Året vårt

Gjennom 2014 har Ringeriks-Kraft lagt et solid fundament som gir godt grunnlag for vekst.

Aldri har sykefraværet vært så lavt

- Vi trener på å ta vare på hverandre, og jobben som er gjort har gitt resultater, sier administrerende direktør Ole Sunnset. I 2014 kunne han med stolthet presentere et sykefraværstall på rekordlave 2,7 %.

Hver enkelt ansatt gjør en betydningsfull innsats for arbeidsplassen og kollegaene hver eneste dag. Vi dyrker de gode historiene, og det er tydelig at positivitet smitter. Vi er opptatt av å utnytte kapasiteten i hver enkelt, og vi tilrettelegger arbeidet så godt det lar seg gjøre.

Som vi sier i Ringeriks-Kraft - vi er gode alene, men best sammen.

HMS er alltid først på agendaen

Siste fraværsskade var i mars 2013, og aldri før har det blitt rapportert inn så mange uønskede hendelser. Rapporteringen av hendelser er positiv fordi den legger grunnlaget for forbedringstiltak. Vi jobber systematisk med å ha HMS først på agendaen i alle møter, og alle ansatte blir aktivt involvert i HMS-arbeidet. Økt bevissthet rundt helse, miljø og sikkerhet gir gode resultater, men det krever kontinuerlig fokus.

assets/charts/2014/aaret-utvikling-sykefravaer.csv

Smarte målere i drift

I begynnelsen av 2014 ble ble så godt som alle målerinnsamlinger fra våre 21 000 kunder hentet inn fra de nye smarte målerne. Nå henter vi flere måleverdier på en dag enn det vi til sammen hentet inn på to år før. De nye målerne har åpnet opp et hav av muligheter for både oss og kundene våre.

Vi ser mange fordeler ved å være tidlig ute med målerbytte, og både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk har det allerede vist seg å være en lønnsom investering. Blant annet gjennom sparte driftskostnader og investeringer i nettet. For kundene våre betyr det at investeringene kan gjøres enda mer presise der behovet er størst, og smarte investeringer bidrar til å holde nettleien på et stabilt nivå.

UNDER UTVIKLING

Gjennom året har det vært lagt ned betydelig innsats i FOU-aktiviteter knyttet til de nye målerne, og her er noe av det som er under utvikling:

  • Automastisk varsling av strømbrudd ved planlagte utkoblinger og feil.
  • Automastisk kartvisning av områder med strømbrudd.
  • Beregning av avbruddskostnader på lavspent.
  • Individuell avbruddskompensasjon.
  • Bruk av drone på befaringer av nettet.
  • Lokalisering av feil ved overvåkning av sosiale medier. Eks. Twitter.
  • Oversikt over nettap per nettstasjon

Disse punktene og mye mer er under utvikling, og vil fortløpende bli implementert i den daglige driften til nettselskapet. 

Entreprenørselskap i vekst

Erfaringene vi har høstet ved å være tidlig ute med å skifte til nye smarte målere har bidratt til vekst og nye oppdrag for entreprenørselskapet i konsernet. Prosjektmodellen går ut på å benytte vår erfarne prosjektledelse i samarbeid med lokalt forankrede ressurser. Dette ble gjennomført på Ringerike med stor suksess, og det er et konsept vi har tro på i det nasjonale markedet.

Entreprenørselskapet har kontrakter med Fredrikstad Energi og Dalane Energi på til sammen 86 000 målere. Selskapet har ambisjoner om å være en betydelig aktør på målerbytter i hele Norge.

Montasjen i Dalane har oppstart med en pilotgruppe i mai 2015, og oppstart i Fredrikstad er forventet fra høsten 2016.

I tillegg til satsingen på AMS-montaje har entreprenørselskapet økt omsetningen på belysning og el-nett det siste året.

Montørlaget har vært på 19 500 hjemmebesøk

Vannkraftproduksjonen til topps

Torsdag 23. oktober 2014 ble nye Vittingfoss høytidelig åpnet av NVE-sjef Per Sanderud. Etter en vellykket byggeprosess er produksjonskapasiteten i anlegget økt med 70 %, og vi bedrer utnyttelsen på eksisterende vannfall uten negativ miljøpåvirkning.

Vårt største utbyggingsprosjekt noen sinne ble markert med 70 gjester tilstede, og NVE-sjef Per Sanderud til å sette i gang maskinen. Han forteller at NVE ser svært positivt på de løsningene som er valgt for å utnytte eksisterende vannfall optimalt.

Øker med 26 GWh

Kraftstasjonen, som ligger i Numedalslågen, hadde fire aggregat fra før, og det femte aggregatet er tilpasset eksisterende anlegg med moderne løsninger som hever standarden på hele anlegget. Den totale energiproduksjonen øker med 26 GWh årlig, slik at total årsproduksjon nå er 140 GWh.

Elsertifikatordningen er en støtteordning for investering i økt fornybarproduksjon, og var en viktig brikke for at det ble lønnsomt å utvide kraftverket nå. Med denne utvidelsen er Ringeriks-Kraft delaktige i Norges og Sveriges felles mål om å øke fornybar kraftproduksjon med 26,4 TWh frem til 2020.

Det mest moderne anlegget i lågen

Som følge av nye flomavledningskrav i Numedalslågen er det også bygget en ny stor lukedam med kapasitet på 550 m3/s. Denne utbyggingen har ført til at anlegget nå er det mest moderne i hele lågen, og står godt rustet til å avlede flommer som er 1,5 gang det som noen gang er observert.

Øker verdien av selskapet

Representanter fra eierne, både Ringerike og Hole kommuner og KLP, var tilstede på åpningen av det som til nå er det største investeringsprosjektet for økt fornybar produksjon i Ringeriks-Kraft. Totalt har prosjektet kostet 180 millioner kroner. Kraftproduksjonsprosjekter er langsiktig, og investeringer tilbakebetales over 100 år. Eierne våre har stor tro på verdien av vannkraft, og ser på økt egenproduksjon som ett av virkemidlene for å øke verdien av selskapet.