658,0 millioner kroner. 

Konsernets egenkapital var ved utløpet av året 426,8 millioner kroner. Dette ga en egenkapitalandel på 33,7 prosent som er et tilfredsstillende nivå i forhold til selskapets virksomhet, omfang og risiko. Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital) for konsernet var 9,2 prosent.


Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 42 millioner kroner. Det er ved årsskiftet ingen kortsiktige lån. Etter dekning av netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 122 millioner kroner, netto låneopptak på 50 millioner kroner og utbetalt utbytte i 2014 med 31 millioner kroner, ble reduksjon i likviditeten 62 millioner kroner. Samlet tilgjengelig likviditet var 13 millioner kroner per 31. desember 2014. I tillegg har konsernet en trekkrettighet på 70 millioner kroner.


INVESTERINGER

Samlede investeringer i konsernet var 148,2 millioner kroner i 2014. Av dette utgjorde investeringer i strømnettet 46,5 millioner kroner. 22,2 millioner kroner av nettinvesteringene ble finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. Prosjektet i Vittingfoss medførte investeringer på 86,6 millioner kroner i 2014 for produksjonsvirksomheten. Øvrige investeringer var i hovedsak infrastruktur til fibernett, driftsmidler Service og oppgradering av IT infrastruktur.

FORTSATT DRIFT

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.


Utbytte

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling. Ringeriks-Kraft AS har, i samsvar med eierkravene, store investeringer i fornyelse og styrking av strømnettet og bygging av annen fornybar energi, noe som krever en styrking av egenkapitalen.


Resultatet for 2014 ble godt til tross for lave kraftpriser. Styret har lagt vekt på ikke å svekke selskapets finansielle stilling, samt å sikre eierne en langsiktighet og stabilitet i utbyttet. Styret foreslår et utbytte til eierne på 25 millioner kroner av et resultat i konsernet på 39,2 millioner kroner etter skatt.

Disponering av resultat

Resultatet i Ringeriks-Kraft konsernet ble kroner 39 126 996 for 2014. Årets overskudd etter skatt i morselskapet Ringeriks-Kraft AS er kroner 12 521 742

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling.

Årets overskudd foreslås anvendt slik:

Avsatt utbytte kr. 25 000 000
Konsernbidrag kr.      704 934
Overført fra annen egenkapital kr. -13 183 192
Sum disponert kr. 12 521 742

19. mars 2015
Styrets signaturer