Fra venstre: Per Christian Gomnæs (styrets nestleder), Per Erling Roskifte (styremedlem), Turid Ellingsen (styremedlem), Hedda Obstfelder (styremedlem),
Per Stamnes (styrets leder), Roger W. Hansen (styremedlem), Anders Trå (varamedlem)

Styrets beretning

Årsberetning 2013

Konsernet Ringeriks-Kraft består av morselskapet Ringeriks-Kraft AS med hovedkontor i Hønefoss. Morselskapet eier 100 prosent av aksjene i datterselskapene Ringeriks-Kraft Produksjon AS, Ringeriks-Kraft Nett AS, Ringeriks-Kraft Strøm AS, Ringeriks-Kraft Service AS og Ringeriks-Kraft Nærvarme AS, Ringeriks-Kraft Eiendom 3 AS, og 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS. I tillegg eier Ringeriks-Kraft konsernet 70 % av Nettservice Østlandet AS som ble anskaffet 1.12.2013.

Ringeriks-Kraft AS eies av Ringerike kommune med 88 prosent og Hole kommune med 12 prosent. 29. mars 2014 inngikk KLP en avtale med Ringerike kommune om kjøp av 15 prosent av aksjene i Ringeriks-Kraft med regnskapsmessig virkning fra 31.12.2013. Eiersammensetningen i Ringeriks-Kraft AS er dermed Ringerike kommune med 73 prosent, Hole kommune med 12 prosent og KLP med 15 prosent.

Konsernets virksomhet, mål og styring

Konsernets hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft samt entreprenørvirksomhet for norske nettselskaper.

Som styringsprinsipp legger konsernet til grunn ”prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse”, som gjelder for norske børsnoterte selskaper, samt de eierkrav som ble vedtatt i 2007.  For å gi eierne en tilfredsstillende avkastning på den kapitalen selskapet forvalter er det grunnleggende å betjene kundene til konkurransedyktige vilkår, basert på kostnadseffektiv og sikker infrastruktur for produksjon og distribusjon av energi.

Verdiene i selskapet søkes økt blant annet gjennom investeringer i økt egenproduksjon, effektivisering av virksomheten, utvikling av nye forretningsområder og gjennom forretningsmessig samarbeid med andre.

Årlig utbytte til eierne vurderes i forhold til årets resultat, egenkapitalsituasjonen og behovet for kapital til videreutvikling av selskapet, slik det er beskrevet i eierkravene.

Som en viktig hjørnestensbedrift i Ringeriksregionen er selskapet bevisst sin rolle innen kompetanseutvikling, rekruttering av lærlinger og støtte til lokale idretts-, kultur- og ungdomsmiljøer.

Dermed kan en gi eierne en tilfredsstillende avkastning på den kapitalen selskapet forvalter. Verdiene kan blant annet økes gjennom økt egenproduksjon, effektivisering av virksomheten, utvikling av nye forretningsområder og gjennom forretningssamarbeid med andre. Årlig utbytte vurderes hvert år i forhold til årets resultat, egenkapitalsituasjonen og behovet for kapital til videreutvikling av selskapet, slik det er beskrevet i eierkravene.

Redegjørelse for årsregnskapet

Konsernet har satset målbevisst på omdømmebyggende tiltak. Det har blitt lagt ned betydelige ressurser i nye og mer effektive kommunikasjonsformer med kundene, for eksempel ved sms, e-post og nye nettsider sammen med aktiv spredning av informasjon og fakta gjennom media- og informasjonsmøter mot eiere og kunder.

Ringeriks-Kraft AS inngikk i desember 2010 avtale om kjøp av kraftverket Aall-Ulefos. Kraftverket har en midlere årsproduksjon på ca. 38 GWh. Transaksjonen ble gjennomført i november 2012. Konsesjon ble gitt 14. mars 2014.

