Regnskap

Årets nøkkeltall, samfunnsregnskap, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter.

Nøkkeltall

Nøkkeltall
NØKKELTALL KONSERN (alle tall i tusen kroner) 201220112010
Resultatregnskap    
Driftsinntektermill.kr419474469
Driftsresultatmill.kr625392
Resultat før skattmill.kr463982
Skattekostnadmill.kr182643
Årsresultatmill.kr281339
Investeringermill.kr1092448
Utbytte mill.kr201424
Driftsmargin%151120
Balanse    
Sum gjeld og egenkapitalmill.kr1 0431 1041 090
Egenkapitalmill.kr375348349
Soliditet%353232
Netto kontantstrømmill.kr-446721
Rentabilitet    
Totalrentabilitet%645
Egenkapitalrentabilitet%8412
Øvrige tall    
Antall ansatte 949286
Antall lærlinger (av total) 676
Produsert vannkraftGWh457435410
Produsert annen fornybar energiGWh655
KraftomsetningGWh482515381
Distribuert i eget nettGWh578555612
Andel kunder eget nettområde%757576

 

Begreper

Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter)

Soliditet (egenkapital i prosent av totalkapital)

Totalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig totalkapital)

Egenkapitalrentabilietet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital)

Samfunnsregnskap

Samfunnsregnskap
Driftsinntekter 418 818
Vareforbruk/driftskostnader 271 989
Brutto verdiskapning 146 829
Kapitalslit 18 650
Netto verdiskapning 128 179
Finansinntekter 15 323
Verdi til fordeling 143 502
Fordeling
Fordeling til ansatte36 %52 343
Fordeling til långivere/øvrige22 %31 614
Fordeling til offentlige, eks mva og el avgifter 22 %31 859
Fordeling til eiere 14 %20 000
Fordeling til selskapet5 %7 686
Sum fordelt 143 502

Regnskap

Resultatregnskap
MORSELSKAP   KONSERN
20112012Note Note20122011
   DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER   
   Salgsinntekt 401 578458 154
23 91623 718 Annen driftsinntekt 17 24016 158
23 91623 7181,2Sum driftsinntekter1,2418 818474 312
-340 Varekostnad 241 794290 793
13 18115 2243,14Lønnskostnad3,1469 35568 008
1 4631 2447Avskrivninger6,718 65018 989
20 97215 458 Annen driftskostnad427 14643 426
35 58231 926 Sum driftskostnader 356 945421 216
-11 666-8 208 Driftsresultat 61 87353 096
   FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
56 0009 852 Inntekt på investering i datterselskap 00
7 5002 5008Inntekt på investering i tilknyttet selskap83 653339
16 15917 839 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 00
1 2992 065 Annen renteinntekt 8 3258 560
1 5542 262 Annen finansinntekt 3 3451 629
00 Rentekostnad til foretak i samme konsern 00
-913-2 000 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler -2 000-2 339
-20 476-21 576 Annen rentekostnad -22 353-21 189
-237-4 617 Annen finanskostnad -7 261-1 130
60 8866 325 Netto finansresultat -16 291-14 130
49 220-1 883 Ordinært resultat før skattekostnad 45 58238 966
11 914-1 01116Skattekostnad på ordinært resultat1617 89625 593
37 306-872 Ordinært resultat 27 68613 373
37 306-872 ÅRSRESULTAT 27 68613 373
   OVERFØRINGER   
05 520 Konsernbidrag   
24 306-16 393 Overført til/fra annen egenkapital   
13 00010 000 Foreslått utbytte   
37 306-87213Sum overføringer   
Balanse - Eiendeler
MORSELSKAP   KONSERN
20112012NoteEIENDELERNote20122011
   ANLEGGSMIDLER   
 Immaterielle eiendeler   
00 Forskning og utvikling 00
00 Konsesjoner, patenter, lisenser o.l6253 235277 866
03 63216Utsatt skattefordel1600
00 Goodwill600
03 632 Sum immaterielle eiendeler 253 235277 866
   Varige driftsmidler   
25 03024 2247Tomter, bygninger og annen fast eiendom7179 862171 320
6949077Maskiner og anlegg7362 408314 058
7462667Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.73 3733 750
26 47025 397 Sum varige driftsmidler 545 643489 128
   Finansielle anleggsmidler   
259 261264 7828Investering i datterselskap8500500
120 019120 0198Investering i tilknyttet selskap865 67764 524
546 960606 960 Lån til foretak i samme konsern 00
24 48222 5419Investeringer i aksjer og andeler926 10627 190
   Obligasjoner og andre fordringer114 62054 125
   Pensjonsmidler143 6554 703
950 7221 014 301 Sum finansielle anleggsmidler 100 558151 042
977 1921 043 330 Sum anleggsmidler 899 436918 036
   OMLØPSMIDLER   
00 Varer10684603
   Fordringer   
29 76930 092 Kundefordringer 114 70982 467
4 3661 207 Andre fordringer -16 38814 305
76 90457 625 Fordring til foretak i samme konsern 00
111 03988 924 Sum fordringer 98 32196 772
3 9354 8325Bankinnskudd, kontanter o.l.544 64988 528
114 97493 755 Sum omløpsmidler 143 654185 903
1 092 1661 137 086 SUM EIENDELER 1 043 0901 103 939
       
