Konsernsjefens hjørne

Miljøvennlig energi i over 100 år

Ringerikes Blad skrev i sin nyttårsoversikt i januar 1913: ”Året Forløp i Aasa-anleggets tegn. Aasa først og Aasa sist. Efter mange gjenvordigheter og motganger - hvis aarsaker vi her ikke skal komme ind på - kan vel 8.desember noteres som fuldendelsesdagen for anlægget. Ved nyttaar var anlegget i fuld drift. Aaret vil saaledes bli et markert minneaar for Hønefoss”.

8. desember 1912

8. desember 1912 er Ringeriks-Krafts offisielle fødselsdag. Åsa kraftstasjon ble satt i drift og forsynte byens næringsliv og befolkning med livgivende kraft. Fornybar energi som la grunnlaget for utvikling av regionen. Næringsliv kunne etableres og vokse. Arbeidsplasser oppstod og velstanden utviklet seg. Selvsagt med noen tilbakesteg underveis.

Vi vet at fossene hadde vært grunnlaget for industriutvikling i mange 100 år. Med vår første kraftstasjon, Åsa, kom den moderne kraftforsyningen til regionen. Kraften som ble produsert ble overført over lengre avstander frem til forbrukerne. Dette betydde at boligområder og næringsvirksomhet kunne utvikles der det passet best.

Fossen som økonomisk grunnlag

Fossene er fremdeles grunnlaget for utviklingen av Ringeriks-Kraft og den rollen vi har i samfunnet. Den miljøvennlige, grønne vannkraften skaper et kompetansemessig og økonomisk grunnlag for de store prosjektene selskapet både har gjennomført og er i gang med. For perioden 2007 – 2020 er investeringene på 700 millioner kroner. Dette skaper aktivitet og er grunnlaget for økte eierverdier gjennom utbytte fra Ringeriks-Kraft i tillegg til styrking av egenkapitalen i selskapet. Prosjektene skaper også stor aktivitet gjennom kjøp av varer og tjenester.

For perioden 2007 – 2020 er investeringene på 700 millioner kroner.

Lokal verdiskapning

Vårt mål er å være den foretrukne strømleverandøren i regionen. Ringeriks-Kraft er en solid bidragsyter i lokalsamfunnet, og det er viktig for oss å bidra til den lokale utviklingen. Vårt mål er å skape positive ringvirkninger gjennom å sikre lokal verdiskapning. Arbeidsplasser, næringsutvikling, kjøp av varer og tjenester lokalt, lærlingplasser, skatter lokalt og utbytte til eiere.

En levende og aktiv region skapes gjennom ulike aktiviteter, derfor ønsker vi å bidra til en positiv utvikling gjennom å delta både med personell og penger til mye av det lag og foreninger skaper i regionen. Vi har etter mitt skjønn et så godt utgangspunkt at sammen kan vi løftes hvor langt som helst.

58736387

Store løft i organisasjonen

Utbygging av kraftstasjonen i Vittingfoss

Etter mange års planlegging startet flere store prosjekter i 2012. For første gang i selskapets historie ble det gjennomført prosjekter på over 100 millioner kroner. Det desidert mest omfangsrike er målerbytte hjemme hos alle husstander i nettområdet. I løpet av 2013 får alle nye, moderne målere med automatisk avlesning time for time. Som kunde kan du tilpasse forbruket ditt etter variasjonen i strømprisene i løpet av dagen. Nye målere skaper nye muligheter. Dette er spennende!

I Vittingfoss har vi satt i gang en stor utbygging av kraftstasjonen.
I 2014, etter en byggetid på 2 år, skal de første kilowattimene fra et nytt aggregat være ute på nettet. 2012 ble også året da vi ferdigstilte og satte i drift biofyrsentralen på Tyristrand skole. Dette er vårt fjerde anlegg.  Og til slutt, 8. desember 2012, ble den nye maskinen i Åsa kraftstasjon satt i drift. På dagen 100 år etter idriftsettelsen av maskinene i Åsa første gang. For en organisasjon på vår størrelse er alle disse prosjektene store løft som vil gi verdiskapning til beste for eiere, region og selskap.

Sikker strømlevering

Det er ikke mulig å unngå å nevne «Dagmar». Hendelsene i julen 2011 ble krevende både for berørte kunder og for organisasjonen. Vi merket noen ettervirkninger etter stormen i januar, men mindre enn jeg fryktet. Som en konsekvens har vi gjennomført utbedringer i nettet for å kunne gi en enda tryggere strømlevering. Vi har ny forsyning til Sollihøgda, vi har forbedret informasjonsrutiner og er forhåpentligvis blitt bedre på dette. Dessuten har vi anskaffet oss et nytt strømaggregat for nødstilfeller. 

Heldigvis kom avbruddsfrekvensen i 2012 ned på nivå med 2009 og 2010. Forhåpentligvis vil alt dette gi en mer stabil kraftforsyning samtidig som vi blir bedre til å håndtere feil og avbrudd. Oppkjøpet av strømanleggene på Follum og modernisering av strømforsyningen på området var også viktig for styrket leveringssikkerhet i Hønefossområdet.

Målrettet arbeid

Kontakten med kundene våre er helt avgjørende i markedet. Vi har jobbet målrettet med forbedringer. Moderne kommunikasjonskanaler, intern opplæring og tilpasning av rutiner har bidratt til forbedringer. Eksterne målinger bekrefter at vi er på riktig vei. Men jeg er vel innforstått med at det er mye arbeid igjen.

I Ringeriks-Kraft står HMS sentralt. Kunnskapsrike medarbeidere i god fysisk form og som trives på jobben er avgjørende for en positiv og god utvikling. Vår jobb er å holde godt trykk på HMS-arbeidet og vi ser det gir resultater. Dette er utrolig viktig for oss. Vi har ingen medarbeidere å miste. 

Til slutt vil jeg takke alle ansatte og tidligere ansatte i Ringeriks-Kraft. Takk til pensjonister og andre for en stor og tung innsats i å bygge Ringeriks-Kraft de første 99 årene. Så vil jeg takke alle ansatte i dag for innsatsen i 2012. Vi bygger virksomheten sten for sten og en ny sten ble lagt på plass i 2012. Sammen skal vi legge nye stener på plass i 2013 og fremover. God alene, best sammen.

Ole Sunnset, Administrerende direktør