For å sikre oppmerksomhet på lokalmarkedet, ble PowerTrade porteføljen solgt til Trønder Energi AS i mai 2013. Porteføljen besto i hovedsak av bedriftskunder i riksmarkedet.

Styret vil peke på viktigheten av god drift, vedlikehold og reinvesteringer i strømnettet for å sikre en god forsyningssikkerhet. Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden i 2013.  Tross mer uvær og hyppige stormer er KILE kostnadene (kostnader ved ikke levert energi ved avbrudd) lave og synkende.

Ringeriks-Kraft har tro på en vekst i entreprenørmarkedet. Vi skal ta del i denne veksten. 1. desember 2013 ble 70 % av Nettservice Østlandet kjøpt. 23 ansatte med god faglig tyngde og en god markedsposisjon med utgangspunkt i Roa, vil være sentral i vår utvikling.

I 2013 har selskapet bygget jordvarmeanlegg for boligbyggeprosjektet på Loeskollen. Dette er en del av konsernets satsing på ny fornybar energi.

I løpet av 2013 har Ringeriks-Kraft arbeidet med flere større prosjekter. Arbeidet med aggregat 5 i Vittingfoss vil pågå frem til våren 2014, og innføring av AMS (avanserte måle- og styringssystemer) ble i hovedsak ferdig i 2013. Som en følge av AMS innføringen har det blitt igangsatt et Smartnettprosjekt som skal legge til rette for en mer effektiv energibruk og bedre utnyttelse av kapasiteten i nettet. Prosjektet har blitt skattefunngodkjent og NVE har gitt tilsagn om FoU-støtte.

Økonomi og finans

Resultat 2013

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle stilling.

Konsernets driftsinntekter utgjorde 479,3 millioner kroner. Av de totale driftsinntektene utgjorde salg av energi til engrosmarkedet 109,2 millioner kroner, salg av overføringstjenester 163,7 millioner kroner og salg av energi til bedrifter og husholdninger 135,9 millioner kroner. Øvrige driftsinntekter på 70,5 millioner kroner kom i hovedsak fra entreprenørtjenester og salg av varmepumper.

Konsernet fikk et driftsresultat på 112,8 millioner kroner og et resultat før skatt på 101,5 millioner kroner. Resultatet i 2013 ble på et høyere nivå enn foregående år, i hovedsak som følge av NVEs innføring av nye inntektsrammer for nettvirksomheten.  I tillegg til dette belønnes Ringeriks-Kraft for en effektiv drift og høyt investeringsnivå, ga stormen ”Dagmar”, som belastet selskapet med høye kostnader i 2011, en tilsvarende inntektseffekt i 2013.


Konsernets samlede beregnede skattekostnad for 2013 er 29,0 millioner kroner. Av disse er eiendomsskatt på kraftverkene på 3,4 millioner kroner som er ført som driftskostnader. Skattekostnaden avviker fra normal skatteprosent, i hovedsak som følge av grunnrenteskatt for kraftverkene.

Resultatet etter skatt i konsernet utgjorde 75,9 millioner kroner.

Konsernets resultatregnskap og balanse er etter styrets mening tilfredsstillende.

Utover Smartnettprosjektet driver konsernet ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.


Likviditet og finans

Langsiktig rentebærende gjeld i konsernet er 408,8 millioner kroner. 

Konsernets egenkapital var ved utløpet av året 420,2 millioner kroner. Dette ga en egenkapitalandel på 33,9 prosent som er et tilfredsstillende nivå i forhold til selskapets virksomhet, omfang og risiko. Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital) for konsernet var 19,1 prosent.


Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 64 millioner kroner. Det er ved årsskiftet 200 millioner kroner i kortsiktige lån. Etter dekning av netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 126 millioner kroner, netto låneopptak på 103 millioner kroner og utbetalt utbytte i 2013 med 12 millioner kroner, ble økningen i likviditeten 30 millioner kroner. Samlet tilgjengelig likviditet var 74 millioner kroner per 31. desember 2013. I tillegg har konsernet en trekkrettighet på 70 millioner kroner.


