• 481.000 mWh vannkraft produsert
  • 125 ansatte
  • 430  mill. i driftsinntekt
  • 39  mill. i årsresultat

2014 kort oppsummert

Tidenes laveste sykefravær og 0 fraværsskader

Konsernet Ringeriks-Kraft leverte et historisk lavt sykefraværstall på 2,7 %. For første gang hadde vi heller ingen fraværsskader i løpet av året. Tallene er ikke tilfeldige, men gjenspeiler et målrettet HMS-arbeid. Vi har bygget en kultur der det er aksept for å være på jobb selv om vi ikke har 100 % kapasitet en periode, og vi tilrettelegger arbeidet for hver enkelt. 

 

KLP inn på eiersiden

Ringerike kommune besluttet å selge 15 % av aksjene i Ringeriks-Kraft til KLP i 2014. Kommunestyret ønsket at et salg skulle skje til en ny eier som er opptatt av at selskapets frie og regionale plassering opprettholdes. Ringeriks-Kraft forventer at KLP vil bidra til en positiv verdiutvikling av selskapet, slik at eiernes totale verdier vil øke.