Fra venstre: Per Christian Gomnæs (styrets nestleder), Per Erling Roskifte (styremedlem), Turid Ellingsen (styremedlem), Hedda Obstfelder (styremedlem),
Per Stamnes (styrets leder), Roger W. Hansen (styremedlem), Anders Trå (varamedlem)

Styrets beretning

Årsberetning 2012

Konsernet Ringeriks-Kraft består av morselskapet Ringeriks-Kraft AS og de fem heleide datterselskapene Ringeriks-Kraft Produksjon AS, Ringeriks-Kraft Nett AS, Ringeriks-Kraft Strøm AS, Ringeriks-Kraft Service AS og Ringeriks-Kraft Nærvarme AS. I tillegg eier selskapet 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS. Ringeriks-Kraft AS eies av Ringerike kommune med 88 prosent og Hole kommune med 12 prosent.

Konsernets virksomhet, mål og styring

Konsernets hovedvirksomhet er energiproduksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft og entreprenørvirksomhet.

Som styringsprinsipp legger konsernet til grunn ”prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse”, som gjelder for norske børsnoterte selskaper, samt de eierkrav som ble vedtatt i 2007. De grunnleggende mål er å betjene kundene på en konkurranseeffektiv måte, sikre god infrastruktur og distribusjon og øke verdiene i selskapet. 

Dermed kan en gi eierne en tilfredsstillende avkastning på den kapitalen selskapet forvalter. Verdiene kan blant annet økes gjennom økt egenproduksjon, effektivisering av virksomheten, utvikling av nye forretningsområder og gjennom forretningssamarbeid med andre. Årlig utbytte vurderes hvert år i forhold til årets resultat, egenkapitalsituasjonen og behovet for kapital til videreutvikling av selskapet, slik det er beskrevet i eierkravene.

Redegjørelse for årsregnskapet

Konsernet har satset målbevisst på omdømmebyggende tiltak. Det har blitt lagt ned betydelige ressurser i nye og mer effektive kommunikasjonsformer med kundene, for eksempel ved sms, e-post og nye nettsider sammen med aktiv spredning av informasjon og fakta gjennom media- og informasjonsmøter mot eiere og kunder.

Ringeriks-Kraft AS inngikk i desember 2010 avtale om kjøp av kraftverket Aall-Ulefos. Kraftverket har en midlere årsproduksjon på ca. 38 GWh. Transaksjonen ble gjennomført i november 2012. Det gjenstår konsesjonsmessige avklaringer som er til behandling i Olje- og energidepartementet.

Selskapene PowerTrade AS, NiNorden AS ble fusjonert inn i Ringeriks-Kraft Strøm AS i løpet av 2012. Dette ble gjort for å gi økt kundetilfredshet for kunder som er i kontakt med Marked. Virksomhetene selger kraftforvaltning og rådgivningstjenester til bedriftsmarkedet, og har hele landet som markedsområde.

Nettselskapet har i løpet av året hatt færre vesentlige driftsforstyrrelser enn foregående år. Selskapet har hatt høy aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden. KILE kostnader (kostnader ved ikke levert energi ved avbrudd) har vært normal. Erfaringene fra driftsforstyrrelsene i forbindelse med stormen ”Dagmar” har blitt innarbeidet i nettvirksomhetens planleggingsarbeid og i investeringsplanene.

I april 2012 ble biofyringsanlegget ved Tyristrand skole satt i drift. Kontrakten ble inngått med Ringerike kommune i 2011. Dette er en del av konsernets satsing på ny fornybar energi.

I løpet av 2012 har Ringeriks-Kraft satt i gang utbygging av flere større prosjekter. Arbeidet med aggregat 5 i Vittingfoss vil pågå frem til våren 2014, nytt aggregat i Åsa ble satt i drift i desember 2012, og innføring av AMS (avanserte måle- og styringssystemer) startet i august og vil pågå i hele 2013.