Finansiell risiko

Konsernets inntekter fra kraftproduksjonen er eksponert for risiko ved endringer i energipriser, produksjonsvolumer, rente og valuta.

I et marked med stort innslag av vannkraft vil pris og produksjonsvolum variere. For å redusere risiko for store prisvariasjoner, og for å sikre deler av kontantstrømmene innen produksjonsvirksomheten og strømsalget, benyttes finansielle prissikringsinstrumenter. Prissikringer foretas i henhold til vedtatte strategier og inngås med ekstern samarbeidspartner. For å redusere variasjoner i produksjonsvolum er ca. 70 prosent av produksjonen volumsikret gjennom en avtale.

All krafthandel i engrosmarkedet foretas normalt i euro. For å unngå resultatendringer på grunn av svingninger i valuta er fastprisavtaler enten inngått direkte i norske kroner eller at selskapet har valutasikret disse.


Risiko forbundet med nettvirksomheten er i hovedsak knyttet til myndighetsreguleringer og skader på strømnettet som forårsakes av uvær, ytre påkjenninger eller havari.

Selskapet har etablert en rentestrategi hvor deler av selskapets rentebærende gjeld er sikret med fast rente. Selskapets kredittrisiko og renterisiko anses som lav.

Det er etablert en trekkrettighet for å sikre driftslikviditet. Selskapets likviditetsrisiko anses som lav.


Investeringer

Samlede investeringer i konsernet var 158,5 millioner kroner i 2013. Av dette utgjorde investeringer i strømnettet 72,1 millioner kroner. 14,0 millioner kroner av nettinvesteringene ble finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. Prosjektet i Vittingfoss medførte investeringer på 79,9 millioner kroner i 2013 for produksjonsvirksomheten. Øvrige investeringer var i hovedsak varmeanlegg på Loeskollen, infrastruktur til fibernett, driftsmidler Service og oppgradering av IT infrastruktur.

Fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Virksomhetsområder

Konsernets virksomhet er energiproduksjon, nettvirksomhet, strømsalg og entreprenørvirksomhet.

Ringeriks-Kraft Produksjon AS

Selskapet ivaretar Ringeriks-Kraft konsernets virksomhet innen kraftproduksjon og består av hel- og deleide produksjonsanlegg. Virksomheten drifter kraftverk i Bægnavassdraget, Numedalslågen, Midt-Telemark og i Randselva og har konsesjon på drift av anleggene Hønefoss I og II, Åsa, Vittingfoss og Aall-Ulefos kraftstasjon.

Selskapet har i 2013 samlede driftsinntekter på 109,2 millioner kroner, et driftsresultat på 48,7 millioner kroner og et resultat før skatt på 42,0 millioner kroner. Samlet produksjon i 2013 for selskapet utgjorde 388 GWh, dette er 6 % under beregnet normalproduksjon. I et normalår faller det i vårt område ca. 800 mm nedbør. I 2013 ble det registrert ca. 550 mm. Sen snøsmelting i fjellet samtidig med at det slo om til kraftig regnvær de siste ukene i mai, førte til en av de største tilløpsflommene på nordre Østlandsområdet på flere ti-år. Flommen ble håndtert på en måte som ikke medførte skadevirkninger på selskapets anlegg.


Spotpris grunnkraft gjennom året var 29,2 øre/kWh (område 1), mens gjennomsnittlig oppnådd pris mot tilgjengelig volum ble 33,0 øre/kWh.

Samtidig med lave tilsig er det gjennomført flere store rehabiliteringer i reguleringsforeningens regi både i Numedalen og Begna. Dette har redusert utnyttelsen av magasinene i Numedalslågen.

Produksjonstap som en følge av uforutsette feil i anleggene utgjør 5 GWh.

Den nye kraftstasjonen - Vittingfoss aggregat 5 skal etter planen settes i drift i mai 2014. Fra dette tidspunkt vil selskapet ha 6 % av sin produksjon som sertifikatberettiget grønn energi.