       
Balanse - Egenkapital og gjeld
MORSELSKAP   KONSERN
20112012NoteEGENKAPITAL OG GJELDNote20122011
   EGENKAPITAL   
   Innskutt egenkapital   
150 000150 00012,13Aksjekapital12,13150 000150 000
48 27148 27113Overkursfond1348 27148 271
198 271198 271 Sum innskutt egenkapital 198 271198 271
   Opptjent egenkapital   
117 18996 31613Annen egenkapital13176 403149 830
117 18996 316 Sum opptjent egenkapital 176 403149 830
315 460294 587 Sum egenkapital 374 674348 101
   GJELD   
   Avsetning for forpliktelser   
7 4777 21714Pensjonsforpliktelser147 9577 937
9 621016Utsatt skatt163 159122 118
17 0987 217 Sum avsetninger for forpliktelser 11 116130 055
   Annen langsiktig gjeld   
27 8857 667 Gjeld til datterselskaper   
200 884200 78415Gjeld til kredittinstitusjoner15204 784204 884
228 769208 451 Sum annen langsiktig gjeld 204 784204 884
   Kortsiktig gjeld   
66 74266 294 Kortsiktig gjeld konsernselskaper 00
75 000100 00023Sertifikatlån23100 00075 000
165 533428 26323Gjeld til kredittinstitusjoner23200 000200 000
3 2944 188 Leverandørgjeld 27 81934 417
3 99510 09516Betalbar skatt1619 43825 499
655194 Skyldige offentlige avgifter 39 98425 043
13 00010 00013Utbytte1310 00013 000
202 6207 796 Annen kortsiktig gjeld1955 27547 940
530 839626 831 Sum kortsiktig gjeld 452 516420 899
776 706842 499 Sum gjeld 668 416755 838
1 092 1661 137 086 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 043 0901 103 939
Kontantstrøm
MORSELSKAP KONSERN 
20112012 20122011 
  KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:   
49 220-1 883Ordinært resultat før skattekostnad45 58238 966 
-8 143-3 995Periodens betalte skatt-25 626-37 782 
1 4631 244Ordinære avskrivninger18 65018 989 
00Nedskrivninger av anleggsmidler og finansielle omløpsmidler01 426 
407-260Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalt i pensjonsordning1 0684 061 
02Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler-46-54 
-63 500-12 352Inntekt fra datterselskap/tilknyttet selskap-3 653-339 
00Endring i varer-81-160 
4 378-323Endring i kundefordringer-32 23937 571 
1 802894Endring i leverandørgjeld-6 5988 625 
312 32886 557Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter53 602276 692 
297 95569 884Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter50 659347 995 
  KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:   
0237Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler2854 451 
-738-410Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-99 812-23 544 
7 5002 500Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap2 5007 500 
-20 6641 941Endring i aksjer og andeler1 084-15 393 
00Investering i datterselskaper00 
0-25 000Endringer i obligasjoner og andre fordringer24 5051 883 
-15 000-60 000Endring i lån til foretak i samme konsern00 
00Overføring av anleggsmidler ved fisjon00 
00Innbetalt, ikke registrert kapitalforhøyelse i datterselskap00 
-28 902-80 732Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-71 438-25 103 
  KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:   
  Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 04 000 
-238 118-27 985Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld-100-235 600 
-6 22562 730Netto endring i kassekreditt00 
-24 000-23 000Utbetalinger av utbytte-23 000-24 000 
-268 34311 745Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-23 100-255 600 
710897Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende-43 87967 292 
3 2253 935Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.88 52821 236 
3 9354 832Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.44 64988 528 