I mai 2012 gjennomførte vi en kundetilfredshetsundersøkelse blant kundene våre. TNS Gallup stod for gjennomføringen. Resultatet viser en stor positiv utvikling fra forrige måling i 2010, og vi fortsetter å ta kundenes innspill på alvor og søker stadig forbedring.

Den 8. desember i 1912 ble Åsa kraftstasjon satt i prøvedrift.  I 2012 markerte selskapet 100-årsjubileet.  Målsettingen med feiringen var å benytte 100-året som en plattform for profilering av konsernet. Gjennom året ble det holdt flere markeringer, med energilederkonferansen i regi av Energi Norge i mai, folkefest i byen med sykkelløp, omvisning i kraftstasjon og underholdning på Glatved brygge på Sankthansaften 23. juni.  Jubileumsfest for ansatte og pensjonister på høsten og en verdig avslutning på jubileumsåret med nyåpning av den ombygde kraftstasjonen i Åsa 7. desember.

Ringeriks-Kraft AS vil søke å utvikle samarbeid med andre aktører i regionen. Et forretningsmessig samarbeid med andre vil gjøre selskapet mer robust med tanke på bemanning og kompetanse. I 2012 har selskapet sammen med energiselskaper i vår region sett på utfordringene bransjen står ovenfor, og spesielt for de energiselskapene som er små og mellomstore. Dette arbeidet vil fortsette i 2013.

Styret vil videre peke på den økte aktiviteten knyttet til både drift og reinvesteringer i strømnettet for å sikre en god forsyningssikkerhet. 

Økonomi og finans

Resultat 2012

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle stilling.

Konsernets driftsinntekter utgjorde 418,8 millioner kroner. Av de totale driftsinntektene utgjorde salg av energi til engrosmarkedet 104,0 millioner kroner, salg av overføringstjenester 110,8 millioner kroner og salg av energi til bedrifter og husholdninger 148,7 millioner kroner. Øvrige driftsinntekter på 55,3 millioner kroner kom i hovedsak fra entreprenørtjenester og salg av varmepumper.

Konsernets samlede beregnede skattekostnad for 2012 er 17,9 millioner kroner. Skattekostnaden avviker fra normal skatteprosent, i hovedsak som følge av beregnet betalbar grunnrenteskatt for kraftverkene på 5,5 millioner kroner. I tillegg kommer eiendomsskatt på kraftverkene på 4,2 millioner kroner som er ført som driftskostnader.

Resultatet etter skatt i konsernet utgjorde 27,7 millioner kroner.

Konsernets resultatregnskap og balanse er etter styrets mening tilfredsstillende hensyntatt konsekvensene av kraftpriser, hydrologi og skatt.

Konsernet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle stilling.


Likviditet og finans

Langsiktig rentebærende gjeld i konsernet er 204,8 millioner kroner. 

Konsernets egenkapital var ved utløpet av året 374,7 millioner kroner. Dette ga en egenkapitalandel på 35,1 prosent som er et tilfredsstillende nivå i forhold til selskapets virksomhet, omfang og risiko. Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital) for konsernet var 7,7 prosent. 


Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 50,7 millioner kroner. Det ble 325,0 millioner kroner i kortsiktige lån. Etter dekning av netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 71,5 millioner kroner, netto låneopptak på 53,6 millioner kroner, reduksjon av langsiktige lån med 0,1 millioner kroner og utbetalt utbytte i 2012 med 23,0 millioner kroner, ble reduksjonen i likviditeten 43,9 millioner kroner. Samlet tilgjengelig likviditet var 44,6 millioner kroner per 31. desember 2012. I tillegg har konsernet en trekkrettighet på 70,0 millioner kroner.


Finansiell risiko

Konsernets inntekter kommer i hovedsak fra kraftproduksjonen og er dermed eksponert for risiko ved endringer i energipriser, produksjonsvolumer, rente og valuta.

I et marked med stort innslag av vannkraft vil pris og produksjonsvolum variere. For å redusere risiko for store prisvariasjoner, og for å sikre deler av kontantstrømmene innen produksjonsvirksomheten og strømsalget, benyttes finansielle prissikringsinstrumenter. Prissikringer foretas i henhold til vedtatte strategier og inngås med ekstern samarbeidspartner. For å redusere variasjoner i produksjonsvolum er ca. 70 prosent av produksjonen volumsikret gjennom en avtale.