Ringeriks-Kraft inngikk i desember 2010 avtale om kjøp av kraftverket Aall-Ulefos. Endelig gjennomføring av kjøpet ble gjort i november 2012. Konsesjonen ble gitt i mars 2014. Kraftverket har en midlere årsproduksjon på ca. 38 GWh.


Ringeriks-Kraft Nett AS

Ringeriks-Kraft Nett AS har som mål å sikre at kundene har sikker strømforsyning og har sikre elektriske anlegg, samt bidra til å utvikle bredbåndstilbud for kundene i regionen.

Virksomheten drives i henhold til rammer i hovedsak gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for inntekter og tariffering, samt krav til teknisk kvalitet i nettet.

Året 2013 ble preget av jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden. Selskapets inntektsramme for 2013 er økt med 46,9 millioner kroner, 57 %, i forhold til nivået i 2012. Dette er en følge av generell effektiv drift og generelt økte rammer med høyere avkastningsprosent på nettkapitalen. I tillegg fikk vi «tilbake» noe av kostnadene vi hadde etter uværet «Dagmar» i 2011. 

Virksomheten hadde samlede driftsinntekter på 174,4 millioner kroner, et driftsresultat på 58,9 millioner kroner og resultat før skatt på 53,3 millioner kroner. Avkastningen på nettkapitalen var 17,5 prosent. Det ble transportert 566 millioner kWh i strømnettet. Selskapet hadde 19 746 kunder ved utgangen av 2013.


Leveringskvaliteten til kundene i 2013 har fortsatt den positive trenden med en kilekostnad på 2,7 mnok, det laveste siden 2002. Den positive utviklingen kommer til tross for at desember 2013 var preget av perioder med uvanlig mye vind og fuktig vær. Selskapet satte organisasjonen i beredskap og forhåndsinformerte kundene i forkant av varslet uvær flere ganger i denne perioden.

Ringeriks-Kraft Nett AS igangsatte i 2012 arbeidet med AMS (avanserte måle- og styringssystemer). Ved årsskiftet 2013/2014 var det skiftet ut ca. 19 800 målere, og det er kun etterarbeid som gjenstår i 2014. AMS legger til rette for en mer effektiv styring av energibruk for kundene, og effektiv styring av nettvirksomheten.

Selskapet har en fibervirksomhet med mål om å bidra til økt fiberutbygging i regionen. Sammen med Lier Everk AS, Øvre Eiker Energi AS og MidtNett Buskerud eier Ringeriks-Kraft Nett AS Fiberselskapet AS. Formålet er å tilby salg av kommunikasjonskapasitet inn og ut av regionen, samt salg av transittkapasitet gjennom regionen.  


Ringeriks-Kraft Nærvarme AS

Ringeriks-Kraft Nærvarme AS er et heleid datterselskap av Ringeriks-Kraft AS. Selskapet ble stiftet i slutten av 2009. Målet med selskapet er å sikre en nødvendig vekst og utbedring av miljøvennlig produksjon og distribusjon gjennom å bygge og drifte nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier i regionen. Selskapet har også ambisjoner om å være regionens ledende energi– og miljøpådriver gjennom å være et kompetansesenter og rådgiver innen fornybar energi og miljø.

Selskapets hovedmarkedsområder vil primært være kommunene Ringerike og Hole.


Det ble solgt 255 varmepumper i 2013, en oppgang fra 199 pumper i 2012.

I 2013 har selskapet bygget jordvarmeanlegg for boligbyggeprosjektet på Loeskollen.

Virksomheten har samlede driftsinntekter på 8,9 millioner kroner og et underskudd før skatt på 0,9 millioner kroner. Det er produsert og levert 5 millioner kWh i nærvarmeanleggene.