Noter

Note 1
NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER    
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.     
Konsolideringsprinsipper     
Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. I konsolideringen er bokført verdi av aksjer i datterselskapene eliminert mot egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet.     
Det heleide datterselskapet Norsjø Kraft AS er unntatt fra konsolideringen. Årsaken er at selskapet er uvesentlig for konsernregnskapet. Selskapene har ingen ansatte eller aktivitet. Egenkapitalen i selskapene per 31.12.12 utgjør TNOK 601 og er plassert på bankkonto. Årsresultatet for 2012 er på TNOK -3.    
Endring av regnskapsprinsipp    
I forbindelse med tidligere kjøp av kraftvirksomhet, ble det avsatt for utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt etter nominelle skattesatser. Konsernet har endret prinsipp til bruk av våverider fra 01.0.12012. Nåverdi er tillatt etter NGAAP (god regnskapsskikk i Norge). Emdringen påvirker balansestørrelsene immaterielle eiendeler, varige driftsmidler, utsatt skatt og egenkapital. Virkningen fremkommer direkte i noter til disse balansestørrelsene.    
Datterselskap/tilknyttet selskap     
Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernregnskapet er tilknyttet selskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Morselskapets andel av resultatet er basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er vist under finansielle anleggsmidler.    
Driftsinntekter     
Driftsinntekter gjenspeiler opptjent verdi av levert strøm, overføringstjenester og andre varer og tjenester. Avregning av konsernets nett- og kraftkunder foretas etterskuddsvis hver måned, hver annen måned eller årlig etter måleravlesninger. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.     
Klassifisering og vurdering av balanseposter     
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.     
Fordringer    
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.    
Varebeholdninger    
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.    
Immaterielle eiendeler     
Immaterielle eiendeler bestående av fall-, vassdrags- og konsesjonsrettighet og goodwill er oppført i balansen til historisk anskaffelseskost. Fall-, vassdrags- og konsesjonsrettigheter avskrives ikke. Goodwill avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.    
Prosjekter    
Igangværende prosjekter behandles i samsvar med løpende avregningsmetode. Dersom utfallet av prosjektene ikke kan fastslås med rimelig grad av sikkerhet, er inntektsføringen basert på løpende avregning uten fortjeneste.     
Kortsiktige plasseringer    
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.    
Andre anleggsaksjer-/andeler     
Anleggsaksjer-/andeler i selskap hvor Ringeriks-Kraft AS ikke har betydelig innflytelse balanseføres til ankaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.    
Varige driftsmidler    
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger TNOK 15. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høyest av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.    
Pensjoner, innskuddspensjon     
Selskapet lukket sin ytelsesbaserte pensjonsordning med virkning fra 1.1.2012. Alle nyansatte blir plassert i innskuddsbasert pensjonsordning. Ansatte som stod i lukket ytelsesbasert pensjonsordning kan velge om de vil gå over til innskuddsbasert pensjonsordning. 34 personer inngår i innskuddsbasert pensjonsordning, 3 av disse er ansatt i morselskapet. Premiebelastningene tas løpende i personalkostnadene.     
Pensjoner, lukket yteslsesordning     
Foretakets pensjonsansvar i henhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ytelsene er alders , uføre , ektefelle og barnepensjon. Medlemskap i AFP-ordningen er også tatt hensyn til i beregningene.     
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er beregnet etter prinsippene i Norsk Regnskapsstandard 6 ”Pensjonskostnader”. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn og pensjoner, avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger. I det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget er det forutsatt lineær opptjening frem til pensjonsalder for alle ytelser. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelser som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid dersom avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 prosent av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.    
Skatt     
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Kraftforetak skal i tillegg svare naturressursskatt og grunnrenteskatt. Naturressursskatt inngår i betalbar skatt i resultatregnskapet og i balansen. Utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt i forbindelse med kjøp av kraftvirksomhet beregnes og bokføres til nåverdi. gjennvinnigstidspunktet for fallrettigheter er ubestemt og det forventes ikke verdifall på slike rettigheter. Nåverdien av utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt for fallrettigheter er dremed null.     
Kraftkontrakter     
Ringeriks-Kraft AS har avtale om volumsikring av kraftproduksjonen med Norsk Hydro Produksjon AS. Selskapet har en prissikringsstrategi for produsert kraft. Sirkinger er fortetatt mot Elkem energihandel, Statkraft og Nasdaq Omx. Sikringer gjøres opp løpende når kraftkontraktene går til levering. Eventuelle fremtidige tap på selskapets kontraktsporteføljer er avsatt som tap per 31.12. Ringeriks-Kraft AS kjøpte i 2012 opp tidligere innleid kraftverk Aall-Ulefos. Vi avventer endelig konsesjonsbehandling. Ringeriks-Kraft Strøm AS foretar sine finansielle sikringer mot Ringeriks-Kraft Produksjon AS. Disse gjøres opp ved leveranse.     
Magasinbeholdning     
Selskapet har ikke egne magasiner, men eier andeler i reguleringsanlegg gjennom Foreningen til Bægnavassdragets Regulering og Numedalslaugen brugsforening. Det henvises til egen note om magasinbeholdninger.    
Inntektsrammer for nettvirksomheten     
Nettselskapenes virksomhet (monopolvirksomhet) blir regulert gjennom regler fastsatt av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Det fastsettes inntektsrammer for hvert inntektsår og inntektsrammen reduseres årlig med et effektivitetskrav. Merinntekt skal tilbakeføres kundene, mens mindreinntekt kan hentes fra kundene. Nettselskapene skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Akkumulert mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som henholdsvis gjeld eller fordring i balansen.    
Kontanstrømoppstilling     
Kontantsrømoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.    
2
NOTE 2 DRIFTSINNTEKTER
 
Morselskap Konsern
20112012PER VIRKSOMHETSOMRÅDE20122011
00Kraftproduksjon97 089105 968
00Nettvirksomhet110 775108 817
00Strømsalg149 371205 776
00Entreprenørvirksomhet85 15286 680
23 91623 718Annet62 86652 283
00Elimineringer-86 435-85 212
23 91623 718Sum418 818474 312
3
NOTE 3 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MED MER.
 