Krafthandel i engrosmarkedet foretas normalt i euro. For å unngå valutarisiko er selskapets avtaler med samarbeidspartnere inngått i norske kroner.


Risiko forbundet med nettvirksomheten er i hovedsak knyttet til myndighetsreguleringer og skader på strømnettet som forårsakes av uvær, ytre påkjenninger eller havari.

Selskapet har etablert en rentestrategi hvor deler av selskapets rentebærende gjeld er sikret med fast rente. Selskapets kredittrisiko og renterisiko anses som lav.

Det er etablert en trekkrettighet for å sikre driftslikviditet. Selskapets likviditetsrisiko anses som lav.


Investeringer

Samlede investeringer i konsernet var 109,4 millioner kroner i 2012. Av dette utgjorde investeringer i strømnettet 50,4 millioner kroner. 9,5 millioner kroner av nettinvesteringene ble finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. Kjøpet av Aall-Ulefos, prosjektene i Vittingfoss og Åsa medførte investeringer på 65,8 millioner kroner i 2012 for produksjonsvirksomheten. Øvrige investeringer var i hovedsak fyrsentral Tyristrand, infrastruktur til fibernett og oppgradering av IT infrastruktur.

Fortsatt drift

Styret bekrefter at årsregnskapet er avlagt med forutsetningen om at fortsatt drift er til stede.

Virksomhetsområder

Konsernets virksomhet er energiproduksjon, nettvirksomhet, strømsalg og entreprenørvirksomhet.

Ringeriks-Kraft Produksjon AS

Selskapet ivaretar Ringeriks-Kraft konsernets virksomhet innen kraftproduksjon og består av hel- og deleide produksjonsanlegg. Virksomheten drifter kraftverk i Bægnavassdraget, Numedalslågen, Midt-Telemark og i Randselva og har konsesjon på drift av anleggene Hønefoss I og II, Åsa, Vittingfoss og Aall-Ulefos kraftstasjon.

Selskapet har i 2012 samlede driftsinntekter på 107,5 millioner kroner, et driftsresultat på 45,6 millioner kroner og et resultat før skatt på 37,5 millioner kroner. Samlet produksjon i 2012 for selskapet utgjorde 457 GWh. Normalproduksjonen hensyntatt volumsikring er 380 GWh.  2012 var et nedbørsrikt år. På landsbasis kom det 15 % mer nedbør enn tidligere maksimum for perioden 1990 – 2010. En kald vinter med lite nedbør førte til lave snømagasiner og en moderat vårflom. Våren var tørr, men i juli slo det om og utover høsten fikk vi nedbør betydelig over normalen. I 3. kvartal var det flomtapping i 60 av 92 dager i Randselva.

Kraftprisene i 2012 var lavere enn i 2011. Spotpris grunnkraft gjennom året var 22,1 øre/kWh (område 1). Gjennomsnittlig oppnådd pris for Ringeriks-Kraft ble 30,5 øre/kWh.


Selskapets mål om effektiv drift ble videreført i 2012. Driften av anleggene har vært gjennomført med få ikke-planlagte driftsstanser. Overhaling av segmentluke 1 i Vittingfoss og kontroll av løpehjul i Hønefoss er to prosjekter som bør nevnes fra 2012
samt gjennomført modernisering av det 100 år gamle aggregatet i Åsa.

Utvidelsesprosjektet på Vittingfoss ble igangsatt i 2012, og forventes ferdig i løpet av 2014. Et nytt aggregat i Vittingfoss vil kunne tildeles elsertifikater tilsvarende 26 GWh. Samtidig med utvidelsen rehabiliteres damanleggene. I tillegg til moderniseringen av det 100 år gamle aggregatet i Åsa kraftstasjon vil disse prosjektene til sammen kunne gi ca. 27 GWh ny fornybar kraftproduksjon.  