Ringeriks-Kraft Strøm AS

Selskapet hadde i 2013 driftsinntekter på 140,1 millioner kroner og et resultat før skatt på 1,9 millioner kroner. Hovedaktiviteten har vært salg av strøm til bedriftskunder og privathusholdninger i Ringeriksregionen, og selskapet har 73 prosent av regionens strømkunder. For å sikre oppmerksomhet på lokalmarkedet, ble PowerTrade porteføljen solgt til Trønderenergi AS i mai 2013. Porteføljen besto i hovedsak av bedriftskunder i riksmarkedet.


Markedet for strømsalg er fortsatt preget av konkurranse og prispress. Selskapet jobber kontinuerlig med forbedringer med vekt på automatisering og flytting av produktene, samt få kundeprosessene over på elektroniske plattformer. I løpet av 2013 snudde selskapet en negativ trend i markedsandelen i lokalmarkedet. Selskapet har omsatt 390 GWh energi i 2013, en nedgang fra 482 GWh i 2012. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere forbruk hos kundene (høyere temperaturer) og salg av PowerTrade porteføljen.


Ringeriks-Kraft Service AS

Selskapet prosjekterer og bygger nye anlegg, i tillegg til drift og vedlikehold av det eksisterende ledningsnettet samt gatebelysning. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, kontroll av strømmålere, nytilknytninger mv. samt vedlikehold. Markedene er energibransjen, industri, kommuner og privathusholdninger.

Ringeriks-Kraft Service kjøpte 70 % av Nettservice Østlandet AS den 2. desember 2013. Kjøpet skal bidra til målsatt vekst i utvalgte segmenter i eksterne nettområder.


Selskapet hadde i 2013 driftsinntekter på 95,0 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 13,6 millioner kroner.

Markedssegmentene er i hovedsak energibransjen, veielektro og booking og montasje av nye smarte målere. De største kundene, foruten Ringeriks-Kraft Nett, er selskaper som Kamstrup, Hafslund Nett, Hallingdal Kraftnett, Statens Vegvesen, Tussa Nett, diverse anleggsentreprenører og ulike kommuner i nærområdet. Selskapet har en ekstern omsetning på 55 prosent.


Ringeriks-Kraft AS

Ringeriks-Kraft AS er morselskapet i konsernet. Selskapet utfører strategiske og administrative tjenester for konsernet, blant annet kraft- og finansforvaltning, økonomi- og regnskapsrapportering, risiko- og økonomistyring. Videre utføres felles administrative tjenester som informasjon, kompetanseutvikling, personal og HMS arbeid.

Selskapet hadde i 2013 driftsinntekter på 24,9 millioner kroner og et resultat før skatt på 88,5 millioner kroner.


Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling. Ringeriks-Kraft AS har, i samsvar med eierkravene, store investeringer i ny vannkraftproduksjon, fornyelse og styrking av strømnettet og bygging av annen ny fornybar energi, noe som krever en styrking av egenkapitalen. Resultatet for 2013 ble godt til tross for lave kraftpriser. Styret har lagt vekt på ikke å svekke selskapets finansielle stilling, samt å sikre eierne en langsiktighet og stabilitet i utbyttet. Styret foreslår et utbytte til eierne på 30 millioner kroner. Det innebærer at 40 prosent av resultatet som driften ga i 2013 foreslås delt ut som utbytte.


Viul Kraft AS

Ringeriks-Kraft eier 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS som igjen eier 100 prosent av aksjene i AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk. Selskapet er lokalisert i Randsfjord-vassdraget og består av fire kraftverk med åtte turbiner.


Viul Kraft AS’ regnskap er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. I regnskapet er andel av overskudd i Viul Kraft AS innarbeidet med 0,4 millioner kroner etter avskrivning av goodwill med 2,6 millioner kroner. Overskuddet i 2013 skyldes forskyvning av planlagt rehabilitering av kraftverk.