MORSELSKAP KONSERN
20112012LØNNSKOSTNAD20122011
7 1968 579Lønn52 34350 168
1 6001 716Folketrygdavgift9 5518 467
2 8683 177Pensjonskostnader (se note 14)15 13713 784
1 5171 752Andre ytelser1 042686
00Aktiverte kostnader-8 719-5 097
13 18115 224Sum69 35568 008
1313Gjennomsnittlig antall årsverk9492
 
Ytelser til ledende personerLønnBonusAndre naturalytelserPensjonskostnaderStyrehonorar
Ole Sunnset, Administrerende direktør1 39641527140
Øvrig konsernledelse5 15107288850
Styret i Ringeriks-Kraft AS0040494
 
Administrerende direktør har en førtidspensjonsavtale med rett og plikt til å fratre ved fylte 62 år. Ved fratredelse ved 62 år har han krav på utbetaling av lønn tilsvarende 66 % av den lønn han hadde på fratredelsestidspunktet frem til ordinær pensjonsalder, for tiden 67 år. Denne utbetalingen reguleres årlig med gjennomsnittlig lønnsutvikling i konsernet.
Pensjonskostnad er bedriftens innbetalte premie og avsetninger som inngår i pensjonsordning (KLP). For administrerende direktør er det også tatt med kostnader for direktørens førtidspensjonsavtale.
 
Revisor
Godtgjørelse til Ernst & Young AS fordeler seg slik:
 
MORSELSKAP KONSERN
20112012REVISOR20122011
130132Lovpålagt revisjon677774
00Andre attestasjonstjenester00
00Regnskapsmessig bistand00
2242Skatterådgivning169133
318111Andre tj. utenfor revisjon - annet855415
 
Beløpene er eksklusive merverdiavgift.
4
NOTE 4 ANNEN DRIFTSKOSTNAD
 Konsern
 20122011
Kostnader lokaler528793
Leiekostnader maskiner / inventar259290
Materiell, utstyr verktøy1 7592 063
Regningsarbeid / konsulenttjenester4 50814 995
Kontorkostnader / trykksaker1 0341 434
Telefon / porto1 2162 993
Kostnader transportmidler5 7235 797
Reise og diett9591 044
Salg, reklame og representasjon1 5971 985
Kontigenter980915
Forsikringer884878
Konsesjonsavgift og eiendomsskatt6 1475 192
Diverse kostnader444731
Tap på krav1 1084 316
Sum annen driftskostnad27 14643 426
5
NOTE 5 BANKINNSKUDD
Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med TNOK 599 for morselskapet og TNOK 3 050 for konsernet
6
NOTE 6 IMMATERIELLE EIENDELER
 
KonsernGoodwillFallrettigheter
Anskaffelseskost 1.1.123 215277 866
Tilgang061 603
Justering utsatt skatt til nåverdi0-86 234
Anskaffelseskost 31.12.123 215253 235
Akkumulerte avskrivninger 31.12.123 2150
Netto akk. nedskrivninger og rev. nedskrivninger 31.12.1200
Akk. avskrivninger, nedskr. og rev.nedskr. 31.12.123 2150
Bokført verdi pr. 31.12.120253 235
Årets avskrivninger0 
Økonomisk levetid5 år 
AvskrivningsplanLineær 
 
Fall-, vassdrags-, og konsesjonsrettigheter på TNOK 253.235 avskrives ikke.
7
NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER
 
MorselskapTomter bygninger og annen fast eiendomDriftsløs., inventar, verktøy, kontor-maskiner o.lTotalt
Anskaffelseskost 1.1.1234 4128 73543 147
Tilgang kjøpte driftsmidler0410410
Tilgang egentilvirkede driftsmidler000
Avgang0775775
Anskaffelseskost 31.12.1234 4128 37042 782
Akkumulerte avskrivninger 01.01.129 3817 29616 677
Akkumulerte avskrivninger avgang 537537
Akkumulerte avskrivninger 31.12.1210 1887 19717 385
Netto akk. nedskrivninger og rev. nedskr. 31.12.12000
Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned. 31.12.1210 1887 19717 385
Bokført verdi pr. 31.12.1224 2241 17325 397
Årets avskrivninger8074371 244
Økonomisk levetid0-30 år3-5 år 
AvskrivningsplanLineærLineær 
 
KonsernTomter bygninger og annen fast eiendomKraftverkFordelings-anleggMaskiner og anleggDriftsløs., inventar, verktøy, kontor-maskiner o.lMaskiner og anlegg under utførelseTotalt
Anskaffelseskost 1.1.1234 412199 031421 2519 40423 02220 619707 739
Tilgang kjøpte driftsmidler3 05131 46718 147-5951 45446 38899 912
Justering i forbindelse med utsatt skatt til nåverdi0-20 2890000-20 289
Tilgang egentilvirkede driftsmidler00-4 168000-4 168
Avgang0000-775-48-823
Anskaffelseskost 31.12.1237 463210 209435 2308 80923 70166 959782 371
Akkumulerte avskrivninger 1.1.129 38152 740135 1852 03419 2720218 612
Akkumulerte avskrivninger 31.12.1210 18857 620146 5592 59520 3280237 290
Avgang akkumulerte avskrivninger 31.12.1200-56305370-26
Netto akk. nedskr. og rev. nedskr. 31.12.120000000
Avskrivninger, nedskrivninger og rev.nedskr. 31.12.1210 18857 620145 9962 59520 3280236 727
Bokført verdi pr. 31.12.1227 274152 588289 2356 2143 37366 959545 643
Årets avskrivninger8074 88010 8115611 593018 650
Økonomisk levetid0-30 år25-65 år25-30 år25-65 år3-5 år0-10 år 
AvskrivningsplanLineærLineærLineærLineærLineærLineær 
8
NOTE 8 DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V.
 
