Fra venstre: Steffen Fagerås (direktør entreprenør), Odd Birger Nilsen (økonomisjef, markedsdirektør), Helge Bergstrøm (produksjonssjef), Ole Sunnset (adm. direktør), Kjell Baug (v.d./ finansdirektør), Live Dokka (direktør fornybar), Jan Erik Brattbakk (nettsjef)

Virksomheten

Konsernet Ringeriks-Kraft består av morselskapet Ringeriks-Kraft AS og fem heleide datterselskaper under virksomhetsområdene Marked, Vannkraft, Entreprenør, Ny fornybar energi og Infrastruktur.

Organisasjonskart

Organisasjonskart

Marked

Marked

Ansvarlig for kraftsalg til sluttbrukermarkedet. Kundesenteret er organisert under Marked.

 • Markedsdirektør:
  Odd Birger Nilsen
  Antall ansatte:
  6
  Driftsinntekter:
  140 millioner kroner
  Omsetning GWh:
  390 GWh
  Antall kunder:
  15 000
 1. Første husholdningskunde ble flyttet over til Nordpools timespriser
 2. PowerTrade porteføljen selges for å konsentrere oppmerksomheten om hjemmemarkedet
 3. Oppstart for automatisk behandling av strømbestillinger
 4. Som takknemlig sponsor av idretten lanseres HBK-strøm

assets/charts/2013/virk_marked_spot2.csv

assets/charts/2013/virk_marked_faktura.csv

I 2013 valgte vi å konsentrere vår virksomhet om lokale kunder og solgte vår eksterne portefølje (Power Trade). Resultatene av dette er at vi har klart å øke kundemassen lokalt.

Vannkraft

Vannkraft

Eier av selskapets kraftanlegg. Drift av kraftstasjoner i Hønefoss, Åsa, Vittingfoss og All-Ulefos samt Viulfoss og Askerudfoss for Viul Kraft. Forvaltning av selskapets kraftportefølje.

 • Produksjonssjef:
  Helge Bergstrøm
  Antall ansatte:
  9
  Driftsinntekter:
  109 millioner kroner
  Total produksjon:
  380 GWh
 1. Vellykket oppstart av det nye aggregatet i Åsa kraftstasjon.
 2. Storflom på østlandet. Største tilløpsflom på 50 år.
 3. Oppgradering av bunnluke i Viulfoss ble ferdigstilt
 4. Det nye kraftstasjonsbygget i Vittingfoss ble satt opp

assets/charts/2013/virk_vannkraft_produsert.csv

95831464

Se video av Hønefossen i flom

Utbygging av Vittingfoss kraftstasjon

I flere år har vi sett vannet renne forbi Vittingfoss kraftstasjon, og i 2012 ble det vedtatt å utvide kapasiteten til kraftverket for å nyttiggjøre seg denne ressursen som er tilgjengelig.

Dette er et stort prosjekt for Ringeriks-Kraft, og arbeidet med byggingen dominerer gjennom hele året. I løpet av 2013 ble kraftverksbygningen satt på plass, og planlagt idriftsettelse av det nye aggregatet er i juni 2014.

Entreprenør

Entreprenør

Konsernets entreprenørselskap. Hovedområdene er prosjektering, utbygging og vedlikehold av elektrisk fordelingsnett og belysningsanlegg. Våre hovedmarkeder er drift og vedlikeholdsoppdrag sentralt på Østlandet, og ellers prosjektrettet virksomhet i hele Norge.