Organisasjon og personale

Det gjennomføres regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser i Ringeriks-Kraft AS. Generelt skårer vi over landsgjennomsnittet, og med fremgang på de fleste områder siden siste undersøkelse. På forbedringssiden er det satt i gang prosesser for å styrke samspillet ytterligere i de enkelte selskapene.

Ved utgangen av 2013 hadde konsernet 123 ansatte (115 årsverk), hvorav 14 ansatte er lærlinger. Morselskapet hadde 15 ansatte (14 årsverk) ved utgangen av 2013.

De ansatte er fordelt på følgende datterselskap per 31. desember 2013 Antall ansatte Herav antall kvinner
Ringeriks-Kraft AS 15 8
Ringeriks-Kraft Produksjon AS 10 1
Ringeriks-Kraft Nett AS 24 3
Ringeriks-Kraft Strøm AS 6 4
Ringeriks-Kraft Service AS 42 1
Ringeriks-Kraft Nærvarme AS 2 2
Nettservice Østlandet AS 23 3

Likestilling

Konsernet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets ansatte er 22 kvinner. Morselskapets styre har sju medlemmer, herav to kvinner. Konsernet har en høy andel mannlige ansatte. Dette skyldes hovedsakelig at nett- og entreprenørvirksomhetene tradisjonelt har vært mannsdominert.

Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillingene og er uavhengig av kjønn.

Diskriminering

Konsernet arbeider for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet, ved blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge også de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig.


 

Helse og sikkerhet

Konsernet har stor oppmerksomhet på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Ringeriks-Kraft AS har i 2013 videreført aktiviteter der målet blant annet er å redusere sykefraværet. De ansatte har blant annet flere aktiviteter som tilbud om trening på helsestudio og deltakelse i Birkebeinerrittet.

Konsernets samlede sykefravær var 4,6 prosent. Av dette utgjorde fravær inntil 16 dager 1,7 prosent og sykefravær ut over 16 dager 2,9 prosent. Selskapet har i 2013 hatt en reduksjon i korttidsfraværet og økning i langtidsfraværet.

Det arbeides systematisk med rapportering av uønskede hendelser og farlige forhold. Rapporteringen har som formål å forebygge ulykker og å legge til rette for erfaringsutveksling mellom kollegaer. Det har vært registrert en mindre ulykke i 2013.

Gjennomsnittsalderen i konsernet er 45 år.

Ytre miljø

Selskapet produserer og distribuerer ren kraft. Selskapets virksomhet medfører i sin alminnelighet lite forurensning av det ytre miljøet og representerer betydelige positive miljøbidrag gjennom sin produksjon av fornybar vannkraft. Det har i 2013 ikke vært hendelser eller utslipp som i vesentlig grad har skadet det ytre miljøet.

Konsernets betydelige investeringsomfang både i produksjons- og nettvirksomheten er i stor grad begrunnet i helse, miljø og sikkerhet for de som oppholder seg ved selskapets anlegg.

Ringeriks-Kraft AS har klimakvoter til egen bilpark.

Det er etablert beredskapsplaner som skal sikre trygg håndtering av unormale situasjoner som flom og uvær.

Selskapet har i 2013 ingen foreliggende pålegg knyttet til det ytre miljøet.

Fremtidsutsikter

Selskapet har produksjon i fire av de sentrale vassdragene på Østlandet. Det er synergieffekter ved å drifte flere elvekraftverk innen et begrenset geografisk område. Økt produksjonskapasitet er derfor et prioritert vekstområde, herunder økning av produksjon i eksisterende kraftverk. Selskapet vil fortsette utvikling av alternativ energi og vil være åpne for å delta i andre utviklingsområder.

Energiprisene på mellomlang sikt er påvirket av konjunkturnedgangen i verdensøkonomien og av økt produksjonskapasitet i Norden. Innføring av et felles nordisk elsertifikatmarked med en målsetting om 26,4 TWh ny fornybar kraft vil bidra til et kraftoverskudd i Norden. Energiprisene er også avhengig av nedbørsmengder og nivået på vannmagasinene. Etterspørselen etter norsk miljøvennlig vannkraft forventes fortsatt å være høy. For de første årene svinger prisen på årskontraktene rundt 25 øre/ kWh.