FirmaAnsk.-tidspunktForretnings-kontorEierandelStemme-andelEgenkap.Resultat
Ringeriks-Kraft Produksjon AS38251Ringerike100 %100 %244 42821 386
Ringeriks-Kraft Nett AS38341Ringerike100 %100 %124 7208 789
Ringeriks-Kraft Strøm AS35431Ringerike100 %100 %19 0922 146
Ringeriks-Kraft Service AS37438Ringerike100 %100 %9 6266 100
Ringeriks-Kraft Nærvarme AS40134Ringerike100 %100 %18 737-1 091
Ringeriks-Kraft Aall-Ulefos AS40506Ringerike100 %100 %-137-237
Nordsjø Kraft AS35796Ringerike100 %100 %601-2
Fiberselskapet AS40450Lier25 %25 %1 171-1 241
Viul Kraft AS / RTP AS33604Ringerike50 %50 %18 1196 213
 
Nordsjø Kraft AS er unntatt fra konsolideringen. Årsaken er at selskapet er uvesentlig for konsernregnskapet. Investering i datterselskap i konsernet gjelder dette selskapet og utgjør TNOK 500.
 
Tilknyttet selskap m.v. - konsern
 
FirmaAnsk.-tidspunktForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalResultat
Viul Kraft AS / RTP AS01.01.1992Ringerike50 %50 %18 1196 213
 
Viul Kraft AS  
Anskaffelseskost120 019 
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet17 684 
Henførbar merverdi102 335 
Inngående balanse 01.01.201264 524 
- herav uavskrevet merverdi48 603 
Andel av årets resultat etter avskrivning av merverdi3 653 
Mottatt utbytte-2 500 
Bokført verdi 31.12.1265 677 
9
NOTE 9 ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER
 
MORSELSKAP
AnleggsmidlerEierandelBalanseført verdiMarkedsverdi
Grunnfondsbevis Sparebank 1 Ringerike2,16 %20 37620 212
Rasjonell El. Nettvirks. AS0 %1111
Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd)0 %2 0872 087
Follum Energisentral AS33,0 %5050
Hringariki8 %22
Ringerike Utvikling4,7 %1515
Sum 22 54122 376
 
KONSERN
AnleggsmidlerEierandelBalanseført verdiMarkedsverdi
Grunnfondsbevis Sparebank 1 Ringerike2,16 %20 37620 212
Rasjonell El. Nettvirks. AS0 %1111
Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd)0 %4 8264 826
Hringariki8,1 %22
Andel FBR3,8 %2525
Andel Follum Energisentral50 %5050
Andel Ring Næringsforum BA1 %11
Ringerike Utvikling4,7 %1515
Fiberselskapet AS25,0 %800800
Sum 26 10625 942
10
NOTE 10 VARER
 
MORSELSKAP KONSERN
2 0112 012 2 0122 011
00Innkjøpte varer videresalg684603
00Sum684603
11
NOTE 11 OBLIGASJONER OG ANDRE FORDRINGER
 
MORSELSKAP KONSERN
2 0112 012 2 0122 011
00Aall Ulefoss050 825
00Rødungen3 0003 000
00Fiberselskapet AS300300
00Øvrige1 3200
00Sum4 62054 125
 
Rødungen er en rett til evigvarende korrigering av produksjonstap i Numedalsverkene som krediteres Vittingfoss med 880 MWh fra E-CO til markedspris i uke 8 hvert år.
12
NOTE 12 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
 
Aksjekapitalen i morselskapet pr. 31.12.12 består av 1 000 aksjer pålydende 150 000.
 
 AntallPålydendeBokført
Ordinære aksjer1 000150 000150 000
Sum1 000 150 000
 
 
Eierstruktur
De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12.12 var:
 OrdinæreSumEierandelStemmeandel
Ringerike Kommune88088088 %88 %
Hole Kommune12012012 %12 %
Totalt antall aksjer1 0001 000100 %100 %
13
NOTE 13 EGENKAPITAL
 
MorselskapAksjekapitalOverkursfondAnnen egenkap.Sum
Egenkapital 1.1.12150 00048 271117 189315 460
Årets endring i egenkapital:    
Årets resultat  -871-871
Ekstraordinært utbytte  -10 000-10 000
Årets utbytte  -10 000-10 000
Egenkapital 31.12.12150 00048 27196 316294 587
 
KonsernAksjekapitalOverkursfondAnnen egenkap.Sum
Egenkapital 1.1.12150 00048 271149 830348 101
Årets endring i egenkapital:    
Årets resultat  27 68627 686
Ekstraordinært utbytte  -10 000-10 000
Årets utbytte  -10 000-10 000
Justering i forbindelse med utsatt skatt til nåverdi  18 88718 887
Egenkapital 31.12.12150 00048 271176 403374 674
14
NOTE 14 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER
 
Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Foretakets pensjonsansvar i henhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Alle foretak i KLP inngår i en flerforetaksplan.
10 personer inngår i ytelsespensjonsordningen i morselskapet, og 60 personer i konsernet. 3 øvrige ansatte inngår i innskuddspensjonsordningen i morselskapet, og 34 personer i konsernet.
I forbindelse med lovendringene i reglene knyttet til kollektiv livrente fra 1.1.2007, besluttet Ringeriks-Kraft å avvikle sin avtale om kollektiv livrente for inntekter over 12 G fra 31.12.2006. For inntekter over 12 G har selskapet videreført en tilsvarende pensjonsordning over driften fra 1.1.2007.
 
MORSELSKAP KONSERN
20112012 20122011
1 3961 585Nåverdi av årets pensjonsopptjening6 5416 181
1 4771 327Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen8 6349 598
-846-699Avkastning på pensjonsmidler-6 043-7 456
493575Resultatført estimeringstap/(gevinst)4 2643 837
5568Administrasjonskost398353
294322Periodisert arbeidsgiveravgift1 3441 223
00Resultatført planendring00
2 8683 177Netto pensjonskostnad 15 13713 736
 
MORSELSKAP KONSERN
Midler og forpliktelser Forpliktelser
20112012 20122011
-34 376-34 122Beregnede pensjonsforpliktelser-50 641-40 994
17 25319 001Pensjonsmidler (til markedsverdi)31 38521 739
10 5708 796Ikke resultatført virkning av estimatavvik12 28312 299
-924-892Periodisert arbeidsgiveravgift-983-981
-7 477-7 217Netto pensjonsforpliktelser-7 957-7 937
 
  Midler
  20122011
 Beregnede pensjonsforpliktelser-168 838-184 015
 Pensjonsmidler (til markedsverdi)126 570124 619
 Ikke resultatført virkning av estimatavvik45 47263 518
 Periodisert arbeidsgiveravgift452581
 Netto pensjonsforpliktelser3 6554 703
 
 
Økonomiske forutsetninger:20122011
Diskonteringsrente4,20 %3,80 %
Årlig lønnsvekst3,50 %3,50 %
Forventet avkastning på fondsmidler4,00 %4,10 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp3,25 %3,25 %
Forventet uttakshyppighet AFP45 %45 %
 
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.
15
NOTE 15 ANNEN LANGSIKTIG GJELD
 
MORSELSKAP KONSERN
20112012 20122011
200 000200 000Gjeld til kredittinstitusjoner200 000200 000
00Gjeld til kredittinstitusjoner00
28 7698 451Øvrig gjeld4 7844 884
228 769208 451Sum annen langsiktig gjeld204 784204 884
 
Selskapet har et langsiktig lån hos Handelsbanken. Lånet er avdragsfritt frem til ut april 2014 hvorpå det forfaller og vil bli refinansiert i sin helhet.
16
NOTE 16 SKATTEKOSTNAD
 
MORSELSKAP KONSERN
20112012ÅRETS SKATTEKOSTNAD FREMKOMMER SLIK:20122011
11 80312 242Betalbar skatt14 12410 634
00Betalbar naturressursskatt 3 3623 287
00Naturressursskatt fratrekkes i inntektsskatt-3 362-3 287
111-13 253Endring i utsatt skatt (1)-2 087-443
00Endring i utsatt grunnrenteskatt (1)525-432
00Grunnrenteskatt5 20714 865
00Skatteeffekt av tiltakspakken00
00For lite/ for mye avsatt betalbar skatt tidl. år127969
11 914-1 011Skattekostnad ordinært resultat17 89625 593
00Herav henført til ekstraordinært resultat00
11 914-1 011Skattekostnad ekstraordinært resultat17 89625 593
 
(1) Effekt av omregning fra nominell verdi til nåverdi for utsatt skatt pr 01.01.2012 knyttet til kjøp av kraftverk, er ført direkte i balansen. Effekten som vedrører tidligere kjøp utgjør - 26,7 MNOK for utsatt skatt og -98,7 MNOK for utsatt grunnrenteskatt. Skatteeffekten ved kjøp i 2012 er også ført direkte i balansen. Dette utgjør 2,8 MNOK utsatt skatt og 3 MNOK utsatt grunnrenteskatt.
 
