Konsernsjefens hjørne

Rigget for vekst

Veksten de siste fem årene gjør at vi i dag er bedre rustet til å møte fremtiden enn det vi var i 2010.

Utvikling gjennom tilpasningsdyktighet

I mange sammenhenger hører vi at virksomhetene må bli større for å kunne være levedyktig i fremtiden. I vår bransje har dette blitt veldig aktualisert med Reiten-utvalget og energilovendringene denne våren. I noen sammenhenger er det åpenbart riktig. Men ikke nødvendigvis riktig over hele fjøla. 

Da er det er greit å minne oss om Darwins tese om surviving of the fittest.I organisasjonsteori blir oversettelsen ofte til at stort er det eneste saliggjørende. Utviklingen i Ringeriks-Kraft er forhåpentligvis et vitnesbyrd på Darwins budskap om at overlevelse/ utvikling sikres gjennom tilpasningsdyktighet. 

Indikatorer peker i riktig retning

Et målrettet arbeid over mange år har ført til at vi står sterkere i dag enn hva vi gjorde for 5 år siden. Mange indikatorer har gått i riktig retning. Vi er stolte over at kundetilfredsheten øker, en negativ trend i markedsandelen på strømsalg har snudd, og vi er det første selskapet i Norge som har installert nye smarte målere hjemme hos alle kundene våre. I 2014 fikk vi KLP inn på eiersiden med 15 %, og styrker selskapet med supplerende eierkompetanse. Ved årsskiftet var vi 125 ansatte, og vi har økt veksten inn i det nye året. Sist, men ikke minst. Det tallet vi er stoltest av er sykefraværet på rekordlave 2,7 %, og 0 fraværsskader. Resultatet bygger på et målrettet arbeid i hele organisasjonen.

I løpet av året ble vårt største byggeprosjekt noensinne ferdigstilt, og aggregat 5 i Vittingfoss kraftstasjon ble satt i drift etter en vellykket byggeperiode. Oppstarten av det nye anlegget gav oss tidenes produksjonsrekord på 481 GWh, en oppgang fra 388 GWh i 2013.

Flere bein å stå på

En av de store utfordringene kraftbransjen står foran er kraftprisutviklingen. Vi vil se lave resultater med tilhørende svekket investeringsevne i kraftproduksjon de nærmeste årene. Dette gjelder også oss. I begynnelsen på dette tiåret stod kraftproduksjon for 60 – 80% av verdiskapningen i konsernet. Med veksten som er skapt i de andre virksomhetene våre, så ser vi at verdiskapningen vil fordele seg med ca. en tredjedel hver på vann, nett og marked de nærmeste årene. Flere bein å stå på reduserer risiko og gir større trygghet i utviklingen konsernet er på tur inn i.

Vi har vist at vi er levedyktige og kan møte de utfordringene som står foran oss. Samtidig ser vi at vi vil ha nytte av å vokse eller få til gode samarbeidsløsninger med andre på noen områder. Men vi MÅ ikke. Vi har valgfriheten. Og den er verdifull i arbeidet med å videreutvikle konsernet på grunnmuren som et frittstående konsern med en fri og regional stilling.

 

assets/charts/2014/fordeling-verdiskapning.csv

I begynnelsen av dette tiåret stod kraftproduksjon for 60-80 % av verdiskapningen i konsernet.

Viktige, lokale ringvirkninger

God alene, best sammen er vårt slagord. Og jeg tror at som Fleksnes sa, det er ikke bare å si det, men også å gjøre det, som er vår styrke. En tett og god dialog med eierne, som har fulgt eierkravenes utbyttepolitikk, har gitt grunnlag for god egenkapitalfinansiering av prosjekter og virksomheten generelt. Dette skaper virksomhet og verdier som i neste omgang skaper arbeidsplasser, skatteinngang og utbytte.

Samarbeid og gode prosesser med de ansatte og de ansattes organisasjoner har gitt gode HMS-tall, gode arbeidsmiljøindikatorer, og en fremtidsrettet og bærekraftig pensjonsordning. 

Det er med stor respekt og ydmykhet jeg kan si at vi har ansatte som ønsker å gå i dialog, og som har vært villige til å se at de vanskelige og kanskje kontroversielle løsningene faktisk er de beste for både selskap og de ansatte. Survival of the fittest.

En av de viktigste sakene for regionen vår er vei- og baneprosjektet. Vi vil etter fattig evne forsøke å bidra til at endelig beslutning blir fattet, helst i løpet av året. Befolkningsveksten som forventes i vår region vil medføre en rivende utbygning av boliger, og forhåpentligvis et yrende næringsliv. Vi kan forsikre at vi har både den organisatoriske og økonomiske styrken til foreta de nødvendige investeringene i elektrisk infrastruktur som veksten vil kreve utover det utbyggerne selv dekker.

Et SMARTERE liv

Med stor vekst vil det være nyttig, og kanskje nødvendig, å utnytte ressursene på en smartere måte. De nye smarte målerne gir oss grunnlaget for å skape mer bevissthet om energibruk. Bedre kommunikasjon mellom kraftselskapet og hver enkelt kunde. Mer effektiv utnyttelse av energien og forsyningssystemene. En enklere og tryggere hverdag. Et SMARTliv.

Etter at de nye målerne kom på plass for et års tid siden har vi drevet et utviklingsarbeid som har gitt oss SMARTliv som resultat. Det blir lansert i begynnelsen av mai 2015, og vi er utrolig spente på hvordan mottakelsen blir blant kundene våre. Kan vi klare å skape bevissthet rundt energibruk når strømmen også er der, og ikke bare når den en sjelden gang er borte

Kan vi klare å skape bevissthet rundt energibruk når strømmen er der, og ikke bare når den en sjelden gang er borte?

Lagarbeid som gir resultater

Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle som har gitt sitt bidrag til at Ringeriks-Kraft kan bli en bedre leverandør for kundene, at selskapet skaper varige verdier, at eierne kan få et godt utbytte tuftet på gode økonomiske resultater og at medarbeiderne har en arbeidsplass med trygghet og trivsel, med utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver.

Jeg er utrolig stolt over det lagarbeidet som gjøres og de resultater vi har oppnådd. Så må vi minne hverandre om at slike resultater er ferskvare, og at vi må jobbe hardt i morgen og hver eneste dag deretter. God alene, best sammen.

Ole Sunnset, Administrerende direktør