Konsernet vil gjennom bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktenes energiforening (DEFO) arbeide for ytterligere forbedring av rammevilkårene blant annet knyttet til nettreguleringen. 

Sentrale myndigheter uttrykker ønske om en struktureffektivisering av kraftbransjen. Både regjeringen og NVE-sjefen har uttalt seg til støtte for en reduksjon av antall nettselskaper. Ringeriks-Kraft AS vil fortsette arbeidet med å utvikle samarbeid med andre.

I samsvar med de vedtatte eierkrav har Ringeriks-Kraft hatt investeringsplan i perioden 2010 – 2020 på 660 millioner kroner, inklusive kundefinansierte investeringer i nettet. Ved utgangen av 2013 var det gjennomført investeringer for 370 millioner kroner. Investeringsnivået er avhengig av rammebetingelser og kraftprisutviklingen. Dette vil kreve en styrking av egenkapitalen på minimum 10 millioner kroner i året i perioden. Investeringene er i hovedsak knyttet til ny vannkraftproduksjon og nettinvesteringer.

Nettinvesteringene er forbedringer i eksisterende strømnett for å sikre leveringskvalitet og berøringssikkerhet, herunder automatisk måleravlesningssystemer (AMS) i løpet av fire år. NVE vedtok i mai 2013 standarder og tidsfrister for innføring av AMS. Ringeriks-Kraft AS startet utrulling av AMS høsten 2012 og ble i hovedsak ferdig mot slutten av 2013. Det vil bli satt i gang et utviklingsprosjekt sammen med utvalgte kunder i 2014 for å teste metoder for å hente ut effektiviseringspotensialet som de nye målerne kan gi. Prosjektet har blitt skattefunngodkjent og NVE har gitt tilsagn om FoU støtte til prosjektet.

Samtidig med utbygging av strømnettet legger Ringeriks-Kraft AS ut fremføringsveier for fibernett. Selskapet jobber aktivt med å finne samarbeidsløsninger med andre bredbåndsaktører om bruk av denne infrastrukturen.

Ringeriks-Kraft AS vil søke å utvikle samarbeid med andre aktører i regionen. Et forretningsmessig samarbeid med andre vil gjøre selskapet mer robust med tanke på bemanning og kompetanse. I 2013 har selskapet sammen med energiselskaper i vår region sett på utfordringene bransjen står ovenfor, og spesielt for de energiselskapene som er små og mellomstore. Dette arbeidet vil fortsette i 2014.

Selskapet vil videreutvikle sitt konkurransefortrinn som en lokal leverandør med god service og høy tilgjengelighet. Åpen, objektiv og tidsriktig informasjon om kraftmarkedet, nettleie, avtaletyper mv. vil bidra til økt tillit blant våre kunder.

I mars 2014 kom KLP inn i selskapet på eiersiden. Styret ønsker KLP velkommen som ny eier i selskapet og vurderer at de kan bidra til en styrking av Ringeriks-Kraft med supplerende eierkompetanse.  

Det arbeides for en videreutvikling av aksjonærenes verdier gjennom et solid og finansielt sterkt selskap. Styret forventer en stabil utvikling av selskapet i 2014.

Disponering av resultat

Resultatet i Ringeriks-Kraft konsernet ble kroner 75 859 838 for 2013.  Årets overskudd etter skatt i morselskapet Ringeriks-Kraft AS er kroner 67 620 496.

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling.

Årets overskudd foreslås anvendt slik:

Avsatt utbytte kr. 30 000 000
Konsernbidrag kr.      649 074
Overført fra annen egenkapital kr. 36 971 422
Sum disponert kr. 67 620 496

31. desember 2013
8. april 2014
Styrets signaturer