MORSELSKAP KONSERN
20112012AVSTEMMING SKATTEKOSTNAD MOT RESULTAT FØR SKATT:20122011
13 782-52728 % av resultat før skatt12 76210 910
-1 867-484Differanse på grunn av permanente forskjeller-799166
00For mye/lite avsatt tidligere år14984
00Grunnrenteskatt5 20714 865
00Endring utsatt grunnrenteskatt577-432
11 914-1 011Beregnet skattekostnad17 89625 593
     
20112012BETALBAR SKATT I ÅRETS SKATTEKOSTNAD FREMKOMMER SLIK:20122011
49 220-1 883Ordinært resultat før skattekostnad45 58338 966
-6 668-1 727Permanente forskjeller-32 901592
-39847 332Endring i midlertidige forskjeller37 762-1 580
00Resultatført konsernbidrag00
00Anvendt fremførbart underskudd00
-27 885-7 667Ytet konsernbidrag00
00Mottatt konsernbidrag00
14 27036 055Årets skattegrunnlag50 44437 978
3 99510 095Skatt 28 %14 12410 634
     
20112012BETALBAR SKATT I BALANSEN FREMKOMMER SLIK:20122011
3 99510 095Betalbar skatt på årets resultat10 86910 634
00Betalbar grunnrenteskatt5 20714 865
00Betalbar naturressursskatt3 3623 287
00Betalbar naturressursskatt fratrekkes inntektsskatt0-3 287
3 99510 095Betalbar skatt i balansen19 43825 499
     
  UTSATT SKATT I BALANSEN FREMKOMMER SLIK:20122011
  Utsatt skatt15223 983
  Utsatt grunnrenteskatt3 00798 135
  Sum utsatt skatt3 159122 118
     
20112012SPESIFIKASJONER AV GRUNNLAG FOR UTSATT SKATT. FORSKJELLER SOM UTLIGNES20122011
-1 625-1 251Anleggsmidler - nominell sats-29 057319 947
00Anleggsmidler - nåverdi69 1100
0-4Omløpsmidler-576-1 459
43 462-4 500Andre forskjeller-4 958-229 583
-7 477-7 217Pensjonsforpliktelse-6 023-3 247
34 359-12 973Sum28 49685 658
-9 6213 632Utsatt skatt (-) / Utsatt skattefordel (+)152-23 983
     
  SPESIFIKASJONER GRUNNLAG FOR UTSATT GRUNNRENTESKATT20122011
  Anleggsmidler - nominell verdi-31 079 
  Anleggsmidler - nåverdi herav ført direkte i balanse vrdr. oppgrossing 01.01.0869 110327 115
  Utsatt grunnrenteskatt3 00798 135
    
  ÅRETS GRUNNLAG FOR GRUNNRENTESKATT FREMKOMMER SLIK:20122011
  Inntekter58 14083 386
  Driftskostnader produksjon33 23925 593
  Skattemessige avskrivninger6 2156 270
  Friinntekt1 3311 974
  Sum fradrag40 78533 837
  Sum grunnrenteinntekt17 35549 549
  Fremførbar negativ grunnrenteinntekt fra tidligere inntektsår  
  Skattepliktig grunnrenteinntekt17 35549 549
  Grunnrenteskatt 30 %5 20714 865
17
NOTE 17 MAGASINBEHOLDNINGER   
Magasinbeholdningen i vassdraget ovenfor Hønefoss kraftstasjon var på 596 millioner m3. Dette tilsvarer 62 % av magasinkapasiteten og en produksjon på 35 GWh i Hønefoss. Magasinbeholdningen i vassdraget ovenfor Vittingfoss kraftstasjon var på 317 millioner m3, tilsvarende 15 GWh eller 37 % av magasinkapasiteten.    
    
    
18
NOTE 18 OPPLYSNING OM VIRKSOMHETSOMRÅDER
 
2012ProduksjonNettStrømServiceMorNærvarmeAall-UlefosPowertradeNiNordenElimineringKonsern
Driftsinntekter107 501131 098149 97785 15223 7187 807000-86 435418 818
Driftskostnader56 921100 575146 54776 76230 6829 076000-82 268338 295
Avskrivninger4 95512 35401471 244513000-56318 650
Driftsresultat45 62518 1693 4308 243-8 208-1 782000-3 60461 873
Eiendeler623 606483 762120 62626 9041 162 08622 13887 99600-1 459 0281 068 090
Egenkapital244 428124 72019 0929 626294 58718 737-13700-336 379374 674
 
 
2011ProduksjonNettStrømServiceMorNærvarmeAall-UlefosPowertradeNiNordenElimineringKonsern
Driftsinntekter110 531119 773142 99386 68023 9166 568068 560503-85 212474 312
Driftskostnader30 684123 068141 12978 07034 1197 640069 740279-82 502402 227
Avskrivninger4 96812 33601141 46348501000-47618 990
Driftsresultat74 879-15 6311 8648 496-11 666-1 5570-1 280224-2 23453 095
Eiendeler709 608420 16971 49130 3011 092 16625 34110024 5181 130-1 270 8861 103 939
Egenkapital204 155111 58713 6607 525308 46018 6501006 074305-329 413341 103
19
NOTE 19 MER-/MINDREINNTEKT     
      
 20122011     
Innbetalt fra kunder120 271128 600     
Overliggende nett-28 439-41 250     
KILE3 35423 993     
Justert innbetalt fra kunder95 186111 343     
Avvik avskrivninger og avkastning på avvik avkastningsgrunnlag-1 350-2 693     
Inntektsramme (tillatt inntekt)85 69091 214     
Årets endring i mer- (+)/mindreinntekt (-)8 14617 436     
Korreksjon fra tidligere år og enkeltvedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 554     
Renter av mer-/mindreinntekt349-2 671     
Årets endring i mer- (+)/mindreinntekt inklusive renter (-)8 49615 319     
Mer- (+)/mindreinntekt (-) inkl. renter 1.1.15 3190     
Årets bevegelser inkl. renter8 49615 319     
Akkumulert mer- (+)/mindreinntekt inkl renter 31.12. (-)23 81515 319     
      