Ringeriks-Kraft inngikk i desember 2010 avtale om kjøp av kraftverket Aall-Ulefos. Kraftverket har en midlere årsproduksjon på ca. 38 GWh. Endelig gjennomføring av kjøpet ble gjort i november 2012. Det er forventet at konsesjonen avklares i 2013.


Ringeriks-Kraft Nett AS

Ringeriks-Kraft Nett AS har som mål å sikre at kundene har sikker strømforsyning innenfor gitte økonomiske rammer og har trygge elektriske anlegg, samt bidra til å utvikle bredbåndstilbud for kundene i regionen. I tillegg skal nettvirksomheten være med på å oppfylle eiernes krav til avkastning.

Virksomheten drives i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for inntekter og tariffering, samt krav til teknisk kvalitet i nettet.

Året 2012 ble preget av høy aktivitet med vedlikehold og fornyelse av nettet. Inntektene som fastsettes av NVE sank fra de foregående år. Virksomheten hadde samlede driftsinntekter på 131,1 millioner kroner, et driftsresultat på 18,2 millioner kroner og resultat før skatt på 12,2 millioner kroner. Avkastningen på nettkapitalen var 6,0 prosent. Det ble transportert 578 millioner kWh i strømnettet. Selskapet hadde 19 625 kunder ved utgangen av 2012.

Leveringskvaliteten til kundene i 2012 har vært i tråd med foregående år, med unntak av 2011 hvor vi ble rammet av stormen ”Dagmar”. For å styrke beredskapen etter ”Dagmar” er det gjennomført et beredskapsmøte med Ringerike kommune, og det ble gjennomført en beredskapsøvelse i Buskerud. Det ble videre innkjøpt et nytt dieselaggregat med 800 kW kapasitet.

Som følge av ”Dagmar” ble deler av investeringsbudsjettet omprioritert til å sikre forsyningen i enkelte områder, blant annet til Sollihøgda.

Selskapet har fortsatt hatt høy aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden samtidig som myndighetene har redusert tillatt inntekt i nettvirksomheten med 8,8 % fra 2011.

På slutten av 2011 besluttet Norske Skogindustrier å legge ned industrivirksomheten på Follum. Ringeriks-Kraft Nett AS fikk, etter en tilbudskonkurranse, kjøpt de elektriske anleggene på Follum med virkning fra 1.4.2012. Som en del av avtalen forpliktet Ringeriks-Kraft Nett AS seg til å modernisere de elektriske forsyningsanleggene på området. Kjøpet gir muligheter til å forsterke og sikre innmatingen til Hønefoss, samt at det gir reduserte nettkostnader for Ringeriks-Kraft Nett AS sine kunder.

Ringeriks-Kraft Nett AS tok beslutningen om å igangsette AMS (avanserte måle- og styringssystemer) i løpet av fjoråret. Ved årsskiftet 2013 var det skiftet ut ca. 4 000 målere.

Selskapet har i tillegg til strømnettet en fibervirksomhet med mål om å bidra til økt fiberutbygging i regionen. Sammen med Lier Everk AS, Øvre Eiker Energi AS og MidtNett Buskerud eier Ringeriks-Kraft Nett AS Fiberselskapet AS. Formålet er å tilby salg av kommunikasjonskapasitet inn og ut av regionen, samt salg av transittkapasitet gjennom regionen.


Ringeriks-Kraft Nærvarme AS

Ringeriks-Kraft Nærvarme AS er et heleid datterselskap av Ringeriks-Kraft AS. Selskapet ble stiftet i slutten av 2010. Målet med selskapet er å sikre en nødvendig vekst og utbedring av miljøvennlig produksjon og distribusjon gjennom å bygge og drifte nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier i regionen. Selskapet har også ambisjoner om å være regionens ledende energi– og miljøpådriver gjennom å være et kompetansesenter og rådgiver innen fornybar energi og miljø.