 • Direktør:
   Steffen Fagerås
  Antall ansatte:
   42 personer, 8 lærlinger
  Driftsinntekter:
  95 millioner kroner
  Resultat:
  10 millioner etter skatt
 1. .
 2. Tildelt kontrakt på hakkespettkladning og montasje i koplingsstasjoner for Hallingdal EnergiNett
 3. Intensjonsavtale om kjøp av 70 % av aksjene i Nettservice Østlandet
 4. Kontrakt på riving av 13 km 66 kV linje og diverse linjeveldikehold av 22/66 kVs linjer for Tussa Nett
 5. Kontrakt på drift og vedlikehold av veibelysning for Asker og Bærum kommune i inntil 4 år
 6. Overlevert ny LED belysning i ishockeyhallen i Hønefoss
 7. Avsluttet booking av montasjeprosjektet med 20 000 målere for Kamstrup i Ringeriks-Kraft Nett
 8. Underskrevet avtale om kjøp av 70 % av aksjene i Nettservice Østlandet
 9. Etter anbudskonkurranse ble vi tildelt kundeinitierte jobber hos Ringeriks-Kraft Nett

assets/charts/2013/virk_entreprenor_omsetning.csv

I 2013 har det vært høyt aktivitetsnivå og mange store jobber. For å håndtere den økende arbeidsmengden har vi ansatt flere nye og dyktige medarbeidere i selskapet. I tillegg ble 70 % av entreprenørselskapet Nettservice Østlandet ble kjøpt på slutten av året.

Flere og flere oppdrag er utenfor ringeriksdistriktet. Blant annet har vi revet ned 13,2 km 66 kV linje i Volda kommune for Tussa Nett. En viktig del av kontrakten var å rive ett fjordspenn på 2,6 km innen utgangen av august 2013.

Ny fornybar energi

Ny fornybar energi

Salg og vedlikehold av luft – luft varmepumper til privatboliger samt i startgropa for næringsbygg. Selskapet har ansvar for produksjon og bruk av ny fornybar energi. Selskapet leverer miljøvennlig energi fra biomasse og varmepumpe til flere kunder i distriktet. I 2013 oppnådde selskapet en sterk vekst i salget av varmepumper i privatmarkedet.

 • Direktør:
   Live Dokka
  Antall ansatte:
  2
  Driftsinntekter:
  8,9 millioner kroner
  Resultat:
  - 0,6 millioner kroner
  Varmeproduksjon:
  5 GWh
 1. Kalde måneder med høy varmeproduksjon
 2. Utsikter til lave strøm- og energipriser gjør markedet stille for nye prosjekter
 3. Fullt trykk på salg av varmepumper
 4. Vi energimerker flere yrkesbygg
 5. Igangsettelse av varmepumpeanlegg på Loeskollen med varmeleveranse til 28 leiligheter

I 2013 har vi hatt et stort oppdrag på boligprosjektet Loeskollen, som ligger rett utenfor Hønefoss. Vi har etablert en varmesentral med varmepumpe som valgt teknologi. Dette er første prosjektet med individuell måling i hver leilighet. Den store fordelen er muligheten det gir beboerene til å styre og overvåke egen energibruk.

Infrastruktur

Infrastruktur

Ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde strømnettet i regionen. Leverer strøm til nærmere 20 000 kunder.

 • Nettsjef:
   Jan Erik Brattbakk
  Antall ansatte:
   24
  Driftsinntekter:
  174 millioner kroner
  Distribuert GWh:
   566
  Antall kunder:
   21 160
 1. Årets høyeste last 138,7 MW den 24.01
 2. Ny forsyning til Sollihøgda ferdigstilt
 3. Ny forsyning til Nestunnelen ferdig
 4. Merkbar nedgang i telefonhenvendelser på grunn av automatisk måleravlesning
 5. Oppstart av montasjearbeider med forsyningsanlegg til RV 7 Sokna - Ørgenvika
 6. Generelt høyt aktivitetsnivå på nettvedlikehold.
 7. 13 000 kunder får timesmåling
 8. AMS-montasje avsluttet
 9. Kraftig vindvær med tilhørende reparasjoner i nettet

assets/charts/2013/virk_infrastruktur_investeringer.csv

assets/charts/2013/virk_infrastruktur_forbruksutvikling.csv

assets/charts/2013/virk_infrastruktur_nettleien.csv

assets/charts/2013/virk_infrastruktur_forbruksutvikling.csv