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter ved enkeltvedtak årlig mer- eller mindreinntekt for nettvirksomheten. Vedtaket for 2011 ble ble gjort i januar 2013. Dette vedtaket inneholder korreksjoner, og tallene for 2011 i noten for regnskapet 2012 inneholder derfor ikke sammenligbare tall med regnskapet 2011     
Nettvirksomheten skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Merinntekt skal tilbakeføres kundene og mindreinntekt kan hentes inn fra kundene gjennom beregning av tariffene.      
20
NOTE 20 NVE NETTKAPITAL
 
Balanse20122011
Sum driftsmidler etter fordeling 1.1.294 682294 041
Sum driftsmidler etter fordeling 31.12.298 252294 682
Gjennomsnittlige driftsmidler296 467294 362
1 % påslag for nettkapital2 9652 944
Avkastningsgrunnlag299 432297 305
Avkastning (driftsresultat/nettkapital)6,0 %-5,3 %
Driftsresultat i nettvirksomheten17 821-15 754
 
Driftsresultatet refererer til NVE regulert inntekt (fiber trukket ut av driftsresultat)
21
NOTE 21 KRAFTPRODUKSJON   
For egne kraftverk har Ringeriks-Kraft evigvarende konsesjon. For innleid kraftverk (Aall-Ulefos) har vi konsesjon ut utleieperioden (2038). Anlegget er kjøpt i 2012 og vi avventer endelig konsesjonsbehandling   
22
NOTE 22 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER
 
Nærstående parter   
Ringeriks-Kraft Strøm ASDatterselskap100 %Eid
Ringeriks-Kraft Produksjon ASDatterselskap100 %Eid
Ringeriks-Kraft Nett ASDatterselskap100 %Eid
Ringeriks-Kraft Service ASDatterselskap100 %Eid
Ringeriks-Kraft Nærvarme ASDatterselskap100 %Eid
Ringeriks-Kraft Aall-Ulefoss ASDatterselskap100 %Eid
Viul Kraft ASTilknyttet selskap50 %Eid
 
TRANSAKSJONER MED SELSKAPER I KONSERNET
Ringeriks-Kraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesentlige transaksjonene som er foretatt er som følger:
Solgt fra selskapTil selskapTransaksjonerBeløp
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Produksjon ASSalg av administrative tjenester8 739
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Nett ASSalg av administrative tjenester6 883
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Service ASSalg av administrative tjenester2 687
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Strøm ASSalg av administrative tjenester2 211
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Nærvarme ASSalg av administrative tjenester154
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Produksjon ASHusleie580
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Nett ASHusleie791
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Service ASHusleie453
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Strøm ASHusleie275
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Nærvarme ASHusleie25
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Produksjon ASRenter langsiktig lån9 771
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Nett ASRenter langsiktig lån7 427
Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft Strøm ASRenter langsiktig lån641
Ringeriks-Kraft Strøm ASRingeriks-Kraft ASSalg av administrative tjenester0
Ringeriks-Kraft Service ASRingeriks-Kraft Nett ASSalg av varer og tjenester109
Ringeriks-Kraft Service ASRingeriks-Kraft ASSalg av varer og tjenester41 821
Viul Kraft ASRingeriks-Kraft ASUtbytte2 500
 
Balansen inkluderer følgende beløp som følge av transaksjoner med selskaper i konsernet:
  2 0122 011
Kundefordringer 7 5407 787
Leverandørgjeld 2 4261 049
Sum 9 9678 836
 
KONSERN
Transaksjoner med tilknyttet
Ringeriks-Kraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesentlige transaksjonene som er foretatt er som følger:
 
Solgt fra selskapTil selskapTransaksjonerBeløp
Ringeriks-Kraft ASViul ASSikkerhetsstillelse950
Ringeriks-Kraft Produksjon ASViul ASSalg av administrative tjenester2 479
Viul ASRingeriks-Kraft Produksjon ASVarekost kraft708
23
NOTE 23 ANNEN KORTSIKTIG GJELD
 
Morselskap Konsern
20112012 20122011
200 000200 000Gjeld til kredittinstitusjoner200 000200 000
75 000100 000Gjeld til kredittinstitusjoner100 00075 000
275 000300 000Sum annen kortsiktig gjeld300 000275 000
 
Selskapet har et kortsiktig lån hos DNB ASA og et hos Sparebank1 Markets. Lånene er avdragsfrie frem til de forfaller i 2013 hvorpå de vil bli refinansiert i sin helhet. Av et sertifikatlån på 100 MNOK har Ringeriks-Kraft AS kjøpt tilbake 25 MNOK

Revisjonsberetning

Revisjonsberetning del 1 Revisjonsberetning del 2 Revisjonsberetning del 3 Revisjonsberetning del 4