Selskapet driver nærvarmeanleggene på Vik, Elstangen og Sundvolden. I april 2012 ble varmeanlegget ved Tyristrand skole satt i drift. Selskapet har ansvar for salg av varmepumper. Det ble i 2012 solgt 199 varmepumper, som er en oppgang fra 126 pumper i 2011. Selskapets hovedmarkedsområder vil primært være kommunene Ringerike og Hole.

Virksomheten har samlede driftsinntekter på 7,8 millioner kroner og et underskudd før skatt på 1,5 millioner kroner. Det er produsert og levert 6 millioner kWh i nærvarmeanleggene.


Ringeriks-Kraft Strøm AS

Selskapet hadde i 2012 driftsinntekter på 150 millioner kroner og et resultat før skatt på 3,1 millioner kroner. Hovedaktiviteten har vært salg av strøm til bedriftskunder og privathusholdninger i Ringeriksregionen, og selskapet har 74 prosent av regionens strømkunder. Søsterselskapene PowerTrade AS og NInorden AS ble fusjonert inn i Ringeriks-Kraft Strøm AS med virkning fra desember 2012. Virksomheten som ble fusjonert inn selger strøm til bedriftskunder og privathusholdninger i riksmarkedet.


Markedet for strømsalg er fortsatt preget av konkurranse og prispress. Ringeriks-Kraft Strøm AS har i 2012 søkt å fremstå som en solid og pålitelig kraftleverandør. Selskapet har gjennom oppgraderte internettsider satset på produkter tilpasset kundenes behov og god kundeservice gjennom enkle selvbetjeningsløsninger. Selskapet utfører kundetjenester for konsernet.


Ringeriks-Kraft Service AS

Selskapet prosjekterer og bygger nye anlegg, i tillegg til drift og vedlikehold av det eksisterende ledningsnettet samt gatebelysning. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, kontroll av strømmålere, nytilknytninger mv. samt vedlikehold. Markedene er energibransjen, industri, kommuner og privathusholdninger.


Selskapet hadde i 2012 driftsinntekter på 85,2 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 8,5 millioner kroner. Selskapet har de siste årene opparbeidet en god markedsposisjon og gode kunderelasjoner i områdene Oslo, Asker og Bærum. Selskapet har en ekstern omsetning på 51 prosent. Selskapet har gjennomført større arbeider hos Tussa Kraft og HelgelandsKraft.  Spesielt gledelig er den positive driften innen segmentet gatebelysning.


Ringeriks-Kraft AS

Ringeriks-Kraft AS er morselskapet i konsernet. Selskapet utfører strategiske og administrative tjenester for konsernet, blant annet kraft- og finansforvaltning, økonomi- og regnskapsrapportering, risiko- og økonomistyring. Videre utføres felles administrative tjenester som informasjon, kompetanseutvikling, personal og HMS arbeid.

Selskapet hadde i 2012 driftsinntekter på 23,7 millioner kroner og et resultat før skatt på minus 1,9 millioner kroner. Fri egenkapital i selskapet var 92,7 millioner kroner.

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling. Ringeriks-Kraft AS står, i samsvar med eierkravene, i store investeringer i ny vannkraftproduksjon, fornyelse og styrking av strømnettet og bygging av annen ny fornybar energi, noe som krever en styrking av egenkapitalen. Resultatet for 2012 ble som forventet til tross for lave kraftpriser. Styret har lagt vekt på ikke å svekke selskapets finansielle stilling, samt på å sikre eierne en langsiktighet og stabilitet i utbyttet. Styret foreslår et utbytte til eierne på 10,0 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til det ekstraordinære utbyttet på 10,0 millioner kroner som ble betalt ut i desember 2012. Det innebærer at 72 prosent av resultatet som driften ga i 2012 foreslås delt ut som utbytte.


Viul Kraft AS

Ringeriks-Kraft eier 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS som igjen eier 100 prosent av aksjene i AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk. Selskapet er lokalisert i Randsfjord-vassdraget og består av fire kraftverk med åtte turbiner.


Viul Kraft AS’ regnskap er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. I regnskapet er andel av overskudd i Viul Kraft AS innarbeidet med 6,2 millioner kroner. Overskuddet i 2012 skyldes forskyvning av planlagt rehabilitering av kraftverk. I tillegg er det i konsernregnskapet foretatt avskrivning av goodwill med 2,6 millioner kroner.

Organisasjon og personale

Ved utgangen av 2012 hadde konsernet 94 ansatte (93,5 årsverk), hvorav 6 ansatte er lærlinger. Morselskapet hadde 13 ansatte (13 årsverk) ved utgangen av 2012.

De ansatte er fordelt på følgende datterselskap per 31. desember 2012 Antall ansatte Herav antall kvinner
Ringeriks-Kraft AS 13 6
Ringeriks-Kraft Produksjon AS 9 1
Ringeriks-Kraft Nett AS 30 3
Ringeriks-Kraft Strøm AS 7 5
Ringeriks-Kraft Service AS 33 1
Ringeriks-Kraft Nærvarme AS 2 2
Totalt 94 18

Likestilling

Konsernet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets ansatte er 18 kvinner. Morselskapets styre har sju medlemmer, herav to kvinner. Konsernet har en høy andel mannlige ansatte. Dette skyldes hovedsakelig at nett- og entreprenørvirksomhetene tradisjonelt har vært mannsdominert.

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass med likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling eller diskriminering grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.

Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillingene og er uavhengig av kjønn.

Diskriminering

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge også de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig.


Helse og sikkerhet

Konsernet har stor oppmerksomhet mot helse og sikkerhet. Ringeriks-Kraft AS har i 2012 videreført aktiviteter der målet blant annet er å redusere sykefraværet. De ansatte har blant annet flere aktiviteter som tilbud om trening på helsestudio og deltakelse i Birkebeinerrittet.

Konsernets samlede sykefravær var 4,8 prosent. Av dette utgjorde fravær inntil 16 dager 2,3 prosent og sykefravær ut over 16 dager 2,5 prosent. Selskapet har i 2012 hatt en økning i korttidsfraværet og reduksjon i langtidsfraværet. Selskapet satser på HMS, miljø og trivsel for å redusere fraværet totalt.

Gjennomsnittsalderen i konsernet er 44 år. Eksklusive lærlinger er den 46.

Det har vært registrert fem ulykker i 2012. To mindre uhell uten fravær og tre ulykker med fravær. Den mest alvorlige ulykken med fravær skjedde i forbindelse med arbeid på strømførende linje, der en ansatt hos en av selskapets underleverandører fikk strømgjennomgang. Den andre gjaldt strømgjennomgang i forbindelse med tordenvær der medarbeideren ble sendt til overvåkning på sykehus i en dag i henhold til HMS prosedyrer. Vedkommende var i arbeid dagen etterpå. I den siste ulykken fikk en ansatt en finger i klem, og var tilbake på jobb etter et par dager.

Ytre miljø

Selskapet produserer og distribuerer ren kraft. Selskapets virksomhet medfører i sin alminnelighet lite forurensning av det ytre miljøet og representerer betydelige positive miljøbidrag gjennom sin produksjon av fornybar vannkraft. Det har i 2012 ikke vært hendelser eller utslipp som i vesentlig grad har skadet det ytre miljøet.

Konsernets betydelige investeringsomfang både i produksjons- og nettvirksomheten er i stor grad begrunnet i helse, miljø og sikkerhet for de som oppholder seg ved selskapets anlegg.

Ringeriks-Kraft AS har klimakvoter til egen bilpark.

Det er etablert beredskapsplaner som skal sikre trygg håndtering av unormale situasjoner som flom og uvær.

Selskapet har i 2012 ingen foreliggende pålegg knyttet til det ytre miljøet.

Fremtidsutsikter

Selskapet har produksjon i fire av de sentrale vassdragene på Østlandet. Det er synergieffekter ved å drifte flere elvekraftverk innen et begrenset geografisk område. Økt produksjonskapasitet er derfor et prioritert vekstområde, herunder økning av produksjon i eksisterende kraftverk. Selskapet vil fortsette utvikling av alternativ energi og vil være åpne for å delta i andre utviklingsområder.

Energiprisene fordoblet seg fra år 2000 frem til 2009.  Prisene på mellomlang sikt er påvirket av konjunkturnedgangen i verdensøkonomien og av økt produksjonskapasitet i Norden. Innføring av et felles nordisk elsertifikatmarked med en målsetting om 26,4 TWh ny fornybar kraft vil bidra til et kraftoverskudd i Norden på mellomlang sikt. Energiprisene er også avhengig av nedbørsmengder og nivået på vannmagasinene. Etterspørselen etter norsk miljøvennlig vannkraft forventes fortsatt å være høy. For de første årene er prisen på årskontrakt på i underkant av 30 øre/ kWh.

Konsernet vil gjennom bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktenes energiforening (DEFO) arbeide for ytterligere forbedring av rammevilkårene blant annet knyttet til nettreguleringen.

Sentrale myndigheter utrykker ønske om en struktureffektivisering av kraftbransjen. Både olje- og energiministeren og NVE-sjefen har uttalt seg til støtte for en reduksjon av antall nettselskaper. Ringeriks-Kraft AS vil fortsette arbeidet med å utvikle samarbeid med andre.

I samsvar med de vedtatte eierkrav har Ringeriks-Kraft AS investeringsplaner for de neste sju år i størrelsesorden 400-500 millioner kroner. Investeringsnivået er avhengig av rammebetingelser og kraftprisutviklingen. Dette vil kreve en styrking av egenkapitalen på minimum 10 millioner kroner i året i perioden. Investeringene er i hovedsak knyttet til ny vannkraftproduksjon, annen fornybar energi og nettinvesteringer. Nettinvesteringene er forbedringer i eksisterende strømnett for å sikre leveringskvalitet og berøringssikkerhet, herunder automatisk måleravlesningssystemer (AMS) i løpet av fire år. NVE vedtok i mai 2012 standarder og tidsfrister for innføring av AMS. Ringeriks-Kraft AS startet utrulling av AMS høsten 2012 og forventer å være ferdig mot slutten av 2013.

Samtidig med utbygging av strømnettet legger Ringeriks-Kraft AS ut fremføringsveier for fibernett. Selskapet jobber aktivt med å finne samarbeidsløsninger med andre bredbåndsaktører om bruk av denne infrastrukturen.

Erfaringene fra driftsforstyrrelsene i 2011 har blitt tatt hensyn til i nettselskapets planleggingsarbeid og gjennomførte øvelser i 2012.

Selskapet vil videreutvikle sitt konkurransefortrinn som en lokal leverandør med god service og høy tilgjengelighet. Åpen, objektiv og tidsriktig informasjon om kraftmarkedet, nettleie, avtaletyper mv. vil bidra til økt tillit blant våre kunder.

Det arbeides for en videreutvikling av aksjonærenes verdier gjennom et solid og finansielt sterkt selskap. Styret forventer en positiv utvikling av selskapet i 2013.

Disponering av resultat

Resultatet i Ringeriks-Kraft konsernet ble kroner 27 686 400 for 2012.  Årets underskudd etter skatt i morselskapet Ringeriks-Kraft AS er kroner 872 284.

Etter vedtak i generalforsamlingen 20.12.2012 ble det utbetalt et utbytte på 10 millioner kroner for regnskapsåret 2012.  Utbetalingen var et forskudd på den ordinære resultatdisponeringen for 2012. Beløpet er direkte belastet egenkapitalen. Styret foreslår et samlet utbytte for 2012 på 20 millioner kroner, slik at det gjenstår 10 millioner kroner til utbetaling til eierne for regnskapsåret 2012.

Årets underskudd i morselskapet Ringeriks-Kraft AS foreslås således anvendt slik:

Avsatt utbytte kr. 10 000 000
Konsernbidrag kr. 5 520 457
Overført fra annen egenkapital kr. - 16 392 741
Sum disponert kr. - 872 284

31. desember 2012
13. mars 2013
Styrets signaturer